Hnub chiv 2 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj lwm : Tshooj : 5 Nqe : 12 – 16

Lub ntsiab lus : Cov Hauv Paus Xa Lus ua hwj huam yees ntxwv.

12 Ntuj siv cov Hauv Paus Xa Lus ob txhais tes los ua ntau lub cim thiab ntau yam hwj huam yees ntxwv nyob hauv
tsoom pej xeem. Cov ntseeg koom siab koom ntsws tuaj nyob hauv lub qab ruv tsev Xas Los Moos.

13 Tsis muaj leej twg muaj cuab kav tuaj nrog lawv ua ke. Tab sis tsoom pej xeem cav lus zoo txog lawv.

14 Cov ntseeg los ntxiv coob zuj zus rau Huab Tais, tej pab txiv neej thiab poj niam coob kawg…

15 Ces lawv coj cov neeg mob tuaj tso ntawm kev, lawv tso cov mob pw saum tej lub txaj thiab tej daim lev, kom thaum Pob Zeb hla los mus, nws tus duab ntxoov tus puav neeg mob.

16 Tsoom neeg coob coob ntawd tuaj ntawm cov zos tsis deb ntawm Yes Lus Xas Les tuaj. Lawv coj cov neeg mob thiab cov neeg raug dab tsis huv tuaj. Sawv daws puav leej zoo tas huv si.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 1 Nqe : 9 – 11a. 12 – 13 . 17 – 19

Lub ntsiab lus : Cov tsab ntawv rau xya lub Koom Txoos.

9 Kuv yog Zam, nej tus kwv, uas nrog nej raug kev iab kev khwv, nrog nej ua siab ntev siab tawv, nyob hauv Yes Xus
thiab nyob hauv lub ceeb tsheej. Thaum ntawd kuv nyob hauv lub pov txwv Pas Mos, vim Tswv Ntuj Lo Lus,
thiab vim txoj kev ua tim khawv txog Yes Xus.

10 Hnub ntawd yog Huab Tais hnub, kuv lub tswv yim feeb rau nruab yeeb. Ces kuv hnov ib lub suab nrov, xws li lub hom tom kuv nraub qaum tuaj tias :

11 “Koj sau tej yam koj pom rau hauv ib phau ntawv, xa mus rau xya lub Koom Txoos uas nyob Es Fes Xos, Xaws Mus
Nas, Pes Nkas Mos, Thias Tis Las, Xas Des, Fis Las Des Fias thiab Laus Dis Kias Yas .

12 Kuv tig mus ntsia lub suab hais lus tuaj rau kuv ntawd. Kuv tig mus, ua ciav kuv pom xya tus ncej kub txawb teeb.

13 Cov ncej ntawd nyob ncig ib tug zoo li Tib Neeg ib Leeg Tub. Nws hnav ib lub tsho ntev, sia ib txog siv kub ntawm

17 Kuv pom nws, kuv vau hlo rau ntawm nws ko taw, xws li kuv tuag lawm. Tab sis nws muab nws txhais tes xis los chwv
kuv, thiab nws hais tias: “Txhob ntshai ! Yog kuv ! Kuv yog tus Thawj, tus Kawg, tus Muaj Txoj Sia.

18 Kuv tau tuag lawm ; tab sis nyem no, kuv muaj txoj sia mus li txheej dhau txheej. Kuv tuav tus yawm sij hauv txoj
kev tuag thiab hauv tub tuag teb.

19 Koj yuav sau tej yam koj pom, yam li tej uas tab tom tshwm sim nyem no, thiab tej uas yuav tshwm sim tuaj yav pem suab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 20 Nqe : 19 – 31

Lub ntsiab lus : Yes Xus tawm los rau cov thwj tim pom thaum Tos Mas tsis nyob. Yes Xus yees tawm los rau cov thwj tim pom thaum Tos Mas nyob. Cov lus xaus lub Moo Zoo.

19 Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim
nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. »

20 Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg.

21 Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. »

22 Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : « Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab.

23 Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov
txhaum yuav nyob. »

24 Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, nws tseem hu ua Dis Dws Mos thiab. Thaum Yes Xus tawm los, mas nws tsis
nrog cov thwj tim nyob.

25 Lwm cov thwj tim hais rau nws tias : « Peb pom Huab Tais lawm ! » Ces Tos Mas hais rau lawv tias : « Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes, yog kuv tsis muab kuv tus ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau, thiab yog kuv tsis muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg. »

26 Yim hnub tom qab, cov thwj tim rov nyob hauv tsev dua. Tos Mas kuj nrog lawv nyob thiab. Cov qhov rooj puav leej
kaw tas. Yes Xus tawm los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! »

27 Ces Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Cev koj ntiv tes rau ntawm no, koj ntsia kuv ob txhais tes. Cev koj txhais tes los,
muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog. »

28 Tos Mas teb rau Yes Xus tias : « Kuv tus Huab Tais, Kuv tus Tswv Ntuj. »

29 Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Vim koj pom kuv, mas koj thiaj ntseeg. Cov uas tsis tau pom tab sis lawv ntseeg,
mas lawv txoj hmoov zoo. »

30 Yes Xus tseem tau ua lwm cov cim ntau nyob ntawm cov thwj tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau rau hauv phau
ntawv no.

31 Tau muab cov cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj