Hnub chiv 5 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 6 Nqe : 1 – 2a, 3 – 8

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj hu His Xais ua Yaj Saub.

1 Xyoo tus vaj Os Xias tuag, kuv pom Huab Tais zaum saum ib lub theej kiab siab siab. Nws tw tsho dauv
mus puv nkaus lub Tuam Tsev tas huv tib si.

2 Nyob ntawm nws txheej saud, muaj ib co Tshiab Xes Las Fis sawv ntsug.

3 Lawv ib leeg hu nkauj nrov nrov rau ib leeg tias : « Tsoom tub rog tus HUAB TAIS ntshiab, ntshiab, ntshiab. Nws lub koob meej nyob puv lub ntiaj teb. »

4 Lub suab ntawd nrov ua cov taw ncej qhov rooj ua zog koog, pa taws ncho puv lub tsev. 5 Kuv hais tias :
« Kuv hmoov phem ! Kuv yuav tuag ! Kuv yog ib tug neeg di ncauj tsis huv. Kuv nyob nruab nrab ib haiv neeg di
ncauj tsis huv. Kuv qhov muag tau pom tus Vaj, tus HUAB TAIS kav tsoom tub rog ! »

6 Ib tug Tshiab Xes Las Fis ya ntxiag los txog ntawm kuv, nws txhais tes tuav ib lub pob zeb kub lug uas nws xuas ib rab
ciaj tais ntawm lub thaj txi Ntuj los.

7 Nws coj lub pob zeb los so kuv di ncauj, nws hais tias : « Saib ! Qhov no twb chwv koj di ncauj lawm, nws tshem koj qhov yuam kev tas huv si. Nws them koj cov txhaum tas lawm. »

8 Ces kuv hnov Huab Tais lub suab hais tias : « Kuv yuav xa leej twg mus ? Leej twg yuav sawv peb cev mus ? »
Kuv teb tias : « Kuv nyob ntawm no. Koj xa kuv mus. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 15 Nqe : 1 – 11

Lub ntsiab lus : Muaj kev sawv rov los.

1 Kwv tij sawv daws, kuv rov qab hais kom nej nco ntsoov txog lub Moo Zoo uas kuv tau tshaj rau nej. Nej tau txais, thiab nej nyob ruaj nreb hauv lub Moo Zoo ntawd.

2 Yog nej ntseeg raws nraim li kuv tau tshaj rau nej, mas nej yuav txais kev cawm nyob hauv lub Moo Zoo. Yog lub Moo Zoo cawm tsis tau nej, mas nej ntseeg dag xwb.

3 Qhov kuv tau qhia rau nej, mas yog qhov kuv xub tau txais : yam li Yes Xus yeem tuag kom tau ntxuav peb cov
txhaum pov tseg, raws li Ntawv Ntshiab xub hais.

4 Lawv muab nws zwm rau hauv ntxa, ces hnub peb, nws sawv rov qab los, raws li Ntawv xub hais.

5 Nws yees tawm los rau Pob Zeb pom tas, ces nws rov tawm tuaj rau pab kaum ob leeg pom.

6 Tom qab no, Yes Xus tseem yees tawm los rau ib pab kwv tij muaj tsib puas leej ib txhij pom. Cov ntawd, muaj
qee leej twb tuag lawm, tiam sis cov coob tseem ua neej nyob txog tav no.

7 Tom qab no, Yes Xus tseem tawm los rau Yas Kos pom, thiab muaj ib zaug rau tas nws cov Hauv Paus Xa Lus huv tib si pom.

8 Kuv yog tus puag tom tw, xws li ib tug me nyuam yug los tsis tau puv hli, tsis kav Yes Xus kuj tawm tuaj rau kuv pom thiab.

9 Kuv yog ib tug Hauv Paus Xa Lus me tshaj cov. Kuv tsis tsim nyog hu ua Hauv Paus Xa Lus, vim kuv tau hiam
Tswv Ntuj lub Koom Txoos.

10 Yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ua kom kuv lub siab hloov los zoo li no. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyob hauv kuv, nws tsis nyob dag. Kuv tau ua hauj lwm ntau tshaj sawv daws. Tab sis tsis yog kuv ua : yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim uas nrog kuv nyob, tau ua cov hauj lwm ntawd.

11 Txawm yog kuv los yog lawv, qhov peb tshaj tawm yog cov lus ntawd. Ces nej ntseeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

los nyeem zaj no :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 15 Nqe : 3 – 8. 11

Lub ntsiab lus : Muaj kev sawv rov los.

3 Qhov kuv tau qhia rau nej, mas yog qhov kuv xub tau txais : yam li Yes Xus yeem tuag kom tau ntxuav peb cov
txhaum pov tseg, raws li Ntawv Ntshiab xub hais.

4 Lawv muab nws zwm rau hauv ntxa, ces hnub peb, nws sawv rov qab los, raws li Ntawv xub hais.

5 Nws yees tawm los rau Pob Zeb pom tas, ces nws rov tawm tuaj rau pab kaum ob leeg pom.

6 Tom qab no, Yes Xus tseem yees tawm los rau ib pab kwv tij muaj tsib puas leej ib txhij pom. Cov ntawd, muaj
qee leej twb tuag lawm, tiam sis cov coob tseem ua neej nyob txog tav no.

7 Tom qab no, Yes Xus tseem tawm los rau Yas Kos pom, thiab muaj ib zaug rau tas nws cov Hauv Paus Xa Lus huv tib si pom.

8 Kuv yog tus puag tom tw, xws li ib tug me nyuam yug los tsis tau puv hli, tsis kav Yes Xus kuj tawm tuaj rau kuv pom
thiab.

11 Txawm yog kuv los yog lawv, qhov peb tshaj tawm yog cov lus ntawd. Ces nej ntseeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 11

Lub ntsiab lus : Hu thawj plaub leeg thwj tim.

1 Muaj ib zaug, thaum Yes Xus nyob ntawm ntug pas dej Nkes Nes Xas Les, ib pab neeg coob sib txiv mloog
Tswv Ntuj Lo Lus ntawm nws.

2 Yes Xus pom ob lub nkoj nres ntawm ntug dej. Cov tub puav ntses nqes nkoj tas lawm, lawv ntxuav lawv cov vas.

3 Yes Xus nce mus hauv ib lub nkoj, yog Xis Moos lub, nws kom Xis Moos nquam nkoj mus deb ntawm ntug dej me ntsis. Yes Xus zaum hauv nkoj qhia tsoom sid.

4 Thaum Yes Xus hais lus tas, nws hais rau Xis Moos tias : « Koj nquam nkoj mus lawm tom qhov dej tob, nej tso nej cov vas nqes mus puav ntses. »

5 Xis Moos teb tias : « Xib Hwb, peb twb khwv ib hmos tsis tau dab tsi. Tab sis yog vim koj hais, mas kuv yuav pov cov vas nqes mus. »

6 Ces lawv pov vas. Lawv puav tau ntses ntau kawg ua lawv cov vas ntuag kiag.

7 Lawv co tes rau cov npawg nyob lwm lub nkoj kom tuaj pab. Cov npawg tuaj txog, sawv daws muab ntses ntim rau
ob lub nkoj puv nkaus, ua nkoj yuav luag tog.

8 Xis Moos Pob Zeb pom li ntawd, nws txhos caug ntua pe Yes Xus, nws hais tias « Huab Tais, koj txav mus deb kuv, vim
kuv yog ib tug neeg txhaum. »

9 Xis Moos ntshai kawg, cov nrog Xis Moos ua ke puav leej ntshai, vim lawv puav tau ntses ntau.

10 Yas Kos thiab Zam, uas yog Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab yog Xis Moos ob tug npawg, nkawd kuj ntshai kawg. Yes Xus hais rau Xis Moos tias : « Koj txhob ntshai, txij no mus, koj yuav puav neeg. »

11 Ces lawv nquam nkoj los rau tim ntug. Lawv tso tas ib puas tsav yam tseg, lawv raws Yes Xus mus.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj