YesXus txais lub cim ntxuav. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais :Tshooj : 40 Nqe : 1 – 5; * – 11

Lub ntsiab lus : His Xais ceeb toom cov lus nplij Hais Xas Lais.

1 Nej tus Tswv Ntuj hais tias : « Nej nplij kuv haiv neeg, nej nplij lawv mas !

2 Nej hais lus rau hauv Yes Lus Xas Les nruab siab. Nej hais nrov nrov rau nws tias nws lub caij ua qhev
dhau lawm. Nws them txim txhaum tas lawm. Cov xwm uas nws txais ntawm HUAB TAIS txhais tes los them nws cov
txhaum twb tshaj nws cov txhaum ob npaug lawm. »

3 Muaj ib lub suab qw tias : « Nej npaj ib txog kev hauv teb chaws suab puam rau Tswv Ntuj taug. Nej ncaws ib txog kev ncaj hauv cov teb chaws quav poj rau peb tus Tswv Ntuj.

4 Nej txhub cov hav tob kom siab, kom cov roob thiab cov hauv toj cia li qis, kom cov tiaj muaj pov toj, hloov ua hav tiaj tus yees, kom cov toj ntxhab hloov ua tshav puam.

5 HUAB TAIS lub hwj chim yuav tawm los. Txhua tus muaj lub cev nqaij puav leej yuav pom lub hwj chim, vim HUAB TAIS lub ncauj tau hais lus.

9 Koj yog tus fi tsab xov zoo no mus rau Xis Yoos. Koj nce mus saum ib lub roob siab, koj tsa suab qw nrov nrov mas ! Koj yog tus fi tsab xov zoo mus rau Yes Lus Xas Les, koj txhob ntshai cuab suab. Koj hais rau cov nroog Yus Das tias :
« Ntsia ntawm no saib, yog nej tus Tswv Ntuj. »

10 Saib HUAB TAIS Tswv Ntuj nyob ntawm no. Nws tuaj txog, nws muaj hwj huam ! Nws txhais npab ua tswv kav
sawv daws. Nej ntsia tus nqi zog nrog nws. Cov nyiaj nws them nyob ntawm nws xub ntiag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Tos : Tshooj : 2 Nqe : 11 – 14; 3, 4 – 7

Lub ntsiab lus : Vim li cas sawv daws thiaj yuav coj tus yam ntxwv zoo.

11 Sawv daws yuav coj tus yam ntxwv zoo, vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim yog lub qhov dej uas txhawv txoj kev cawm
txhua leej txhua tus. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tawm los rau sawv daws pom xyeem.

12 Tswv Ntuj lub txiaj ntsim qhia peb kom tso kev tsis hwm Ntuj pov tseg, tso txoj kev ntshaw txog lub sim ceeb no tseg, kom tiam neej no, peb ua neej nyob hauv txoj kev cheem peb lub siab, hauv txoj kev ncaj, thiab kev hwm Ntuj.

13 Vim peb tos thiab peb vam ntsoov txoj kev kaj siab lug. Peb tos kom peb tus Tswv Ntuj loj, Yes Xus Pleev uas
yog tus cawm peb lub hwj chim tawm los rau qhov muag pom xyeem.

14 Yes Xus Pleev, nws muab nws rau luag ntes, kom nws txhiv tau peb ntawm txhua txoj kev phem. Nws ntxuav ib haiv
neeg kom huv los ua nws tug, thiab kub siab ua cov dej num zoo.

4 Tab sis, hnub uas tus Tswv Ntuj cawm peb qhib nws lub siab zoo tawm los thiab nws txoj kev nyiam tsoom sid tawm los rau qhov muag pom xyeem,

5 mas nws tsis tshuaj tias peb puas tau ua cov dej num ncaj los tsis tau. Nws tsuas mloog nws lub siab khuv leej neeg. Nws cawm peb nyob hauv cov dej ntxuav neeg, kom peb rov yug los tshiab, thiab rov tshiab tuaj nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab.

6 Tswv Ntuj tso Leej Ntuj Plig los nyob puv hauv peb ntau kawg, nyob hauv Yes Xus Pleev, tus cawm peb.

7 Leej Pleev lub txiaj ntsim ua kom peb ntshiab tuaj, ces peb tso siab tau tias peb yuav txais txoj sia nyob mus li los ua peb lub cuab tam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 3 Nqe : 15 – 16. 21 – 22

Lub ntsiab lus : Zam Ntxuav Plig tawm tuaj. Yes Xus txais kab ke ntxuav.

15 Tsoom pej xeem vam vam tos ntsoov, sawv daws ua xyem xyav txog Zam rau nruab siab tias tej zaum Zam yog Leej Pleev.

16 Ces Zam hais rau sawv daws tias : « Ntawm kuv, mas kuv muab dej los ntxuav nej, tab sis tus muaj zog dua kuv
yuav tuaj. Kuv tsis tsim nyog daws txoj hlua khi nws nkawm khau. Tus ntawd yuav ntxuav nej nyob hauv Leej Ntuj Plig
Ntshiab thiab hauv hluav taws.

21 Thaum uas tsoom pej xeem txais kab ke ntxuav tas, thiab Yes Xus kuj txais kab ke ntxuav tas lawm, ces Yes Xus teev
Ntuj. Lub ntuj qhib plho los,

22 ces Leej Ntuj Plig Ntshiab yees ua ib lub cev, xws li ib tug nquab, nqes los saum Yes Xus. Ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : « Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no kuv xeeb koj. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj