Caij nyoog teev Ntuj xyoo 2022

Hnub chiv 13 lub 02 hlis 2022 thaum 9 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 27 lub 03 hlis 2022 thaum 9 h 00 nyob pem lub tesv teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 08 lub 05 hlis 2022 thaum 10 h 30 nyob pem lub tsev teev ntuj St Benoît yog thaj teev ntuj 50 xyoo ntawm 3 lub tsev teev ntuj St Benoît, St Joseph thiab Ste Elisabeth.

Ntsuab-Rwg Thoj