Hnub chiv 32 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Vaj : Tshooj : 17 Nqe : 10 – 16

Lub ntsiab lus : Tus Yaj Saub Es Lis tso siab tias Tswv Ntuj cawm tau tus poj ntsuam ntawm txoj kev tuag. Tus poj ntsuam tso siab rau Tswv Ntuj tus neeg.

10 Es Lias thiaj li sawv kev mus Xas Les Tas. Thaum nws tuaj txog ntawm ntug zos, nws ntsib ib tug poj ntsuam tab
tom nrhiav taws rauv. Nws thov tus poj ntsuam tias : « Thov koj mus nqa ib qho dej tuaj pub rau kuv haus mog ! »

11 Tus poj ntsuam txawm tig hlo yuav rov mus nqa dej. Es Lias txawm qw rau tus poj ntsuam ntxiv tias : « Thov koj nqa ib qho ncuav mov nyob hauv koj txhais tes tuaj rau kuv noj thiab ! »

12 Tus poj ntsuam teb tias : « Kuv tuav txog koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj muaj txoj sia lub npe, kuv hais qhov tseeb tiag ! Kuv tsis muaj ib lub ncuav mov siav lawm. Kuv kawg tshuav me ntsis hmoov nplej nyob hauv lub qab hub xwb. Thiab tshuav me ntsis roj nyob hauv lub qab taig xwb. Zaum no, kuv tseem tab tom yuav tuaj mus nrhiav ib tsuag taws los rauv, tso kuv yuav ua ib lub ncuav mov rau kuv tus tub,wb noj. Ces wb yuav nyob tos txog lub caij wb tuag tshaib xwb. »

13 Es Lias hais rau tus poj ntsuam tias : « Koj txhob txhawj, koj xub mus nrhiav taws rauv tso. Ces koj los ua ib lub ncuav
mov nqa tuaj rau kuv noj. Koj mam li, mus ua rau neb ob niam tub noj.

14 Vim His Xas Lais tus Tswv Ntuj cog lus tias lub hub hmoov nplej yuav tsis txawj tas, lub tais ntim roj yuav tsis txawj qhuav mus txog hnub Tswv Ntuj yuav tso dej los ywg lub ntiaj teb. »

15 Ces tus poj ntsuam mus ua raws li Es Lias qhia. Lawv peb leeg tau noj ncuav mov tsau.

16 Ib ntus ntev loo lub hub rau hmoov nplej tsis txawj tas, lub tais ntim roj tsis txawj qhuav, xws li Tswv Ntuj tau kom
Es Lias hais rau tus poj ntsuam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 9 Nqe : 24 – 28

Lub ntsiab lus : Thaum Yes Xus tuag nws muab nws txi rau Ntuj. Txij hnub ntawd los, lub ntiaj teb neeg thiaj tau kev dim ntawm txoj kev ua txhaum. Lub ntiaj teb neeg tshiab zuj zus. Vim Yes Xus muab nws txi rau Ntuj.

24 Leej Pleev chaws mus hauv ib lub tsev Ntshiab uas tsis yog neeg txhais tes txhim, thiab tsis yog ib lub tsev ua piv
txwv txog lub saum ntuj : Leej Pleev mus,saum ntuj lawm tiag. Leej Pleev thiaj tawm los nyob ntawm Tswv Ntuj xub
ntiag, nws cev lus pab peb.

25 Tsis tas Leej Pleev yuav rov cev nws rau Tswv Ntuj ob peb zaug, xws li tus tuam leej choj uas niaj xyoo nws yuav
tsum rov mus cev ib co ntshav uas tsis yog nws cov ntshav nyob hauv Kem Ntshiab.

26 Yog Leej Pleev tsuas ua leej choj xws li lwm cov leej choj xwb, mas txij ntuj tsim teb raug los nws yuav tsum raug
txom nyem ntau zaus. Tab sis thaum txog lub zwj ceeb kawg, nws tawm los ib zaug xwb, nws los ua nws thaj txi Ntuj rhuav kev txhaum pov tseg.

27 Leej tib neeg tsuas tuag ib zaug xwb, dhau qhov tuag lawm, yog lub caij txiav txim.

28 Leej Pleev rov muab nws txi Ntuj ib zaug xwb, kom nws tau ris ib zeej tsoom ,cov txhaum. Nws yuav tawm rov los
zaum ob : zaum ntawd, nws yuav tsis ris kev txhaum, nws yuav tawm los rau cov neeg tos nws, nws yuav cawm lawv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 12 Nqe : 38 – 44

Lub ntsiab lus : Thaum ib tug neeg pluag muab ib fiab nyiaj los pab lwm tus neeg pluag, mas nws ua ib yam muaj nqes dua cov neeg muaj pub nyiaj txiag kom nto koob meej.

38 Thaum Yes Xus qhia sawv daws, nws tseem hais tias : « Nej ceev faj rau cov kws Ntawv Ntshiab. Lawv nyiam hnav tej lub tsho ntev ua zam piav yeev. Lawv nyiam kom luag hawm lawv tom tej tshav puam.

39 Lawv nyiam zaum cov rooj kim txwv pem hauv ntej hauv tsev txoos, thiab thawj cov rooj zaum thaum lawv noj nqaij haus cawv.

40 Lawv dhuas cov poj ntsuam lub cuab tam nqos tas. Tsis kav lawv ua txuj hais tej zaj teev ntuj ntev. Lawv yuav raug txiav txim hnyav dua. »

41 Yes Xus zaum ncaj rau lub txhab ceev nyiaj. Nws ntsia zeej tsoom tso lawv cov txiaj toog rau hauv lub txhab ceev nyiaj. Cov nplua nuj coob leej tso nyiaj ntau rau hauv.

42 Muaj ib tug poj ntsuam pluag tuaj tso ob lub txiaj toog me me, tsis muaj nqi dab tsi.

43 Ces Yes Xus hu cov thwj tim los ze nws, nws hais rau lawv tias : « Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam no
pluag, tab sis nws tso nyiaj ntau dua cov uas tau tso nyiaj rau hauv lub txhab ceev nyiaj huv tib si.

44 Vim tas cov neeg tso nyiaj ntawd, rho lawv tej nyiaj seem mus tso, hos tus poj ntsuam ntawd rho nyiaj
hauv nws txoj kev pluag los : nws rho tas nrho nws lub cuab tam, uas nres nws txoj sia los tso rau hauv. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

los nyeem zaj lus :

Mas Kos : Tshooj : 12 Nqe : 41 – 44

Lub ntsiab lus : Thaum ib tug neeg pluag muab ib fiab nyiaj los pab lwm tus neeg pluag, mas nws ua ib yam muaj nqes dua cov neeg muaj pub nyiaj txiag kom nto koob meej

41 Yes Xus zaum ncaj rau lub txhab ceev nyiaj. Nws ntsia zeej tsoom tso lawv cov txiaj toog rau hauv lub txhab ceev nyiaj. Cov nplua nuj coob leej tso nyiaj ntau rau hauv.

42 Muaj ib tug poj ntsuam pluag tuaj tso ob lub txiaj toog me me, tsis muaj nqi dab tsi.

43 Ces Yes Xus hu cov thwj tim los ze nws, nws hais rau lawv tias : « Kuv hais tseeb rau nej, tus poj ntsuam no
pluag, tab sis nws tso nyiaj ntau dua cov uas tau tso nyiaj rau hauv lub txhab ceev nyiaj huv tib si.

44 Vim tas cov neeg tso nyiaj ntawd, rho lawv tej nyiaj seem mus tso, hos tus poj ntsuam ntawd rho nyiaj
hauv nws txoj kev pluag los : nws rho tas nrho nws lub cuab tam, uas nres nws txoj sia los tso rau hauv. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj