Hnub chiv 5 ntawm lub caij plaub caug. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 43 Nqe : 16 – 21

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj yuav ua kom nws haiv neeg tawm ntawm pej kum teb los zaum ob.

16 HUAB TAIS yog tus tho ib txog kev hla nruab hiav txwv, tho ib txog kev nyob hauv cov dej muaj zog. HUAB TAIS ua kom Fas Las Oos cov tsheb rog, cov nees thiab tsoom tub rog siab loj sawv daws ua ke sawv mus ntaus rog.

17 Nyem no, lawv pw, lawv yuav tsis sawv, lawv tuag xws li tus teeb xeeb uas kug tas. HUAB TAIS hais li ntawd.

18 Nej txhob nco txog thawj cov xwm, txhob xav tswv yim txog tej yam thaum ub tshwm sid.

19 Ntsia saib ! Kuv rov ua dua ib yam tshiab. Yam ntawd twb hlav kaus. Nej tsis pom lod ? Muaj tseeb ! Kuv yuav
tho ib txog kev hauv teb chaws suab puam, kuv yuav ua kom tej tus dej txhawv hauv cov teb chaws maj sab.

20 Tej tsiaj nruab nrag, tej hma thiab tej qaib nyuj yuav cav lus zoo txog kuv lub koob meej, vim kuv yuav ua kom dej
txhawv hauv teb chaws suab puam los, haiv neeg kuv xaiv thiaj tau dej haus.

21 Haiv neeg kuv tsim los yuav cav txog kuv lub koob meej mus li. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 3 Nqe : 8 – 14

Lub ntsiab lus : Txoj tseem kev cawm neeg.

8 Nyem no, kuv saib txhua yam tsis muaj nqis, vim kuv muab piv rau ib yam muaj nqe tas nrho, yog txoj kev paub Yes Xus Pleev, kuv tus Huab Tais. Vim nws, mas kuv tau tso tas ib puas tsav yam pov tseg ; kuv saib tas puas tsav yam tsis muaj qab hau, vim kuv xav tau Leej Pleev.

9 Kuv xav kom Tswv Ntuj ntsib kuv nyob hauv Leej Pleev. Kuv tsis muaj ib txog kev ncaj ua kuv tug ; kuv tsis muaj txoj kev ncaj tuaj ntawm Txoj Cai tuaj. Kuv tsuas muaj txoj kev ncaj tuaj ntawm txoj kev ntseeg txog Leej Pleev thiab ntawm Tswv Ntuj tuaj xwb, yog txoj kev ncaj uas nrhau cag rau hauv txoj kev ntseeg.

10 Kuv xav paub Leej Pleev, xav paub nws txoj kev sawv rov los muaj zog npaum li cas, xav npuab nws nyob hauv
nws txoj kev raug txom nyem, thiab kuv xav yoog nws tus piv txwv nyob hauv txoj kev tuag,

11 saib kuv puas yuav sawv tau hauv cov tub tuag rov los.

12 Kuv tsis hais tias, kuv twb mus txog chaw lawm, los kuv twb zoo txhij zoo txhua tas lawm. Kuv khiav ntxiv kom
kuv tuav tau Leej Pleev, vim Yes Xus Pleev twb tuav tau kuv lawm.

13 Kwv tij, kuv tsis khav tias, kuv tuav tau Leej Pleev lawm. Kuv tsuas hais li no : kuv hnov qab tias, kuv tau khiav kev
deb li cas lawm.

14 Kuv khoov cev ncaj qha khiav mus rau tom hauv ntej, kuv tso sas ntws kom mus txog chaw, vim kuv
pom cov paj tshab, uas Tswv Ntuj hu peb mus txais nyob txheej saud, nyob hauv Yes Xus Pleev.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 8 Nqe : 1 – 11

Lub ntsiab lus : Tus poj niam deev hluas.

1 Ntawm Yes Xus, mas nws mus pem Roob Txiv Ntoo Roj.

2 Thaum kaj ntug txoog, Yes Xus rov mus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Tas tsoom pej xeem tuaj cuag nws. Yes Xus
zaum, nws thiaj pib qhia lawv.

3 Cov kws ntawv thiab cov Fas Lis Xais coj ib tug poj niam tuaj rau Yes Xus : luag ntes nws thaum tab tom deev hluas nraug. Lawv coj tus poj niam tuaj sawv ntsug hauv nruab nrab.

4 Lawv hais rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, tus poj niam no, luag pom nws tab tom deev hluas. 5 Nyob hauv Txoj Cai, mas Mais Xes kom peb xuas pob zeb txawb cov poj niam zoo li ntawd. Koj ne, koj hais li cas ? »

6 Lawv hais li ntawd vim lawv xav sim Yes Xus, lawv thiaj li tau kev mus kom nws. Tab sis Yes Xus khoov, nws xuas
ntiv tes sau npe ntawv rau hauv pem teb.

7 Lawv pheej rov nug tsis tseg, ces Yes Xus sawv ntsug, nws hais rau lawv tias : « Nyob hauv nej, yog leej twg tsis muaj
txhaum, mas kom nws xub txawb ib lub pob zeb rau tus poj niam ntawd. »

8 Ces Yes Xus rov khoov, nws rov sau npe ntawv hauv pem teb.

9 Thaum lawv hnov hais li ntawd, lawv nyias rov mus nyias zuj zus. Cov xub mus yog cov laus dua. Tshuav Yes Xus tib leeg thiab tus poj niam uas sawv hauv nruab nrab xwb.

10 Yes Xus rov sawv ntsug, nws hais rau tus poj niam tias : « Me ntxhais, lawv dua twg tas lawm ? Tsis muaj leej twg muab txim rau koj lod ? »

11 Tus poj niam teb tias : « Huab Tais, tsis muaj leej twg. » Ces Yes Xus hais tias : « Kuv kuj tsis muab txim rau koj thiab.
Koj rov mus, txij no mus koj txhob ua txhaum ntxiv lawm mog. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj