Hnub chiv 7 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Xas Muas : Tshooj : 26 Nqe : 2. 7 – 9. 12. 13. 22 – 23

Lub ntsiab lus : Das Vis zam rau Xas Ws.

2 Xas Ws sawv kev mus nram lub hav suab puam Xis Fes. Peb txhiab leej tub rog His Xas Lais zoo tshaj nrog nws mus caum Das Vis nyob hauv lub hav suab puam Xis Fes.

7 Das Vis thiab As Npis Sais nkawd maub mus soj Xas Ws pw tsaug zog nyob hauv nws lub yeej, nws rab hmuv txhos hauv av ze ntawm nws. Cov tub rog pw ncig Xas Ws.

8 Ces As Npis Sais hais rau Das Vis tias : « Hnub no, HUAB TAIS tso koj tus yeeb ncuab rau hauv koj txhais tes. Koj cia
kuv mus muab nws rab hmuv rov hno nws rau hauv av. Kuv nkaug ib teg xwb ces txaus lawm, tsis tas kuv yuav nkaug
ob teg ! »

9 Tab sis Das Vis hais rau As Npis Sais tias : « Koj tsis txhob tua nws ! Leej twg tua HUAB TAIS tus pleev, mas nws yuav
nyob tsis raug txim puas tau ? »

12 Ces Das Vis mus ze ntawm Xas Ws taw, nws muab Xas Ws rab hmuv thiab lub plhuaj taub dej. Ces nkawd khiav
lawm. Tsis muaj leej twg pom nkawd. Sawv daws tsaug zog tas. Tsis muaj tus hnov li.

13 Das Vis hla hav dej mus sab tim ub, nws mus saum lub ncov roob nrug deb ntawm Xas Ws.

22 Das Vis mam li hu Xas Ws nrov nrov tias : « Tus vaj rab hmuv nyob ntawm no ! Koj tso koj ib tug tub txib hla tuaj nqa mas !

23 Cia HUAB TAIS txiav txim rau nyias raws li nyias lub siab ncaj siab ncees. Hnub no HUAB TAIS muab koj rau hauv
kuv tes, tab sis kuv tsis kam tsa tes tua koj, HUAB TAIS tus pleev ! »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 15 Nqe : 45 – 49

Lub ntsiab lus : Yuav sawv rov los zoo li cas ?

45 Muaj lus sau tseg tias : ‘Thawj tus neeg yog As Das. Thaum Ntuj tsim nws, ces nws yog ib tug plig ciaj sia. Hos tus
As Das tshiab tom qab no, yog ib tug plig pub txoj sia.

46 Tab sis, tsis yog sab ntsuj plig xwb tawm los rau peb pom. Yog sab nqaij xub tawm los, ces sab ntsuj
plig mam tawm los tom qab.

47 Thawj tus neeg uas nws tawm ntawm av los, nws yog ntiaj teb tug. Tus neeg tshiab tom qab no, tawm pem qaum ntuj los.

48 Tus neeg ntiaj teb zoo li cas, mas cov neeg ntiaj teb kuj zoo li ntawd tas huv tib si. Hos tus neeg qaum Ntuj zoo li
cas, mas cov neeg qaum ntuj kuj zoo li ntawd tas huv tib si.

49 Peb xub hnav tus neeg ntiaj teb tus duab, ces peb mam li tau hnav tus neeg qaum ntuj tus duab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 6 Nqe : 27 – 38

Lub ntsiab lus : Txoj kev nyiam cov yeeb ncuab. Kev khuv leej thiab kev ua zoo rau luag.

27 « Hos kuv hais rau nej cov mloog kuv tias : Nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav ua zoo rau cov neeg ntxub nej,

28 nej foom lus zoo rau cov foom phem rau nej, nej thov Ntuj rau cov neeg xyav nej lub moo.

29 Leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu, koj tig sab tod rau nws ntaus thiab. Leej twg chua koj lub tsho tshaj sab, mas koj txhob nrog nws txeeb koj lub tsho hnav.

30 Leej twg thov koj, mas koj pub rau. Leej twg txeeb tau tej yam nyob hauv koj lub cuab tam, mas koj tsis txhob
ntaim kom nws xa rov qab.

31 Nej xav kom luag tej ua li cas rau nej, mas nej yuav ua ib yam li ntawd rau luag tej thiab.

32 Yog nej nyiam cov neeg nyiam nej, mas lawv yuav nco nej txiaj ntsim li cas ? Tab yog cov neeg txhaum, lawv kuj
nyiam cov uas nyiam lawv.

33 Yog nej ua zoo rau cov neeg ua zoo rau nej, mas lawv yuav nco nej txiaj ntsim li cas ? Cov neeg txhaum kuj ua tau ib yam li ntawd thiab.

34 Yog nej txais nyiaj rau cov neeg uas nej paub tias nej yuav tau rov qab, mas lawv yuav nco nej txiaj ntsim li cas ? Cov neeg txhaum kuj txais nyiaj rau cov neeg txhaum kom lawv rov tau li qub.

35 Hos nej, mas nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav ua qhov zoo thiab nej yuav txais nyiaj tsis tos luag them rov rau nej. Ces nej tus nqe zog yuav loj, thiab nej yuav yog Tus Nyob Siab Tshaj cov tub, vim nws siab zoo, nws ua zoo
rau cov neeg mom nws txiaj ntsim thiab rau cov neeg lim hiam.

36 Nej yuav hlub luag tej ib yam li nej Txiv hlub neeg.

37 Nej tsis txhob txiav txim, Ntuj thiaj yuav tsis txiav txim rau nej. Nej tsis txhob muab txim, Ntuj thiaj yuav tsis muab txim rau nej. Nej zam txhaum mog, Ntuj thiaj yuav zam rau nej.

38 Nej pub, Ntuj thiaj yuav pub rau nej. Ntuj yuav xuas ib lub tawb loj los luj, yuav muab tswm muab co kom ceev thiab
ntim nco lug ces Ntuj yuav muab hliv rau hauv nej nqaws tsho. Vim Ntuj yuav xuas lub tawb uas nej luj rov los luj rau nej.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj