Hnub chiv 30 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yes Les Mias : Tshooj : 31 Nqe : 7 – 9

Lus ntsiab lus : Thaum cov His Xas Lais tab tom mus nyob txim nyob pej kum teb, tus Yaj Saub Yes Les Mias xub qhia lawv tias muaj ib lub caij twg Tswv Ntuj yuav coj lawv rov los. Lub caij peb raug txom nyem peb yuav paub tias yeej yuav muaj ib lub caij Tswv Ntuj yuav nplij peb.

7 HUAB TAIS hais li no : « Nej kav tsij qw suab zoo siab txog Yas Kos mas ! Nej cav lus zoo txog ntiaj teb
thawj lub kuj cuab ! Nej qw nrov nrov kom sawv daws hnov, nej hais tias : HUAB TAIS cawm nws haiv neeg lawm,
yog pab seem His Xas Lais ! »

8 « Kuv coj lawv pem lub teb chaws pej fab rov los. Kuv sau lawv tim npoo ntiaj teb rov los. Kuv sau tus dig muag
nrog tus ceg tawv, sau tus poj niam muaj me nyuam nrog tus tseem nyob nruab hlis. Tas sawv daws ua lub txoos loj rov
los ntawm no !

9 Thaum ub lawv mus, lawv quaj. Kuv coj lawv los, lawv muaj ntau yam nplij lawv. Kuv coj lawv mus cuag cov dej
ntws, mus taug ib txog kev tiaj, lawv yuav tsis dawm ko taw. Vim kuv yog ib leeg txiv hlub His Xas Lais, thiab Es Fais
yog kuv tus tub hlob. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 6

Lub ntsiab lus : Leej Pleev yog tus Tuam Leej Choj khuv leej neeg.

1 Tsis hais tus Tuam Leej Choj twg, nws tsuas yog ib tug tawm hauv zeej tsoom los, mas nws ua Leej Choj pab neeg nyob hauv txoj kev fim Tswv Ntuj, pab cev paj tshab txi Ntuj them txim txhaum.

2 Tus Leej Choj hlub taus cov neeg tsis paub dab tsi thiab cov neeg yuam kev, vim tias nws kuj txawj ua
txhaum xws li lawv.

3 Vim nws txawj ua txhaum, mas nws yuav tsum ua thaj txi Ntuj them nws cov txhaum, ib yam li nws
txi Ntuj them tsoom sid cov txhaum.

4 Tsis muaj leej twg yuav rov muab nws tsa ua leej choj tau. Yog Tswv Ntuj hu nws mas nws thiaj ua leej choj tau, ib
yam nkaus li Tswv Ntuj tau hu As Loos.

5 Leej Pleev, kuj tsis tau rov tsa nws ua Tuam Leej Choj muaj hwj chim, nws txais lub hwj chim ntawd ntawm tus hais
rau nws tias : “Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no, kuv xeeb koj.”

6 Tswv Ntuj tseem hais tias : “Koj ua leej choj mus ib txhiab ib txhis, raws li Mes Kis Xes Des txoj kev.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 46b – 52

Lub ntsiab lus : Tus dig muag nyob Yes Lis Kos.

46 Lawv tuaj txog Yes Lis Kos. Thaum Yes Xus nrog cov thwj tim thiab ib pab neeg coob tawm hauv Yes Lis Kos mus,
muaj ib tug neeg dig muag thov khawv zaum ntawm ntug kev. Nws hu ua Npas Tis Mes, yog Tis Mes tus tub.

47 Thaum nws hnov tias yog Yes Xus Nas Xas Les, nws pib hu tias : « Yes Xus, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv ! »

48 Muaj ntau leej cem nws kom ua twj ywm, tab sis tus dig muag haj yam hu nrov tias : « Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv. »

49 Yes Xus nres, nws hais tias : « Nej hu nws los. » Lawv hu tus dig muag tias : « Koj tso siab mog ! Koj sawv mus. Yes
Xus hu koj. »

50 Ces tus dig muag pov rhees nws lub tsho ntev cia, dhia mus cuag Yes Xus.

51 Yes Xus hais rau nws tias : « Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ? » Tus dig muag teb rau Yes Xus tias :
« Kuv tus Xib Hwb, kuv thov kom kuv qhov muag rov pom kev ! »

52 Yes Xus hais rau nws tias : « Koj mus mog ! Koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. » Tam sis ntawd, tus dig muag rov pom kev, ces nws taug kev lawv Yes Xus qab.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj