Thawj hnub chiv hauv lub caij tos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yes Les Mias : Tshooj : 33 Nqe : 14 – 16

Lub ntsiab lus : Yav tom ntej Huab Tais yuav pub ib tug coj His Xas Lais

14 HUAB TAIS ceeb toom lo lus no : « Tshuav tsis ntev yuav txog lub hnub nyoog kuv yuav ua kom muaj xwm
tshwm sim tuaj raws li lo lus zoo uas kuv tau hais rau saum His Xas Lais thiab rau saum Yus Das tsev neeg tias :

15 Thaum txog lub zim txwv ntawd kuv yuav ua kom ib tug kaus coj kev ncaj hlav tuaj. Nws yuav coj kev ntshiab nyob hauv lub teb chaws.

16 Lub zim txwv ntawd Yus Das yuav txais kev cawm. Yes Lus Xas Les yuav tau nyob nyab xeeb. Kuv yuav tis npe rau
lub tsheej ntawd hu ua : « HUAB TAIS yog peb txoj kev ncaj. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 3 Nqe : 12 – 4, 2

Lub ntsiab lus: Paj lug ua Ntuj tsaug vim nws hnov cov Tes Xas Los Nis moo. Paj Lug ntuas kom coj tus yam ntxwv ntshiab thiab nyob hauv kev nyiam.

12 Thov kom Huab Tais ua nej hlob mus, thiab vam meej nyob hauv txoj kev sib nyiam, thiab kev nyiam zeej tsoom, ib
yam li peb nyiam nej.

2 Nej twb paub cov lus peb qhia rau nej lawm, yog Yes Xus kom peb qhia nej zoo li ntawd.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 21 Nqe : 25 – 28; 34 – 36

Lub ntsiab lus : Neeg Leej Tub yuav rov los nyob. Zaj paj lug hais txog tsob txiv ncuav pias.

25 « Yuav muaj ib co cim nyob saum lub hnub, lub hli thiab cov hnub qub. Nyob ntiaj teb no, ib tsoom haiv neeg yuav raug kev txhawj xeeb loj. Dej ntuj yuav nphau ua suab nrov nroo ntws, ces cov haiv neeg yuav txhawj.

26 Neeg yuav tuag ntshai, vim sawv daws txhawj kawg txog tej yam yuav tuaj raug lub qab ntuj neeg ; vim tej
yam muaj hwj huam nyob txheej ntuj saud yuav co ua zog koog.

27 Thaum ntawd, sawv daws yuav pom Neeg Leej Tub muaj hwj huam thiab muaj koob meej loj kawg, los hauv ib tw huab los.

28 Thaum tej ntawd pib tshwm sim tuaj, mas nej yuav sawv, nej yuav tsa taub hau, vim txoj kev txhiv nej los txog ze lawm. »

34 Nej ceev faj mog, kom nej lub siab txhob qaug rau txoj kev phem kev tsis zoo, rau kev luab cawv kom qaug, thiab
rau lub neej tej kev txob xeeb, kom xwv lub zim txwv ntawd tsis txhob poob nthav los saum nej

35 xws li ib lub vas. Vim tias lub zim txwv ntawd yuav los raug txhua leej txhua tus uas nyob saum ntiaj teb daim npoo av.

36 Nej ua ib co neeg feeb meej, nej teev Ntuj tsis tseg, nej thiaj yuav muaj zog hla dim ib puas tsav yam uas yuav tshwm sim tuaj, nej thiaj yuav sawv taus ntsug ntawm Neeg Leej Tub xub ntiag. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj