Hnub chiv 2 ntawm lub caij plaub caug. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauv Paus : Tshooj : 15 Nqe : 5 – 12. 17 – 18

Lub ntsiab lus : Huab Tais nrog Has Nnplas cog lus.

5 HUAB TAIS coj Has Nplas mus nraum zoov thiab hais rau nws tias : « Koj tsa muag ntsia saum ntuj thiab suav
cov hnub qub saib koj suav puas txheeb. » Ces nws hais tias : « Koj cov xeeb ntxwv yuav coob npaum li ntawd. »

6 Has Nplas ntseeg HUAB TAIS, ces HUAB TAIS muab Has Nplas lub siab ntseeg suav ua kev ncaj rau Has Nplas.

7 HUAB TAIS hais rau nws tias : « Kuv yog tus HUAB TAIS uas tau kom koj tawm hauv lub teb chaws Uj uas nyob
Kas Ntes los mus nyob lub teb chaws uas kuv yuav muab rau koj, ua koj tug. »

8 Has Nplas teb tias : « HUAB TAIS Tswv Ntuj, dab tsi thiaj yuav qhia rau kuv paub tias kuv tau lub
teb chaws ua kuv tug ? »

9 HUAB TAIS hais rau nws tias : « Koj mus coj ib tug xyuas nyuj muaj peb xyoos, ib tug nkauj tshis muaj peb xyoos,
ib tug txiv yaj muaj peb xyoos, ib tug poj nquab thiab ib tug me nyuam nquab los rau kuv tso. »

10 Has Nplas coj cov tsiaj raws li hais los rau HUAB TAIS. Nws muab cov tsiaj phua nruab nrab, nws muab ib sab teeb
rau sab xis ib sab teeb rau sab laug, tiam sis nws tsis phua cov noog.

11 Dav nyuj ya ntxiag los noj cov tsiaj, tab sis Has Nplas nplawm kom dav ya.

12 Thaum lub hnub tab tom poob qho, Has Nplas ib ce tsaug tas, thiab muaj ib qho ntshai loj kawg los laum Has Nplas.

17 Thaum lub hnub poob qho lawm thiab tsaus ntuj lawm, ces muaj ib lub qhov txos ncho pa lug thiab ib teg tsau cig cig los hla ntawm cov sab nqaij kis nruab nrab.

18 Hnub ntawd, HUAB TAIS nrog Has Nplas cog lus li no : « Kuv muab lub teb chaws no rau koj tsoom xeeb ntxwv nyob, txij tus dej nyob Hais Nkws Tos teb mus txog ntua tus Dej Loj, tus dej Aws Fas Tes.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 3 Nqe ; 17 Tshooj : 4 Nqe : 1

Lub ntsiab lus : Txoj tseem kev cawm neeg.

17 Kwv tij sawv daws, nej yoog raws li kuv tus lwj lwm mog. Nej ntsia ntsoov cov neeg ua raws li peb tus piv txwv.

1 Kuv cov kwv tij zoo nyiam, nej yog kuv qhov chaw zoo siab, yog kuv lub koob meej. Nej nyob ruaj nreb hauv Huab Tais mog .

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 3 Nqe : 20 Tshooj : 4 Nqe : 1

Lub ntsiab lus : Txoj tseem kev cawm neeg.

20 Ntawm peb, mas peb lub tsheej nyob saum ntuj, vim peb tos Huab Tais Yes Xus Pleev yuav los cawm peb ;

1 Kuv cov kwv tij zoo nyiam, nej yog kuv qhov chaw zoo siab, yog kuv lub koob meej. Nej nyob ruaj nreb hauv Huab Tais mog .

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 9 Nqe : 28b – 36

Lub ntsiab lus ; Yes Xus lub hwj chim tawm los.

28 Yes Xus hais cov lus ntawd kwv yees tau yim hnub lawm, nws coj Pob Zeb, Zam, thiab Yas Kos nrog nws, ces nws
nce mus teev Ntuj saum roob.

29 Thaum Yes Xus teev Ntuj, nws lub ntsej muag hloov, nws cev ris tsho ci dawb paug ntsa iab.

30 Ib sij huam, muaj ob tug neeg nrog Yes Xus tham : yog Mais Xes thiab Es Lias.

31 Nkawd tawm los muaj hwj chim, nkawd nrog Yes Xus tham txog txoj hauj lwm uas nws yuav sawv kev mus lis kom tiav nyob Yes Lus Xas Les.

32 Pob Zeb thiab nws cov npawg qaug dab ntub. Tab sis lawv meej pem kawg. Ces lawv pom Yes Xus lub hwj chim thiab pom ob tug neeg uas nrog Yes Xus ua ke.

33 Thaum ob tug ntawd yuav ncaim ntawm Yes Xus, mas Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, peb nyob ntawm no mas zoo kawg ! Cia peb tsa peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. » Pob Zeb tsis paub nws hais dab tsi.

34 Thaum Pob Zeb tab tom hais li ntawd, mas muaj ib twv huab tuaj vov nkaus lawv. Thaum lawv nyob hauv twv huab,
lawv ntshai kawg.

35 Muaj ib lub suab nrov hauv twv huab tuaj tias : « Tus no yog kuv Leej Tub, yog tus kuv Xaiv, nej mloog nws mog. »

36 Thaum lub suab hais li ntawd tas, tshuav Yes Xus tib leeg xwb. Hnub ntawd, cov thwj tim ua twj ywm tsis qhia
dab tsi rau leej twg txog qhov lawv tau pom.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj