Hnub Vas Xuv Ntshiab

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xaus ; Tshooj : 52 Nqe : 13 ; 53,,12

Lub ntsiab lus : Lus paj huam cav txog Tswv Ntuj tus tub txib.

13 Nej ntsia kuv tus tub txib Saib ! Nws yuav vam meej. Nws yuav nce mus, nws yuav sawv siab. Sawv daws yuav cav lus
zoo txog nws.

12 Yog vim li ntawd, kuv thiaj yuav pub kom muaj ib feem ua nws tug nyob hauv cov loj, nws yuav nrog cov muaj hwj
xyeej txais cov yeeb ncuab lub cuab tam ib feem. Vim nws tau ris coob leej cov txhaum, thiab nws pab thov kev zam rau cov neeg txhaum.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 4 – 5 Nqe : 14 – 16; 7 – 9

Lub ntsiab lus : Peb yuav npuab Leej Pleev uas yog tus tuam Leej Choj.Leej Pleev yog tus tuam Leej Choj khuv leej neeg.

14 Vim peb muaj Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus ua Tuam Leej Choj thiab ua Vaj, nws hla dhau yim txheej cuaj txheej ntuj,
mas peb yuav nyob ruaj nreb hauv txoj kev lees ntseeg.

15 Peb tus Tuam Leej Choj tsis yog ib tug Leej Choj tsis txawj hlub peb cov neeg zog me, rau qhov nws tau raug txoj
kev sim siab txhij txhua ib yam li peb. Tsuas tshuav txoj kev txhaum xwb, nws thiaj tsis raug.

16 Peb kav tsij rhais ruam mus lawm tom ntej. Peb tso siab lug mus kom txog lub theej kiab muaj txiaj ntsim, kom peb tau txais kev khuv leej, kev zam, thiab kev pab ntawm lub theej kiab.

7 Leej Pleev, thaum nws ua neej nyob hauv nws lub cev nqaij, nws tau tsa suab quaj thov tus muaj peev xwm cawm tau
nws ntawm txoj kev tuag. Leej Txiv mloog Leej Pleev lus thov, vim Leej Pleev yog tus hwm Leej Txiv zoo.

8 Txawm tias Leej Pleev twb yog tus Tub cag, tsis kav nws tuaj yeem raug txom nyem. Nws tau kawm tias kev
mloog lus yog dab tsi.

9 Nyem no, Leej Pleev yog tus zoo txhij zoo txhua. Leej Pleev los ua lub hauv paus uas cawm cov neeg mloog nws lus
mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 18 Nqe : 1 – 19, 42

Lub ntsiab lus : Lawv nte Yes Xus hauv lub hav Kes Nroos sab tim ub. Lawv cpj Yes Xus mus rau Kais Fais.

1 Yes Xus hais li ntawd tas, ces nws nrog nws cov thwj tim mus rau tus kwj deg Kes Nroos sab tim ub. Muaj ib lub vaj nyob ntawd. Yes Xus thiab cov thwj tim mus hauv lub vaj.

2 Yus Das, tus uas muab Yes Xus rau luag, kuj paub qhov chaw ntawd thiab, vim Yes Xus thiab cov thwj tim sib sau
ntau zaus nyob ntawd. 3 Yus Das coj pab peeb zeej thiab ib co zov keeb tuaj. Yog cov thawj leej choj thiab cov Fas Lis
Xais sau cov zov keeb ntawd. Lawv taws teeb, taws tsau thiab nqa ntaj nqa riam tuaj.

4 Yes Xus paub ib puas tsav yam uas yuav tshwm sim tuaj raug nws, ces nws tawm los hais rau lawv tias :
« Nej nrhiav leej twg ? »

5 Lawv teb rau nws tias : « tus Yes Xus Nas Xas Les. » Yes Xus hais rau lawv tias : « Yog kuv. » Yus Das, tus muab Yes Xus rau luag nrog lawv sawv ua ke. 6 Thaum Yes Xus hais rau lawv tias : « Yog kuv », mas lawv thaub qab thiab lawv ntog pem teb.

7 Yes Xus rov nug lawv dua tias : « Nej nrhiav leej twg ? » Lawv hais tias : « Yes Xus Nas Xas Les. »

8 Yes Xus teb tias : « Kuv twb hais rau nej tias yog kuv. Yog nej nrhiav kuv, mas nej cia cov no mus. »

9 Qhov no tshwm sim raws li lo lus uas nws xub hais tseg tias : « Cov uas koj muab rau kuv, mas kuv tsis
ua ib tug ploj li. »

10 Xis Moos Pob Zeb muaj ib rab ntaj. Nws rho hlo nws rab ntaj tib ntag rau tus thawj leej choj tus qhev, txiav raug nws
sab pob ntseg xis lub qia ntsej tu nrho. Tus qhev no hu ua Mas Kws.

11 Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : « Koj ntxig ntaj rau hauv hnab. Lub ntim uas Leej Txiv muab rau kuv, kuv yuav tsis haus lod ? »

12 Pab peeb zeej nrog tus lwm txheeb, thiab cov zov keeb Yus Das ntes Yes Xus. Lawv muab Yes Xus khi.

13 Lawv xub coj nws mus tim As Nas tsev. As Nas yog Kais Fas yawm txiv. Xyoo ntawd yog Kais Fas ua tuam leej choj.

14 Kais Fas yog tus tau tawm tswv yim rau cov Yus Das hais tias : « Cia ib tug neeg this tsoom pej xeem tuag mas zoo
dua. »

15 Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim raws Yes Xus qab. Tus thwj tim ntawd yog tus tuam leej choj ib tug swm
neeg, ces nws tau nrog Yes Xus chaws mus hauv tus tuam leej choj lub tshav loog.

16 Hos Pob Zeb nyob sab nraud, nws sawv ze ntawm qhov rooj. Lwm tus thwj tim uas swm tus tuam leej choj tawm
los, nws hais lus rau tus ntxhais txib zov qhov rooj, ces nws kom Pob Zeb chaws mus hauv.

17 Tus ntxhais txib zov qhov rooj hais rau Pob Zeb tias : « Koj tsis yog tus neeg ntawd ib tug thwj tim lod ? »
Pob Zeb hais tias : « Kuv tsis yog. »

18 Cov tub qhev thiab cov zov keeb rauv ib cub taws thee, vim lub caij ntawd no no. Lawv nyob ntawd nte taws. Pob Zeb kuj nrog lawv nyob ntawd nte taws thiab.

19 Tus tuam leej choj nug Yes Xus txog nws cov thwj tim thiab nws cov lus qhia.

42 Vim tias hnub ntawd yog cov Yus Das Hnub Npaj, thiab lub ntxa ntawd nyob ze, ces lawv muab Yes Xus zwm rau hauv lub ntxa ntawd.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

va

Ntsuab-Rwg Thoj