Hnub chiv 31 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

PhauTsib : Tshooj : 6 Nqe : 2 – 6

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj cov lus qhia pub kev kaj siab lug kev huaj vam rau cov neeg ua raws cov lus qhia.

2 Li ntawd, yog koj niaj hnub hwm HUAB TAIS koj tus Tswv Ntuj, yog koj ua raws li nws tej kev cai lij choj thiab nws cov lus qhia uas kuv hais rau koj hnub no, mas koj yuav ua neej nyob ntev, koj tus tub thiab koj tus tub cov tub kuj yuav ua neej nyob ntev.

3 His Xas Lais, koj mloog mog : Koj yuav ua raws cov lus qhia, kom koj tau nyob kaj siab, thiab huam vam raws li koj cov yawg koob tus HUAB TAIS Tswv Ntuj tau cog lus. Kom koj tau nyob hauv lub teb chaws uas mis nyuj thiab zib
ntab ntws lug, lub teb chaws Huab Tais muab rau koj.

4 His Xas Lais, koj mloog mog : HUAB TAIS, peb tus Tswv Ntuj yog tus tseem HUAB TAIS, tsis muaj dua lwm tus tswv ntuj.

5 Koj yuav nyiam HUAB TAIS, koj tus Tswv Ntuj. Koj yuav muab tas koj siab ntsws, koj tus ntsuj plig thiab koj lub peev
xwm los nyiam nws.

6 Koj yuav khaws cov lus uas kuv hais rau koj hnub no rau nruab siab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 7 Nqe : 23 – 28

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog tus Leej Choj siab ntshiab, nws cev peb lus rau Tswv Ntuj tau. Peb vam txog nws pab peb mus cuag Tswv Ntuj.

23 Thiab tseem muaj qhov no : Les Vis cov xeeb ntxwv tau ua leej choj coob leej, vim txoj kev tuag txiav lawv txoj kab
xwm ua leej choj.

24 Ntawm Leej Pleev mas nws nyob mus li, nws tuav nws txoj kab xwm ua Leej Choj mus ib txhiab ib txhis.

25 Vim li ntawd Leej Pleev muaj peev xwm cawm tau cov neeg vam txog nws kom mus cuag Tswv Ntuj. Vim nws
muaj txoj sia mus li, ces nws thov Ntuj pab lawv.

26 Tsim nyog peb yuav tsum muaj ib tug tuam Leej Choj zoo li ntawd, ib tug tuam Leej Choj ntshiab, tsis muaj chaw xyeej, tsis muaj ib yam tsuas nws, tsis nyob xyaw cov neeg txhaum, nws nyob siab dua cuaj txheej ntuj.

27 Tsis tas nws yuav niaj hnub tua tsiaj txi Ntuj mus them nws cov txim txhaum thiab them tsoom pej xeem cov txim txhaum, xws li cov thawj leej choj uas lawv yuav tsum ua. Nws txi Ntuj ib zaug xwb, yog thaum nws
rov muab nws txi rau Ntuj.

28 Txoj Cai tsa ib co neeg zog me ua leej choj. Tiam sis Txoj Cai twb dua lawm. Tswv Ntuj lo lus cog tsa Leej Tub uas
yog tus zoo txhij zoo txhua kom ua leej choj mus ib txhiab ib txhis.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 12 Nqe : 28b – 34

lub ntsiab lus : Tus nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam neeg nyob hauv Tswv Ntuj, nws coj Ntuj kev cai zoo tib si, thiab nws lub neej yog zoo li ib thaj txi ntuj.

28 Ib tug kws Ntawv Ntshiab hnov lawv sib cav, nws pom tias Yes Xus teb raug kawg rau cov xas dus kais, nws txav los
nug Yes Xus tias : « Nyob hauv cov lus qhia tas huv tib si, lo lus qhia twg yog thawj lo lus qhia ? »

29 Yes Xus teb rau nws tias : « Thawj lo lus qhia yog lo lus no : « His Xas Lais, koj mloog mog ! Peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg xwb yog Huab Tais.

30 Koj yuav nyiam koj tus Huab Tais Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas koj tus ntsuj plig, tas koj lub tswv yim thiab tas
koj lub zog.

31 Lo lus qhia ob yog lo lus no : Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj. Tsis muaj lwm lo lus qhia loj dua ob lo lus no. »

32 Tus kws Ntawv Ntshiab hais rau Yes Xus tias : « Koj hais raug kawg, Xib Hwb, koj hais qhov tseeb : muaj ib tug Huab
Tais Tswv Ntuj xwb, tsis muaj dua lwm tus Tswv Ntuj dhau ntawm nws.

33 Kev nyiam Tswv Ntuj tas yus lub siab lub ntsws, tas yus lub tswv yim thiab tas yus lub zog, thiab nyiam tus nyob ze yus ib yam li yus nyiam yus, yog zoo tshaj tej tsiaj hlawv thiab tej thaj txi Ntuj huv tib si. »

34 Yes Xus pom tus kws Ntawv Ntshiab txhab ib lo lus thoob tsib, ces nws hais rau tus kws Ntawv Ntshiab tias :
« Koj nyob tsis deb ntawm Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej lawm. » Ces tsis muaj leej twg muaj cuab kav nug

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj