Ua cov kab ke qaum Nplooj

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Uantej yuav nkag los hauv lub tsev teev ntuj

Lus Kas : Tshooj : 19 Nqe : 28 – 40

Lub ntsiab lus : Lawv txais Yes Xus nyob Yes Lus Xas Les xws li Leej Pleev.

28 Thaum Yes Xus hais cov lus ntawd tas, nws mus pem Yes Lus Xas Les. Nws mus kev ua ntej.

29 Thaum nws tuaj yuav txog Npes Fas Zes thiab Npes Tas Nias, ze lub roob uas hu ua Roob Txiv Ntoo Roj, nws xa ob tug thwj tim mus, nws hais tias :

30 « Neb mus hauv lub zos uas nyob tom hauv ntej tod. Thaum neb chaws mus hauv zos, neb yuav pom ib tug me nyuam luj uas luag muab khi cia, tsis tau muaj neeg caij ib zaug li. Neb daws hlua, neb cab los.

31 Yog muaj neeg nug neb tias : Vim li cas neb daws tus me nyuam luj hlua ?’ Neb yuav hais li no : ‘Yog vim
Huab Tais yuav siv. »

32 Ob tub thwj tim mus, nkawd pom raws nraim li Yes Xus tau hais rau nkawd.

33 Thaum nkawd tab tom daws tus me nyuam luj txoj hlua, cov tswv luj hais rau nkawd tias : « Neb daws tus me
nyuam luj ua dab tsi ? »

34 Nkawd hais tias : « Yog vim Huab Tais yuav siv. »

35 Ces nkawd cab los rau Yes Xus. Nkawd muab nkawd cov tsho ntev pov mus pua me nyuam luj nraub qaum,
nkawd kom Yes Xus caij.

36 Thaum Yes Xus caij tus me nyuam luj mus, mas tsoom neeg muab lawv cov tsho ntev pua txoj kev.

37 Thaum Yes Xus yuav nqes phab toj saum Roob Txiv Ntoo Roj, ces ib tsoom thwj tim coob coob, zoo siab,
lawv pib cav txog Tswv Ntuj nrov nrov rau tej hwj huam yees ntxwv uas lawv tau pom tas huv tib si.

38 Lawv hais tias : Tus Vaj uas Huab Tais xa tuaj nto koob meej. Nyob saum ntuj muaj kev thaj yeeb.
Nyob saum cov txheej ntuj siab, yog lub koob meej. »

39 Nyob hauv cov neeg ntawd, muaj ib co Fas Lis Xais hais rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, koj qhuab ntuas koj cov thwj
tim mas ! »

40 Yes Xus teb rau lawv tias : « Kuv hais rau nej : Yog lawv cov no tswm seeb, mas cov pob zeb yuav qw. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 50 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Lus paj huam cav txog Tswv Ntuj tus tub txib.

4 HUAB TAIS Tswv Ntuj tau muab cov thwj tim tus nplaig rau kuv. Nws qhia kuv kom kuv txawj hais
ib lo lus nplij tus qaug zog. Niaj tag kis nws tsa kuv pob ntseg kom kuv tsim dheev, kom kuv mloog xws li cov thwj
tim mloog.

5 HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis yig, kuv tsis thaub qab.

6 Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus. Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu
rau lawv. Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv ntsej muag, los kuv tsis fee plhu rau lawv.

7 Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. Ces kuv ua kuv ntsej
muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Fis Lis Pos : Tshooj : 2 Nqe : 6 – 11

Lub ntsiab lus : Yuav sib haum xeeb, thiab yuav nyiam ua tus me.

6 Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj, tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : nws muab nws lub hwj chim hle.

7 Nws yeem ua ib tug qhev, nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg.

8 Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag, thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam.

9 Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab. Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws.

10 Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb, mas tus ntawd cia li txhos caug hawm.

11 Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais : Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas ; Tshooj : 22 Nqe : 14 – 23, 56

Lub ntsiab lus : Noj rooj qav hla. Lub cim cav txiaj ntsim.

14 Thaum txog caij lawm, Yes Xus mus zaum ntawm rooj mov, cov Hauv Paus Xa Lus kuj nrog nws zaum thiab.

15 Yes Xus hais rau lawv tias : « Kuv xav nrog nej noj pluas Hla no kawg, kuv mam li mus txais kev tsim txom.

16 Kuv hais rau nej : txij no mus kuv yuav tsis tau noj rooj qav Hla mus txog thaum lub Ntees Hla tiav tas nyob hauv
Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. »

17 Yes Xus tuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug tas, nws hais tias : « Nej txais qhov no, nej sib faib haus.

18 Kuv hais rau nej, txij no mus kuv yuav tsis haus kua txiv cawv mus txog thaum Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los
txog. » Lub cim cav txiaj ntsim.

19 Yes Xus tuav lub ncuav mov, nws ua Ntuj tsaug, nws muab ntais, nws cev rau lawv, nws hais tias : « Qhov no yog kuv lub cev, uas kuv muab pub rau nej. Nej ua qho no kom nej nco txog kuv. »

20 Noj hmo tas, Yes Xus kuj tuav lub ntim ib yam li ntawd thiab, nws hais tias : « Lub ntim no yog kev Cog Lus Tshiab
hauv kuv cov ntshav, yog cov ntshav nchuav los cawm nej. »

21 Saib, tus uas muab kuv muag nrog kuv nyob ua ke, nws txhais tes nyob saum lub rooj mov no.

22 Txawm tias Neeg Leej Tub taug nws txoj kev raws li Ntawv sau tseg, tsis kav, tus neeg uas muab nws muag tau txoj hmoov phem ! »

23 Ces lawv pib sib nug saib yog leej twg yuav ua li ntawd .

56 Ib tug ntxhais txib pom Pob Zeb zaum ze lub cub tawg, nws ntsia ntsoov Pob Zeb, ces nws hais tias : « Tus neeg ntawd nrog Yes Xus thiab. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los Nyeem zaj luv no :

Lus Kas : Tshooj : 23 Nqe : 1 – 49

Lub ntsiab lus : Yes Xus nyob ntawm Pis Las Tos xub ntiag. Yes Xus nyob ntawm Hes Los xub ntiag. Yes Xus rov los ntawm Pis Las Tos xub ntiag. Yes Xus mus pem roob Nkos Nkos Tas. Lawv Tsa Yes Xus nyob saum ntoo cuam. Yes Xus nyob saum ntoo cuam, lawv thuam nws. Yes Xus txoj sia tu.

1 Tas cov neeg tuaj sib txoos ntawd ib txhij sawv tsees, lawv coj Yes Xus mus rau Pis Las Tos.

2 Lawv pib liam rau Yes Xus tias : « Peb pom tus neeg ntawd cob peb haiv neeg kom ua phem. Nws txwv tsis pub
them se rau Xes Ntxas, thiab nws hais tias nws yog tus Vaj Pleev. »

3 Pis Las Tos nug Yes Xus tias : « Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ? » Yes Xus teb tias : « Yog koj hais li ntawd. »

4 Ces Pis Las Tos hais rau cov Thawj Leej Choj thiab rau tsoom sid tias : « Kuv tsis pom ib lub txim nyob hauv tus
neeg no. »

5 Tsis kav, lawv hais tsis tseg tias : « Nws haub tsoom pej xeem kom ntxeev siab. Nws pib qhia hauv Nkas Lis Lais
mus thoob xeev Yus Das, tuaj txog ntawm no. »

6 Thaum Pis Las Tos hnov hais li ntawd, nws nug saib Yes Xus puas yog neeg Nkas Lis Lais.

7 Thaum Pis Las Tos paub tias Yes Xus zwm rau Hes Los, ces nws xa Yes Xus mus rau Hes Los. Vim lub caij ntawd Hes Los kuj tuaj nyob Yes Lus Xas Les thiab.

8 Thaum Hes Los pom Yes Xus, nws zoo siab heev. Tau ntev los lawm, Hes Los ntshaw pom Yes Xus vim tej yam nws
hnov luag hais txog Yes Xus, thiab nws vam tias Yes Xus yuav ua tej zaj hwj huam.

9 Ces Hes Los nug Yes Xus txog ntau yam, tab sis Yes Xus tsis teb dab tsi rau Hes Los.

10 Cov Thawj Leej Choj thiab cov Kws Ntawv Ntshiab kuj sawv ntsug nyob ntawd thiab, lawv liam heevkawg rau Yes Xus.

11 Hes Los nrog nws cov zov keeb thuam thiab ua ntau yam tub qaug Yes Xus. Lawv muab ib lub tsho zoo nkauj rau Yes Xus hnav, ces lawv xa nws rov mus rau Pis Las Tos.

12 Txij hnub ntawd los, Hes Los thiab Pis Las Tos nkawd ua phooj ywg, hos yav thaud mas nkawd sib ntxub.

13 Pis Las Tos hu cov Thawj Leej Choj, cov nom, thiab cov pej xeem tuaj,

14 nws hais rau lawv tias : « Nej coj tus neeg no tuaj rau kuv, xws li ib tug haub pej xeem kom ntxeev siab. Nyem no, kuv nug nws nyob ntawm nej xub ntiag, kuv tsis pom nws muaj txim xws li nej liam.

15 Hes Los kuj tsis pom nws muaj txim, Hes Los thiaj xa nws rov los rau peb. Nws tsis tau ua ib yam tsim nyog tuag.

16 Kuv yuav muab nws nplawm, ces kuv yuav tso nws mus. »

[17…]

18 Tab sis tas sawv daws qw ntsuag qees tias : « Tus neeg ntawd yuav tsum tuag ! Koj tso Npas Las Npas rau peb. »

19 Npas Las Npas raug kaw hauv tsev loj faj, vim nws sawv ua rog ntxeev siab nyob hauv lub nroog thiab nws tua neeg.

20 Pis Las Tos xav tso Yes Xus mus, ces nws rov qab hais lus rau lawv.

21 Tab sis lawv nthe nthe hais tias : « Muab nws dai saum ntoo cuam ! Muab nws dai saum ntoo cuam ! »

22 Pis Las Tos rov hais lus zaum peb rau lawv tias : « Tus neeg no tau ua dab tsi phem ? Kuv tsis pom dab tsi txaus muab nws tua. Kuv yuav muab nws nplawm, ces kuv yuav tso nws mus. »

23 Tab sis lawv qw nrov, taij tsis tseg kom muab Yes Xus dai saum ntoo cuam. Lawv qw nrov nrov muaj ceem zuj zus.

24 Ces Pis Las Tos txiav txim raws li lawv taij.

25 Pis Las Tos tso tus uas raug kaw hauv tsev loj faj vim nws ntxeev siab thiab tua neeg ; nws tso tus uas lawv taij. Hos nws muab Yes Xus rau lawv ua ywj lawv siab.

26 Thaum lawv coj Yes Xus mus, lawv nthos ib tug txiv neej hu ua Xis Moos tuaj Xis Les Nas tuaj. Nws mus ua teb rov
los. Lawv muab tus ntoo cuam rau nws, kom nws kwv lawv Yes Xus qab.

27 Ib pab pej xeem coob coob raws Yes Xus mus. Muaj ib co poj niam ntaus lawv hauv siab thiab quaj hlub Yes Xus.

28 Yes Xus tig mus ntsia cov poj niam, nws hais tias : « Cov ntxhais nyob Yes Lus Xas Les, nej txhob quaj hlub kuv, nej quaj hlub nej thiab hlub nej cov me nyuam mog !

29 Vim yuav muaj tej hnub uas luag hais tias : Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov poj niam tab seeb, yog lub plab uas tsis
yug tub ki, thiab ob lub mis uas tsis muaj me nyuam noj !

30 Thaum ntawd, lawv yuav hais rau cov roob tias : Nej vau los tsuam peb mas ! Thiab hais rau cov pov roob tias : Nej nphau los vov peb mas !

31 Vim tias, yog luag ua li no rau tus ntoo nyoos, luag yuav ua li cas rau tus ntoo qhuav ? »

32 Lawv kuj coj ob tug neeg tau ua phem nrog Yes Xus mus, lawv yuav muab nkawd tua thiab.

33 Thaum lawv mus txog qhov chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, lawv muab Yes Xus dai rau saum ntoo cuam. Lawv
kuj muab ob tug neeg tau ua phem dai saum ntoo cuam thiab, ib tug nyob sab xis, ib tug nyob sab laug.

34 Yes Xus hais tias : « Txiv, koj zam rau lawv, vim lawv tsis paub lawv ua dab tsi ? » Ces lawv muab Yes Xus cov ris tsho sib faib, lawv twv saib leej twg tau daim twg.

35 Tsoom pej xeem sawv ntsug ntawd ntsia. Cov thawj coj hnyos Yes Xus, lawv hais tias : « Nws cawm tau luag tej. Yog tias nws yog Tswv Ntuj Leej Pleev thiab tus Xaiv tiag, kom nws rov cawm nws mas ! »

36 Cov tub rog kuj thuam Yes Xus. Lawv txav los, lawv cev ib co dej qaub rau Yes Xus.

37 Lawv hais tias : « Saib koj yog cov Yus Das tus vaj no, koj cia li cawm koj mas ! »

38 Tseem muaj ib co npe ntawv sau nyob siab me ntsis saum Yes Xus taub hau, hais tias : « Tus no yog cov Yus Das tus Vaj. »

39 Ob tug neeg phem dai saum ntoo cuam, muaj ib tug tsawm Yes Xus tias : « Koj tsis yog Leej Pleev lod ? Koj rov
cawm koj, thiab cawm wb mas. »

40 Tab sis lwm tus qhib ncauj hais lus, nws cem tias : « Koj tseem tsis ntshai Tswv Ntuj lod ? Koj twb raug tib lub txim zoo li nws thiab !

41 Wb mas, wb lub txim yog txoj kev ncaj, vim wb tau ua tej yam tsim nyog raug txim. Hos nws tsis tau ua dab
tsi phem li. »

42 Ces nws hais tias : « Yes Xus, thaum koj mus txog hauv koj lub Ceeb Tsheej, thov koj nco txog kuv. »

43 Ces Yes Xus hais rau nws tias : « Kuv hais tseeb rau koj : Hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv lub Nras Lom Zem. »

44 Kwv yees txij tav su, ces lub hnub ploj ntais lawm. Tas lub ntiaj teb tsaus ntuj nti mus txog peb teev hnub qaij. 45
Daim ntaub hauv Kem Ntshiab ntuag rhe hauv nruab nrab.

46 Yes Xus hu ib suab nrov nrov hais tias : « Txiv, kuv tso kuv txoj sia rau hauv koj txhais tes. » Yes Xus hais li ntawd tas, nws txoj sia tu nrho.

47 Tus xab txheeb pom qhov uas nyuam qhuav tshwm sim ntawd, nws cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim, nws hais tias :
« Tus no yog ib tug neeg siab ncaj tiag ! »

48 Tas cov pab neeg uas tuaj sib sau ua ke ntsia tej xwm no, pom qhov uas nyuam qhuav tshwm sim tas los, mas lawv rov mus tsev, lawv ntaus lawv hauv siab.

49 Tas Yes Xus cov swm neeg huv tib si, thiab ib co poj niam uas raws Yes Xus hauv xeev Nkas Lis Lais tuaj, lawv sawv
ntsug deb ntsia tej xwm ntawd.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj