Hnub chiv 8 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Npes Xos Las : Tshooj : 27 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Neeg cov lus ua kom paub neeg lub siab.

4 Thaum yus xuas vab tshaus los tshau, mas tshuav tej yam tsis huv nyob hauv lub vab. Yog yus tshau neeg
cov lus, yus kuj pom muaj tej yam tsis zoo.

5 Tus puab lauj kaub thiaj sim nws cov lauj kaub nyob hauv qhov txos. Luag kuj tsom tau tib neeg lub siab nyob hauv tib neeg cov lus tham.

6 Ib tsob ntoo cov txiv qhia yus kom paub tias lub vaj puas yog ib lub vaj zoo los tsis zoo. Tib neeg cov lus kuj qhia tias tib neeg lub siab puas zoo los tsis zoo.

7 Tus neeg twg tseem tsis tau hais lus mas koj txhob cav lus zoo txog nws, vim lub chaw tsom tib neeg yog nws cov lus.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 15 Nqe : 54 – 58

Lub ntsiab lus : Yuav sawv rov los zoo li cas ?

54 Thaum lub cev txawj lwj no plhis tau rau lub tsis txawj lwj lawm, thaum lub cev txawj tuag no plhis tau ua lub tsis
txawj tuag lawm, mas yuav muaj raws li lo lus nyob hauv Ntawv hais tias : “Txoj kev yeej rhuav txoj kev tuag tog rau
hauv qab thu lawm.

55 Kev tuag, koj txoj kev yeej nyob qhov twg ? Kev tuag, koj rab hmuv nyob qhov twg ?”

56 Kev tuag rab hmuv yog kev txhaum. Kev txhaum lub zog yog Txoj Cai.

57 Peb ua Tswv Ntuj tsaug, vim nws pub kev yeej rau peb, nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev.

58 Kuv cov kwv tij zoo nyiam, nej ua siab khov siab ruaj mog, kom nej tsuas muaj zoo zuj zus nyob hauv Huab Tais
lub luag hauj lwm, vim nej paub tias nej tsis nkim zog dag ua hauj lwm nyob hauv Huab Tais.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 6 Nqe : 39 – 45

Lub ntsiab lus : Txhob txiav txim. Tsob ntoo thiab nws cov txiv.

39 Yes Xus hais dua ib zag paj lug li no : « Ib tug dig muag puas coj tau lwm tus dig muag kev ? Nkawd ob leeg yuav tsis
ua ke mus poob qhov lod ?

40 Tus thwj tim tsis loj dua nws tus xib hwb. Tus thwj tim uas kawm tiav tas, nws tsuas kawg luaj nws tus xib hwb.

41 Vim li cas koj ntsia tus quav nplej uas nyob hauv koj tus kwv lub qhov muag ? Hos tus nqaj uas nyob hauv koj lub qhov muag, koj ho tsis pom !

42 Ua cas koj thiaj hais rau koj tus kwv tias : ‘Kwv ntxawg, koj cia kuv rho tus quav nplej hauv koj qhov muag pov tseg’, hos koj twb tsis pom tus nqaj hauv koj qhov muag. Neeg zoo nraum daim tawv, koj rho tus nqaj hauv koj qhov muag pov tseg tso ; koj thiaj yuav pom kev dig tus quav nplej hauv koj tus kwv lub qhov muag.

43 « Tsis muaj ib tsob ntoo zoo nkauj yuav txi ib co txiv lwj, tsis muaj ib tsob ntoo lwj yuav txi ib co txiv zoo nkauj.

44 Xav paub tsob ntoo, mas yuav ntsia nws lub txiv : luag tsis de txiv ncuav pias saum tej pos kaus ntsaj, luag tsis de txiv cawv saum ib tsob txiv pos tshauv.

45 Tus neeg zoo, rho tej yam zoo tawm hauv nws lub siab los. Tus neeg phem rho tej yam phem tawm hauv nws lub
siab los. Vim tias yam uas lub ncauj hais tawm, yog phwj hauv lub siab tuaj

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj