Hnub chiv 2 ntawm lub caij tos Huab Tais

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Npas Lws : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 9

Lub ntsiab lus : Lub Koom Txoos nyob ntiaj teb no yog zoo li tsoom His Xas Lais nyob Npas Npis Los. Lub koom txoos raug kev ntxhov. Tab sis peb yuav nco tias txoj kev peb taug mas yog ib txog kev mus tshwm rau Tswv Ntujlub Ceeb Tsheej.

1 Yes Lus Xas Les, koj hle koj lub tsho tu siab thiab lub tsho txom nyem pov tseg ! Koj muab Tswv Ntuj lub hwj chim zoo nkauj los ua tsoos rau koj hnav mus li.

2 Koj muab Tswv Ntuj txoj kev ncaj los ua koj lub tsho tshaj sab, koj muab Tus Nyob mus li lub koob meej los rau koj ua
kaus mom ntoo.

3 Vim Tswv Ntuj yuav muab koj lub meej mom rau lub qab ntuj khwb pom xyeem.

4 Tswv Ntuj yuav tis npe rau koj mus li zoo li no : « Cov neeg ncaj txoj kev thaj yeeb, cov neeg hwm Ntuj lub hwj chim ! »

5 Yes Lus Xas Les, koj sawv tsees mas ! Koj mus nyob pem hauv sab ! Koj ntsia sab hnub tuaj saib ! Koj pom koj cov me nyuam sib txoos qw ntsuag qees txij toob fab mus rau xib fab. Yog tus Ntshiab coj lawv kom los, vim Tswv Ntuj nco ntsoov txog lawv.

6 Thaum ntej, koj cov me nyuam tau ncaim koj mus ko taw. Yeeb ncuab cab lawv. Tab sis nyem no Tswv Ntuj coj
lawv rov los rau koj, nws nquam lawv los xws li tus vaj cov ntxhais muaj hwj chim zaum hauv lub theej kiab vaj ntxwv.

7 Tswv Ntuj tau txiav txim siab kom tej toj roob siab thiab tej pov roob uas ib,txwm nyob, cia li qis. Tswv Ntuj txiav
txim kom txhub tej hav tob kom lub teb chaws tiaj. His Xas Lais thiaj yuav ntauj kev, lawv yuav tau nyob nyab xeeb hauv Tswv Ntuj lub hwj chim.

8 Cov hav zoov, hav ntoo tsw qab yuav ua ntxoov ntxoo roos His Xas Lais, vim Tswv Ntuj txiav li ntawd.

9 Tswv Ntuj yuav coj His Xas Lais mus taug txoj kev lom zem, mus taug txoj kev pom kev lug nyob hauv nws lub hwj
chim. Nws yuav cia nws lub siab khuv leej neeg thiab nws lub siab ncaj ua lawv luag mus kev.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 1 Nqe : 4 – 6. 8 – 11

Lub ntsiab lus : Paj Lug thov Tswv Ntuj kom cov neeg pib ntseeg nyob Fis Lis Pos hlob mus nyob hauv txoj kev ntseeg, kom lawv ua ib lub Koom Txoos hlob tiav nyob hauv Yes Xus.

4 Kuv zoo siab thov Ntuj rau nej tsis tseg,

5 vim kuv nco tias, txij thawj hnub los txog tav no, nej tau nrog kuv tshaj lub Moo Zoo.

6 Kuv paub tseeb tias, tus tau pib ua hauj lwm nyob hauv nej, nws tau ua ib txoj hauj lwm zoo kawg, thiab nws
yuav ua kom tiav, mus txog Yes Xus Pleev lub Hnub Nyoog.

8 Tswv Ntuj ua tim khawv tau tias, kuv hlub nej mos nyoos nyob hauv Yes Xus Pleev lub siab. 9 Kuv thov Ntuj li no :
thov kom nej txoj kev nyiam Ntuj hlob, zuj zus, thiab nej paub zaj txuj ci tseeb, kom nej txawj xav,

10 mas nej thiaj li yuav pom tau qhov zoo tshaj, thiab yuav ua neeg siab dawb siab huv, kom tsis txhob muaj ib qho xyeej nyob hauv nej, mus txog Leej Pleev lub Hnub Nyoog.

11 Nej yog ib co txiv ntoo siav hauv txoj kev ncaj, uas Leej Pleev muab rau peb ris kom Tswv Ntuj nto koob meej, thiab kom sawv daws cav lus zoo txog Tswv Ntuj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 3 Nqe : 1 -6

Lub ntsiab lus : Zam ntxiav plig tawm tuaj.

1 Lub zwj ceeb ntawd, Tis Npes Xes Ntxas ua vaj ntxwv tau kaum tsib xyoos, Poos Xyus Pis Las Tos ua
tswj kav Yus Das, Hes Los ua vaj txheeb kav Nkas Lis Lais, Hes Los tus tij laug Fis Lis Pos ua vaj txheeb kav Is Tus Lias
thiab Thas Kos Nis Tis. Lis Xas Nias ua vaj txheeb kav As Npis Les Nas.

2 As Nas thiab Kais Fas nkawd ua Tuam Leej Choj. Thaum ntawd, Tswv Ntuj Lo Lus nrov tuaj txog Zam nyob hauv teb chaws suab puam. Zam yog Ntxas Kas Lias tus tub.

3 Ces Zam tuaj mus ncig thoob thaj tsam ntawm dej Yos Las Das, nws tshaj ib co kab ke ntxuav pab lees txhaum kom
Ntuj zam txhaum,

4 raws li cov lus sau tseg rau hauv Yaj Saub His Xais phau ntawv tias : Tus qw hauv teb chaws quav poj lub suab hais tias : Nej npaj kev rau Huab Tais, nej ua kom nws txoj lw ncaj tuaj.

5 Yuav txhub av rau txhua lub kwj ha, yuav ncaws txhua lub roob txhua lub pov toj kom qis, yuav tho tej kev cuam kawb kom ncaj, tej kev qawj, yuav hloov ua kev tiaj.

6 Ces tas ib tsoom uas muaj lub cev nqaij yuav pom Tswv Ntuj txoj kev cawm.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj