Hnub chiv 33 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Das Nias : Tshooj : 12 Nqe : 1 – 3

Lub ntsiab lus : Tus Yaj Saub yees pom tias thaum txog hnub kawg tsoom neeg siab ncaj yuav sawv rov los muaj txoj sia nyob mus li.

1 Txog lub zim txwv ntawd mas tus vaj txheeb loj Miv Kas yuav sawv los nyob ze koj tsoom pej xeem
huab hwm. Yuav yog ib lub caij txhawj xeeb tshaj plaws uas ib txwm txij thaum muaj neeg xeeb los nyob ntiaj teb no tsis tau pom dua ib zaug. Lub zim txwv ntawd koj tsoom pej xeem uas lawv muaj lub npe sau cia rau hauv phau ntawv lawv yuav dim.

2 Cov pw tsaug zog hauv teb chaws plua tshauv plua av yuav rov tsim los ntau leej. Ib txhia yuav tau txoj sia nyob mus li, ib txhia yuav raug poob ntsej muag, raug kev txom nyem mus ib txhiab mus ib txhis.

3 Cov kws txawj kws ntse yuav ci ntsa iab xws li hauv ntuj ntsa. Cov tau qhia txoj kev ncaj kev ncees coob leej yuav ci
ntsa iab mus ib sid xws li cov hnub qub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 10 Nqe : 11 – 14 – 18

Lub ntsiab lus : Nyem no Yes Xus zaum nyob ze Leej Txiv, nws them peb txim txhaum tas. Peb muaj chaw tso siab tias Tswv Ntuj zam rau peb, tsuav yog peb muab siab rau vam txog Yes Xus.

11 Cov leej choj niaj hnub sawv ntsug leg lawv txoj kab xwm, lawv rov cev cov thaj txi Ntuj ntau zaus, tab sis cov thaj txi
Hes Nplaws, Ntuj tsis muaj hwj huam daws txhaum tau.

12 Hos Leej Pleev, mas nws tsuas cev thaj txi Ntuj daws txhaum ib zaug xwb, ces nws zaum ntawm Tswv Ntuj phab xis
mus li.

13 Nws tos kom Ntuj muab nws cov yeeb ncuab los ua rooj rau nws tiag taw lawm xwb.

14 Leej Pleev tsuas cev paj tshab ib zaug xwb, ces nws ua tau kom cov uas nws tau ntxuav lawv huv lawd
zoo tiav nto ntsis.

18 Thaum Ntuj zam txhaum tas, mas tsis tas yuav rov ua thaj txi Ntuj them txhaum ntxiv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 13 Nqe : 24 – 32

Lub ntsiab lus : Tas peb sid peb pom lub ntiaj teb ua tsov ua rog, peb pom ntau yam xwv txheej tshwm sim, peb yuav nco tias lub sim ceeb uas peb pom no yuav tsis nyob mus li. Lub Ceeb Tsheej nyob mus li yog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

24 Thaum kev txom nyem nyuam qhuav dua tas, muaj ib ntus, lub hnub yuav tsaus nti, lub hli yuav tsis xa qhov ci tuaj,

25 cov hnub qub yuav poob saum ntuj los, hos txhua yam muaj hwj huam nyob txheej ntuj saud yuav co ua zog koog.

26 Ces sawv daws yuav pom Neeg Leej Tub tawm hauv cov huab los, muaj hwj huam loj thiab muaj koob meej nto moo lug.

27 Nws yuav xa cov Tshiab kom mus sau nws cov xaiv nyob plaub ceg kaum ntuj, txij npoo ntiaj teb mus txog
npoo ntuj.

28 Nej kawm zaj paj lug no ntawm tsob txiv ncuav pias. Txij thaum nws cov ceg pib zooj, thiab cov nplooj pib hlav, nej
paub tias lub caij sov los txog ze lawm.

29 Ua li mas, thaum nej pom tej xwm ntawd tshwm sim tuaj, nej yuav tsum paub tias Neeg Leej Tub los txog ze
lawm, nws twb nyob ntawm qhov rooj lawm.

30 Kuv hais tseeb rau nej, phaj neeg no tsis tau dua, tej xwm ntawd twb yuav tshwm sim tuaj.

31 Lub ntuj lub teb yuav ploj, tab sis kuv cov lus yuav tsis ploj.

32 Hais txog lub hnub nyoog thiab lub sij hawm ntawd, mas tsis muaj leej twg paub, cov Tshiab nyob saum ntuj tsis paub. Neeg Leej Tub kuj tsis paub, kawg yog Leej Txiv thiaj paub xwb.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj