Hnub chiv 4 ntawm lub caij plaub caug. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yos Xuas : Tshooj : 5 Nqe : 9a.10 – 12

Lub ntsiab lus : Cov His Xais uas lub Ntees Hla. Lawv noj lawv cov qoob loo.

9 HUAB TAIS hais rau Yos Xuas tias : « Hnub no, kuv hle nej lub koob meej phem nyob Hais Nkws Tos teb pov tseg. »
Ces qhov chaw ntawd thiaj hu ua Ntsis Nkas los txog tav no.

10 Cov His Xas Lais tsa tsev tsam phooj nyob ntawm Ntsis Nkas. Thaum txog hnub tim kaum plaub tsaus ntuj lawv thiaj
ua lub Ntees Hla. Yog nyob hauv lub tiaj Yes Lis Kos.

11 Ua lub Ntees Hla tas, tag kis lawv noj cov txhiam xws uas lawv cog nyob hauv lub teb chaws. Lawv noj cov mov tsis xyaw poov xab thiab cov noob nplej kib.

12 Tsis muaj cov mov mas nas lawm, vim lawv twb tau cov mov hauv lub teb chaws noj lawm. Cov His Xas Lais tsis
muaj cov mov mas nas lawm ces txij xyoo ntawd los lawv noj cov txhiam xws nyob hauv lub teb chaws Kas Nas Has.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 5 Nqe : 17 – 21

Lub ntsiab lus : Txoj hauj lwm tshaj Ntuj lus.

17 Nyem no, yog leej twg los nyob hauv Leej Pleev, mas nws yog tus uas Ntuj xeem tsim dua tshiab : tus qub neeg dua lawm, ib tug neeg tshiab sawv los nyob.

18 Tus qub neeg thiab tus neeg tshiab, puav leej los ntawm Tswv Ntuj los, vim nws ua kom peb rov nrog nws sib haum xeeb nyob hauv Leej Pleev, thiab nws muab txoj kab xwm sau sawv daws los sib haum xeeb rau peb leg.

19 Tus ua kom lub ntiaj teb neeg nrog Tswv Ntuj rov sib haum xeeb nyob hauv Leej Pleev, yog Tswv Ntuj ; nws tsis saib
neeg cov txhaum ntxiv ; nws pub kom peb hais tau cov lus pab neeg kom nrog nws rov sib haum xeeb.

20 Ces peb yog cov uas Tswv Ntuj xa mus ua Leej Pleev cov tiam lis ; yog zoo li Tswv Ntuj siv peb lub ncauj mus qhuab
qhia. Peb tuav txog Leej Pleev lub npe thov nej tas zog, kom nej cia li nrog Tswv Ntuj rov sib haum xeeb.

21 Tswv Ntuj ua kom tus uas tsis paub txoj kev txhaum, txia ua kev txhaum, kom nws pab peb, ces peb nyob hauv nws, mas peb plhis mus ua Tswv Ntuj txoj kev ncaj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 15 Nqe : 1 – 3. 11 – 32

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj nyiam zam txhaum. Zaj paj lug hais txog tus tub loj lleb rov los tsev.

1 Tas cov neeg sau se thiab cov neeg txhaum txav los ze Yes Xus, lawv xav mloog Yes Xus hais.

2 Ces cov Fas Lis Xais thiab cov Kws Ntawv Ntshiab nroo zom zaws tias : « Tus neeg ntawd txais cov neeg txhaum,
nws tseem nrog lawv noj mov thiab ! »

3 Yes Xus thiaj hais zaj paj lug no rau lawv :

11 Yes Xus tseem hais tias : “Ib tug neeg muaj ob tug tub.

12 Tus tub ntxawg hais rau nws txiv tias : ‘Txiv, koj muab koj lub cuab tam feem uas yog kuv tug faib rau kuv.’ Ces leej txiv thiaj muab nws lub cuab tam faib rau nws ob tug tub.

13 Ob peb hnub tom qab, tus tub ntxawg sau feem uas yog nws tug tas huv si, nws khiav mus ib lub teb chaws deb. Nyob ntawd nws muab nws lub cuab tam phob vim nws coj ib lub neej tsis tsim txiaj.

14 Thaum nws muab nws lub cuab tam phob tas huv si lawm, ces lub teb chaws tshaib plab loj. Nws pib paub txoj kev
yoo tshaib yoo nqhis.

15 Nws thiaj mus ua zog hauv ib tug neeg nyob txawm lub teb chaws ntawd. Luag kom nws mus zov npua tom teb.

16 Tus tub ntxawg ntshaw noj cov qos uas npua noj kom tsau nws plab, tab sis tsis muaj neeg pub raunws noj.

17 Nws lub siab mam li ras dheev tias : ‘Pes tsawg leej tub zog nyob hauv kuv txiv tsev tau mov noj seem noj so, hos kuv nyob tuag tshaib ntuas ntawm no.

18 Kuv xav mus cuag kuv txiv, kuv yuav hais rau nws tias : ‘Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj.

19 Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv. Thov koj saib kuv ib yam li koj ib tug tub zog.’ 20 Tus tub ntxawg thiaj sawv kev rov los cuag nws txiv. Thaum tus tub tseem los txog deb, nws txiv twb pom nws. Leej txiv hlub kawg, nws
khiav mus puag tus tub caj dab, thiab nwj nws tub tub ntev loo.

21 Tus tub hais rau leej txiv tias : ‘Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj. Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv.’

22 Tab sis leej txiv hais rau cov tub txib tias : ‘Nej tsuag tsuag mus nqa lub tsho zoo nkauj tshaj los ntawm no, nej muab rau nws hnav, nej muab ib nti nplhaib los ntxig nws ntiv tes, thiab ib nkawg khau los ntxig nws ko taw.

23 Nej cab tus xyuas nyuj rog los tua. Peb noj, peb ua lom zem.

24 Vim tias kuv tus tub no tuag lawm, nyem no nws ciaj rov los. Nws ploj lawm, nyem no rov nrhiav tau nws.’ Ces lawv sawv daws noj haus lom zem.

25 Thaum ntawd, tus tub hlob tseem nyob tom teb. Thaum nws rov los yuav txog tsev, nws hnov suab paj nruag thiab
suab dhia seev cev nrov ntsuag qees.

26 Nws hu ib tug tub txib kom tawm mus cuag nws, nws nug saib lub suab ntawd yog dab tsi.

27 Tus tub txib hais rau nws tias : ‘Yog koj tus kwv rov qab los tsev, koj txiv tua tus xyuas nyuj rog, vim nws
tau koj tus kwv rov los, noj qab nyob zoo.’

28 Ces tus tub hlob npau taws, nws tsis kam los hauv tsev. Leej txiv tawm tuaj thov kom nws los hauv tsev.

29 Tab sis tus tub hlob teb rau nws txiv tias :,’Saib, kuv lis koj tej hauj lwm cuag li ib tug qhev tau npaum no xyoo, kuv tsis tau hla koj ib lo lus li, koj twb tsis muab ib tug me nyuam tshis pub kuv ib zaug, kom tau nrog kuv cov phooj ywg noj ib pluag lom zem.

30 Hos koj niag tub ntawd, mus nrog cov niam ntiav muab koj lub cuab tam nqos tas, thaum nws rov los tsev, koj tua tus xyuas nyuj rog rau nws !’

31 Ces leej txiv hais rau tus tub hlob tias : ‘Me tub, koj ib txwm nrog kuv nyob. Ib puas tsav yam uas yog kuv tug, mas kuj yog koj tug.

32 Tab sis, peb yuav tsum noj ib roog qav thiab ua lom zem, vim koj tus kwv no tuag lawm, zaum no nws ciaj rov los, nws ploj lawm, nyem no nrhiav tau nws rov los. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj