Hnub chiv 3 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Nes Hes Mis : Tshooj : 8 Nqe : 2 – 4a 5 – 6 – 8 – 10

Lub ntsiab lus : Lawv npaj ib lub qhov ntxa rau Tos Npias.

2 Tos Npias nco dheev txog qhov Las Fais qhia nws. Nws muab nws lub hnab, nws thau lub plawv thiab thooj siab ntses
los. Nws muab hlawv rau saum cov txab txiv yoov.

3 Tus dab phem hnia tsis tau cov pa ntses kub hnyiab ntawd, nws thiaj khiav ya ntxiag mus txog Hais Nkws Tos
teb. Tab sis Las Fais caum tau nws thiab muab nws khi pav tes taw tam sid.

4 Ob tug niam txiv laus tawm hauv Tos Npias thiab Xas Las nkawd kem tsev mus, nkawd kaw qhov rooj rau. Ces Tos
Npias sawv tsees saum txaj los, nws hais rau Xas Las tias : « Leej muad, wb sawv ! Wb yuav tsum teev Ntuj tso, wb yuav thov kom HUAB TAIS pub nws lub txiaj ntsim pab wb thiab kom nws pov hwm wb. »

5 Ces Xas Las sawv thiab nkawd ob leeg teev Ntuj thov kom Ntuj pov hwm ,nkawd. Tos Npias thiaj pib hais tias :
« Tswv Ntuj uas xaiv peb lub keeb, koj lub npe ntoo moo zoo mus txheej dhau txheej !

6 Yog koj hais tias : ‘Yuav tsis txhob cia txiv neej nws nyob nws ib leeg, peb yuav tsim ib tug los pab nws kom zoo
li nws.’

8 Nkawd ob leeg ua ke teb tias : « Ua li ! »

9 Ces nkawd mus pw. Thaum ntawd, Las Nkus Es sawv los, nws hu nws cov tub txib kom nrog nws mus khawb qhov
ntxa. 10 Vim nws xav tias : « Kheev Tos Npias lam tsis txhob tuag xwb ! Yog nws tuag mas peb yuav poob ntsej muag loj kawg ! »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 12 Nqe : 12 – 30

Lub ntsiab lus : Muab piv rau neeg lub cev.

12 Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb : tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam : txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd.

13 Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg, thiab nyob hauv tib lub
cev xwb. Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij, peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab
ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg.

14 Lub cev tsis muaj ib txhais ceg xwb : lub cev muaj ntau txhais.

15 Yog txhais taw hais tias : ‘Kuv tsis yog lub cev, vim kuv tsis yog txhais tes.’ Txawm tias txhais taw hais zoo li ntawd, los nws tseem yog ib ceg ntawm lub cev thiab.

16 Yog pob ntseg hais tias : ‘Kuv tsis yog lub cev, vim kuv tsis yog qhov muag.’ Tab yog pob ntseg hais li ntawd,
los pob ntseg tseem yog lub cev tug thiab.

17 Yog tas lub cev ua qhov muag, mas yuav ua cas hnov suab nrov tau ? Yog tas lub cev ua pob ntseg, mas yuav ua cas
hnia ntxhiab tau ?

18 Tab sis Tswv Ntuj tso txhua yam rau hauv lub cev, kom nyias nyob nyias chaw, raws li nws pom zoo.

19 Yog tas lub cev muaj ib ceg xwb, mas lub cev yog qhov twg ?

20 Muaj ntau ceg, tab sis yog tib lub cev xwb.

21 Li ntawd qhov muag hais tsis tau rau txhais tes tias : ‘Kuv tsis tas yuav siv koj !’ Lub taub hau hais tsis tau rau ob txhais taw tias : ‘Kuv tsis tas yuav siv neb !’

22 Tej yam hauv lub cev, uas peb saib zoo li tsis muaj zog, tab sis lawv yog qhov muaj nqi dua tej.

23 Muaj tej yam uas peb saib tsis muaj tsim dab tsi nyob hauv lub cev, mas yog tej yam uas peb
muab siab rau vov zoo dua. Tej yam tsis muaj tsim, mas peb tseem txuag zoo dua tej.

24 Tej yam uas peb saib muaj tsim, mas peb tsis vov. Tswv Ntuj dhos tib neeg lub cev kom peb hwm tej yam tsis
muaj tsim.

25 Li ntawd tsis muaj ib yam,uas tsis sib npuab nyob hauv lub cev. Tas txhua yam sib dhos zoo.

26 Yog ib sab ceg mob, mas tas nrho tej tes taw nrog nws mob. Yog ib txhais tes tau koob meej, mas txhua ces hauv lub cev nrog nws zoo siab.

27 Ntawm nej, mas nej yog Leej Pleev lub cev, nyias muaj nyias tug nyob hauv Leej Pleev.

28 Nyob hauv lub Koom Txoos, Tswv Ntuj tsa tej tus ua Hauv Paus Xa Lus, tej tus ua Yaj Saub, tej tus ua Xib Hwb.
Tseem muaj cov ua hwj huam yees ntxwv, cov tau lub txiaj ntsim kho mob, cov tsob hwb luag, cov tuav kev tswj
fwm, thiab cov paub ntau xeem lus.

29 Sawv daws puas yog Hauv Paus Xa Lus ? Sawv daws puas yog Yaj Saub, los Xib Hwb ? Sawv daws puas ua hwj huam
yees ntxwv ?

30 Sawv daws puas txawj kho mob kom zoo ? Sawv daws puas paub ntau xeem lus ? Sawv daws puas txhais tau ntau xeem lus ?

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 luv.

Kos Lis nthos : Tshooj : 12 Nqe : 12 – 14 . 27

Lub ntsiab lus : Muab piv rau neeg lub cev.

12 Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb : tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam : txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd.

13 Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg, thiab nyob hauv tib lub cev xwb. Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij, peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg.

14 Lub cev tsis muaj ib txhais ceg xwb :,lub cev muaj ntau txhais.

27 Ntawm nej, mas nej yog Leej Pleev lub cev, nyias muaj nyias tug nyob hauv Leej Pleev.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 1 Nqe : 1 – 4

Lub ntsiab lus : Cov lus qhib phau ntawv.

1 Tes Os Fis Los, tus zoo koob meej, muaj coob leej tau nqes tes sau ib zag piav txog cov xwm uas tshwm sim nyob hauv nruab nrab peb lawm.

2 Lawv tau sau raws li cov tau pom xyeem ntawm qhov muag qhia rau peb. Cov ntawd ua Lo Lus cov tub txib txij lub
hauv paus los.

3 Kuv tau tshuaj xwm txog txhua yam meej txij thaum pib chiv lub keeb. Kuv thiaj txiav siab sau ib zag muaj hauv paus hauv ntsis rau koj,

4 kom koj paub meej tias cov lus qhia uas koj tau txais yog lus khov lus ruaj.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj