Hnub chiv 3 ntawm lub caij plaub caug. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Kev Tsiv : Tshooj : 3 Nqe : 1 – 8a. 10. 13 – 15

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj hu Mais Xes hauv tsob pos cig cig. Tswv Ntuj xa Mais Xes mus. Tswv Ntuj qhia nws lub npe.

1 Mais Xes niaj hnub mus zov nws yawm txiv Zes Raus pab yaj. Zes Raus yog ib tug leej choj Mas Dias. Mais Xes coj nws yawm txiv cov yaj mus noj zaub dhau teb chaws suab puam, ces nws mus txog Tswv Ntuj lub roob Hos Les.

2 HUAB TAIS tus Tshiab yees tawm los rau Mais Xes pom nyob hauv ib co nplaim taws cig cig nyob hauv ib tsob
pos. Mais Xes ntsia ntsoov, tsob pos cig cig ntsa iab tab sis tsis txawj kug li.

3 Ces Mais Xes hais tias : « Kuv yuav lug kev mus xyuas yam txawv txawv ntawd saib yog dab tsi, ua cas tsob pos ntawd cig cig tsis txawj kug. »

4 HUAB TAIS pom nws lug kev tuaj xyuas, ces Tswv Ntuj hu nws hauv tsob ntoo tuaj tias : « Mais Xes, Mais Xes. »
Mais Xes teb tias : « Kuv nyob ntawm no. »

5 Tswv Ntuj hais tias : « Koj txhob txav los ze ntawm no, hle koj nkawm khau ntawm koj ko taw, vim thaj chaw uas koj tsuj no yog ib thaj chaw ntshiab. »

6 Tswv Ntuj hais ntxiv tias : « Kuv yog koj cov yawg koob tus Tswv Ntuj, yog Has Nplas Has tus Tswv Ntuj,
yog His Xas Has tus Tswv Ntuj, thiab yog Yas Kos tus Tswv Ntuj. » Ces Mais Xes thaiv nws lub ntsej muag,
vim nws ntshai tsam nws qhov muag tau pom Tswv Ntuj.

7 HUAB TAIS hais tias : « Kuv pom, kuv pom kuv haiv neeg txoj kev txom nyem nyob Hais Nkws Tos teb. Kuv hnov lawv lub suab quaj vim luag quab yuam lawv. Kuv paub lawv tej kev txhawj xeeb tas huv si.

8 Kuv nqes los cawm lawv kom dim ntawm cov Hais Nkws Tos txhais tes. Kuv yuav coj lawv tawm hauv lub teb chaws ntawd rov los rau ib lub teb chaws dav thiab zoo qoob, lub teb chaws muaj mis nyuj thiab zib mu,ntws sis laub sis lug, yog lub teb chaws uas cov Kas Nas Has, cov His Tis, cov As Mos, cov Pes Lis Xis, cov His Vis, thiab cov Zes Npws nyob.

13 Mais Xes hais rau Tswv Ntuj tias: « Thaum kuv mus cuag cov His Xas Lais, thiab kuv hais rau lawv tias : ‘Nej cov
yawg koob tus Tswv Ntuj xa kuv tuaj pab nej.’ Yog lawv hais rau kuv tias : ‘Nws lub npe hu li cas ?’ Kuv yuav hais li cas rau lawv ?

14 Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias : « Kuv yog tus kuv yuav yog. » Tswv Ntuj hais ntxiv tias : « Koj yuav hais rau cov His Xas Lais li no : ‘Kuv yog tus kuv yuav yog’ xa kuv tuaj pab nej. »

15 Tswv Ntuj tseem hais ntxiv rau Mais Xes tias : « Koj yuav hais li no rau cov His Xas Lais : ‘ HUAB TAIS, uas yog nej cov yawg koob tus Tswv Ntuj, yog Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, yog His Xas Has tus Tswv Ntuj thiab yog Yas Kos tus Tswv Ntuj xa kuv tuaj pab nej. Lub npe no yog kuv lub npe mus ib txhis, neeg yuav tuav lub npe no hu txog kuv mus txheej dhau txheej.’

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooh : 10 Nqe : 1 – 6. 10 – 12

Lub ntsiab lus : Tej xwm hauv His Xas Lais kwv huam yog tej zaj qhuab qhia peb.

1 Kwv tij, kuv xav kom nej paub tias, thaum ub twv huab tau roos peb cov yawg koob, sawv daws tau hla
lub hiav txwv,

2 sawv daws tau nrog Mais Xes txais lub cim ntxuav nyob hauv twv huab, thiab nyob hauv dej ntuj liab,

3 sawv daws tau noj cov mov poob saum ntuj los,

4 sawv daws tau haus cov dej txhawv saum ntuj los : yog cov dej tawm hauv phab tsua los. Phab tsua ntawd yog
Leej Pleev.

5 Tab sis, cov tau ua ntxim Tswv Ntuj lub siab, muaj tsawg leej, vim li ntawd lawv thiaj tuag pawg lug nyob hauv teb chaws suab puam.

6 Tej xwm ntawd tshwm sim los ua piv txwv qhia peb, kom peb tsis txhob ywj peb lub siab ntshaw qhov phem, xws li
txheej thaud cov His Xas Lais tau ua.

10 Nej tsis txhob yws taus xws li tej laus thaud : Ntuj tus Tshiab thiaj muab lawv tua.

11 Tej xwm ntawd tshwm sim los ua piv txwv qhia peb. Lawv muab sau cia ua tej zaj qhuab qhia peb vim yuav txog lub caij uas ntiaj teb kawg.

12 Nyem no, tus twg khav tias nws sawv ntsug lawm, mas nws yuav ceev faj, nyob tsam nws ntog !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus kas : Tshooj : 13 Nqe : 1 – 9

Lub ntsiab lus : Tig los hloov siab. Zaj paj lug hais txog tsob txiv ncuav pias tsis txi txiv.

1 Tib lub zim txwv ntawd, muaj ib co neeg tuaj qhia Yes Xus txog cov Nkas Lis Lais uas Pis Las Tos muab
lawv cov ntshav hliv xyaw rau cov ntshav uas lawv txi Ntuj.

2 Ces Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Nej puas xav tias cov Nkas Lis Lais ntawd tau ua txhaum loj dua lwm cov
neeg nyob Nkas Lis Lais, lawv thiaj raug tsim txom zoo li ntawd ?

3 Kuv hais rau nej tias lawv tsis tau ua txhaum loj dua luag tej. Tab sis, yog nej tsis tig los hloov siab, mas nej yuav tuag ib yam li ntawd thiab.

4 Hos kaum yim leej neeg uas tus pej thuam Xis Los Es vau los tsuam lawv tuag tas, mas nej puas xav tias lawv
tshuav nuj nqi ntau dua ib tsoom neeg nyob Yes Lus Xas Les huv si ?

5 Kuv hais rau nej tias lawv tsis tshuav nuj nqis ntau dua luag. Tab sis yog nej tsis xav tig los hloov dua siab tshiab, mas nej yuav tuag ib yam li ntawd thiab. »

6 Yes Xus hais zaj paj lug no : « Muaj ib tug neeg cog tau ib tsob txiv ncuav pias rau hauv nws lub vaj txiv
cawv. Nws tuaj de txiv ncuav pias, tabsis tsis pom muaj txiv li.

7 Ces nws hais rau tus tub txib zov vaj tias : « Koj saib ! Tau peb xyoos no kuv tuaj de txiv ncuav pias, kuv yeej tsis pom ib lub txiv li. Koj muab tsob ntoo ncuav pias ntov. Yuav cia nws nyob ntxoov av ua dab tsi ? »

8 Tus tub txib zov vaj teb rau tus tswv vaj tias : « Huab Tais, thov koj cia tsob ntoo nyob xyoo no ntxiv. Kuv yuav
khawb av ncig lub hauv paus ntoo thiab npoog chiv rau.

9 Tej zaum yav tom ntej, tsob ntoo yuav txi txiv. Yog tsis txi, koj mam muab ntov. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj