Hnub chiv 4 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yes Les Mias : Tshooj : 1 Nqe : 4 – 5. 17 – 19

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj hu Yes Les Mias ua Yaj Saub.

4 HUAB TAIS hais rau kuv li no:

5 « Thaum koj tseem tsis tau xeeb hauv koj niam plab, kuv twb paub koj lawm. Koj tseem tsis tau tawm hauv koj niam
lub plab los, kuv twb xaiv koj, kuv twb tsa koj ua tus Yaj Saub qhia cov kuj cuab. »

17 Koj sia koj duav khov. Koj sawv tsees mas ! Koj yuav hais txhua yam kuv qhia koj hais no rau lawv. Koj tsis txhob tshee nyob ntawm sawv daws xub ntiag. Yog koj tshee mas kuv yuav ua kom koj tshee nyob ntawm lawv xub ntiag.

18 Koj saib : hnub no kuv muab koj los ua ib lub tsheej xov ntsa zeb, ua ib tug ncej hlau, ua ib lub phab ntsa tooj tiv tas
lub teb chaws, tiv cov vaj Yus Das, tiv cov nom tswv nyob Yus Das teb, tiv cov Leej Choj thiab tiv tsoom pej xeem huv
tib si nyob hauv lub teb chaws.

19 Lawv yuav nrog koj sib ntaus rog, tab sis lawv yuav tsis yeej koj, vim kuv nrog koj nyob, kuv npo koj. Yog HUAB TAIS lo lus ceeb toom.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 12 Nqe : 31 13. 13

Lub ntsiab lus : Muaj tej yam txiaj ntsim zoo dua cov. Kev nyiam tseem zoo tshaj.

31 Nej yuav nrhiav cov txiaj ntsim muaj nqis dua cov. Thiab kuv yuav qhia ib txog kev zoo tshaj cov txiaj ntsim ntawd
tib si.

13 Nyem no, txoj kev ntseeg, txoj kev tso siab, thiab txoj kev nyiam tseem muaj nyob ua peb txog kev. Tiam sis, qhov loj tshaj mas yog txoj kev nyiam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

los nyeem zaj no :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 13 Nqe : 4 – 13

Lub ntsiab lus : Muaj tej yam ntsim zoo dua cov. Kev nyiam tseem zoo tshaj.

4 Lub siab nyiam txawj ua siab ntev, ua siab sib, tsis txawj khib, tsis khav theeb, tsis muab hlob.

5 Lub siab nyiam tsis ua tub qaug luag, tsis nrhiav qhov zoo rau nws, tsis npau taws, tsis cib nyeej.

6 Lub siab nyiam tsis zoo siab pom luag tej ua tsis ncaj, nws xav pom luag tej nrhiav qhov tseeb.

7 Lub siab nyiam zam rau sawv daws, nws ntseeg sawv daws, nws tso siab rau sawv daws, nws ua siab ntev
ris tas puas tsav yam nyuaj.

8 Txoj kev nyiam tsis txawj dua ib zaug. Txoj kev ua Yaj Saub yuav ploj. Muaj ib hnub twg, cov neeg txawj txhais tej xeem lus txawv yuav nyob ntsiag to. Txoj kev txawj kev ntse kuj yuav dua.

9 Vim tias, txuj ci, peb tsuas paub ib feem xwb.

10 Thaum txoj kev zoo txhij zoo txhua los txog, mas tej yam uas neeg ua tau ib feem me me yuav ploj tas huv tib si.

11 Thaum kuv tseem yau, kuv hais lus me nyuam yaus, kuv xav tswv yim li me nyuam yaus, kuv txawj xaiv xws li ib tug
me nyuam yaus. Thaum kuv hlob tiav lawm, kuv tso tej kev ua me nyuam yaus pov tseg.

12 Zaum no, peb pom tsis tseeb, peb tsuas pom zoo li nyob hauv ib daim tsom iav. Lwm tiam, peb yuav pom xyeem
ntawm qhov muag. Nyem no, kuv paub ib feem me me xwb. Fab lwm tiam, kuv yuav paub, ib yam li Ntuj paub kuv.

13 Nyem no, txoj kev ntseeg, txoj kev tso siab, thiab txoj kev nyiam tseem muaj nyob ua peb txog kev. Tiam sis, qhov loj tshaj mas yog txoj kev nyiam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 4 Nqe : 21 – 30

Lub ntsiab lus : Yes Xus rov mus Nas Xas Les.

21 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : “Hnub no, cov lus nyob hauv zaj Ntawv no tsheej xeeb raws li nej tau hnov. »

22 Tas cov neeg ntawd zeem tseeb tias nws hais lus zoo, lawv qhuas cov lus muaj txiaj ntsim tawm hauv nws lub
ncauj los. Lawv hais tias : « Tus ntawd, tsis yog Yos Xes tus tub lod ? »

23 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Paub ntsoov, nej yuav piv lus hais txog kuv tias : Kws kho mob, koj rov kho koj
mas ! Tas txhua yam uas luag piav tias tshwm sim nyob Kas Fas Naus, mas koj kuj ua ib yam li ntawd nyob hauv lub zos
koj hlob no thiab mas ! »

24 Yes Xus tseem hais ntxiv tias : « Kuv hais tseeb rau nej, tsis muaj ib tug yaj saub uas luag yuav txais nws zoo
hauv lub zos nws hlob.

25 Kuv hais tseeb rau nej : lub caij Es Lias nyob, muaj coob tus poj ntsuam nyob His Xas Lais
teb. Thaum ntuj kaw nag tau peb xyoos thiab rau hli, tas teb chaws tshaib plab loj kawg.

26 Tab sis Ntuj tsis xa Es Lias mus pab cov poj ntsuam His Xas Lais ib tug li. Ntuj xa Es Lias mus pab ib tug poj ntsuam nyob lub zos Xas Les Tas, nyob Xis Doos teb.

27 Lub caij tus yaj saub Es Lis Xais nyob, muaj coob tus mob ruas nyob His Xas Lais teb, tab sis tsis muaj ib tug mob ruas His Xas Lais rov huv, tsuas yog tus mob ruas Xis Lias hu ua Nas Maas thiaj rov huv. »

28 Tas cov neeg hauv lub tsev txoos hnov cov lus ntawd, mas lawv npau taws kawg.

29 Lawv sawv tsees, lawv ntiab Yes Xus tawm sab nroog nraud. Lawv coj Yes Xus mus txog ntawm ib phab toj
saum lub roob uas lawv txhim lub nroog, lawv yuav thawb Yes Xus kom poob lawm hauv lub qab toj ntxhab.

30 Tab sis Yes Xus hla plaws hauv nruab nrab lawv, nws taug nws kev mus lawm.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj