Hnub chiv 3 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 5 Nqe :27b – 37. 40b – 41

Lub ntsiab lus : Cov Hauv Paus xa lus nyob ntawm rooj txwj laus Xas Nes Nrees. Nkas Mas Lias pab cov Hauv Paus Xa Lus.

27 Lawv coj los txog, lawv kom cov Hauv Paus Xa Lus mus sawv ntawm cov txwj laus Xas Nes Nrees xub ntiag. Tus Thawj leej choj nug cov Hauv Paus Xa Lus tias :

28 « Peb twb txwv nej, tsis kheev nej siv lub npe ntawd los qhia. Tab sis nej tseem qhia nej zaj ntawd mus thoob Yes Lus
Xas Les. Nej puas xav kom tus neeg ntawd cov ntshav rov qab poob los rau saum peb ? »

29 Ces Pob Zeb nrog cov Hauv Paus Xa Lus teb tias : « Yuav tsum mloog Tswv Ntuj lus zoo dua mloog neeg lus.

30 Tus Yes Xus uas nej muab nws dai saum ib tug ncej kom tuag, mas peb cov yawg koob tus Huab Tais tsa nws sawv rov los lawm.

31 Nws yog tus uas Tswv Ntuj txhais tes xis tsa nws siab kom nws ua tus Thawj thiab tus Cawm Seej. Yog vim nws, mas Tswv Ntuj thiaj pub txoj kev thov txhaum thiab kev zam txhaum rau His Xas Lais.

32 Peb yog cov tim khawv pom tej yam ntawd. Leej Ntuj Plig Ntshiab uas Tswv Ntuj pub rau cov neeg mloog nws lus kuj ua tim khawv txog tej yam ntawd thiab. »

33 Lawv hnov li ntawd mas lawv npau taws kawg, lawv npaj yuav muab cov Hauv Paus Xa Lus tua.

34 Ces ib tug Fas Lis Xais hu ua Nkas Mas Lias sawv hauv cov txwj laus Xas Nes Nrees. Nws yog ib tug kws Txoj Cai
uas tas tsoom pej xeem hwm. Nws hais kom coj cov Hauv Paus Xa Lus tawm mus ib pliag.

35 Ces nws hais rau cov txwj laus Xas Nes Nrees tias : « Cov His Xas Lais, nej yuav xyuam xim rau tej yam nej ua rau cov neeg ntawd.

36 Tau tsis ntev muaj ib tug hu ua Thaws Das. Nws hais tias nws yog ib tug loj. Nws sau tau kwv yees plaub puas leej
neeg. Tab sis nws raug luag tua tuag, ces nws cov neeg tawg tas, tsis tshuav ib tug li.

37 Tom qab no, lub zim txwv txheeb tsoom mej hwm, mas Yus Das tus uas nyob Nkas Lis Lais kuj sawv. Nws coj tau coob leej raws nws qab. Nws kuj tuag thiab, ces cov neeg uas raws nws tawg tas.

40 Lawv hu cov Hauv Paus Xa Lus kom rov los hauv tsev. Lawv kom luag muab cov Hauv Paus Xa Lus nplawm tas, lawv txwv tsis pub tuav txog Yes Xus lub npe los qhia. Ces lawv tso cov Hauv Paus Xa Lus mus.

41 Cov Hauv Paus Xa Lus tawm ntawm lub rooj txwj laus Xas Nes Nrees, lawv zoo siab vim Ntuj saib lawv tsim nyog raug luag hiam vim Lub Npe.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 5 Nqe : 11 – 14

Lub ntsiab lus : Riam ntawv uas xya lub thwh kaw.

11 Kuv tseem pom li no ntxiv : kuv hnov ib pab Tshiab coob tas nrho lub suab. Lawv muaj nto txhiab nto vam leej,
nyob ncig lub theej kiab, ncig cov Muaj Txoj Sia thiab cov Laus, lawv hu nkauj nrov nrov tias :

12 “Leej Yaj uas luag nkaug nws caj dab, nws tsim nyog txais lub hwj huam, kev nplua nuj, kev thoob tsib, lub zog, lub hwj chim, lub koob meej thiab lo lus cav.”

13 Ces kuv hnov tas txhua tsav puas yam nyob saum ntuj, nyob ntiaj teb, nyob nruab yeeb, nyob hauv hiav txwv : kuv
hnov tas nrho lub sim ceeb qw tias : “Lo lus cav, lub hwj chim, lub koob meej thiab lub hwj huam, yog tus zaum saum
lub theej kiab tug, thiab yog Leej Yaj tug, mus tas ib txhiab ib txhis !”

14 Plaub Leeg Muaj Txoj Sia teb tias : “Ua li !” Cov Laus txhos caug pe.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 21 Nqe : 1 – 19

Lub ntsiab lus : Yes Xus yees tawm los xyuas cov thwj tim nyob Nkas Lis Lais. Yes Xus txiv Pob Zeb kom coj cov ntseeg.

1 Dua li ntawd, Yes Xus rov tawm los rau cov thwj tim pom nyob ntawm ntug dej ntuj Tis Npes Lias. Thaum Yes Xus tawm los mas muaj zoo li no.

2 Cov nyob ua ke ntawd yog Xis Moos Pob Zeb, Tos Mas uas hu ua Dis Dws Mos, Nas Tas Nais uas nyob Kas Nas hauv xeev Nkas Lis Lais, Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab ob tug thwj tim ntxiv. 3 Xis Moos Pob Zeb hais rau lawv tias : « Kuv yuav mus puav ntses. » Lawv hais rau nws tias : « Peb nrog koj mus thiab. » Lawv tawm mus nce rau hauv lub nkoj. Hmo ntawd lawv puav tsis tau dab tsi li.

4 Thaum kaj ntug lawm, Yes Xus nyob tim ntug dej. Tab sis cov thwj tim tsis paub tias yog Yes Xus.

5 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Cov me nyuam, nej puas muaj dab tsi noj ? » Lawv teb rau Yes Xus tias : « Tsis muaj. »

6 Nws hais rau lawv tias : « Nej pov vas rau ntawm lub nkoj sab xis, nej yuav tau ntses. » Lawv thiaj pov vas mus, ces lawv rub tsis tau lub vas rov los, vim mag tau ntses ntau kawg.

7 Tus thwj tim uas Yes Xus nyiam thiaj hais rau Pob Zeb tias : « Yog Huab Tais ! » Xis Moos Pob Zeb hnov dheev tias yog
Huab Tais, nws muab ib daim khaub ncaws khi ntawm duav, vim nws liab qab, ces nws dhia mus hauv dej.

8 Lwm cov thwj tim mam li caij nkoj thiab cab lub vas puav ntses los. Lawv nyob tsis deb ntawm ntug nqhuab lawm, kwv yees deb li ob puas tshim.

9 Thaum lawv nqes los txog saum av, lawv pom ib cub tawg thee nyob ntawd, hos muaj ib co ntses tso rau saud, thiab ib co ncuav mov.

10 Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej nqa cov ntses me uas nej nyuam qhuav puav tau los. »

11 Xis Moos Pob Zeb nce mus hauv nkoj, nws rub lub vas mag ntses loj puv nkaus los rau saum av : tau ib puas tsib
caug peb tus ntses ! Txawm tias puav tau ntses ntau npaum ntawd, tsis kav lub vas tsis ntuag.

12 Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej los noj tshais. » Tsis muaj ib tug thwj tim muaj cuab kav nug Yes Xus tias : « Koj yog leej twg ? » Vim lawv yeej paub tseeb tias yog Huab Tais.

13 Yes Xus txav los muab cov ncuav mov cev rau lawv, nws kuj muab cov ntses cev rau lawv thiab.

14 Txij thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los, mas nws tawm los rau cov thwj tim pom, zaum no yog zaum peb.

15 Thaum lawv noj tshais tas, Yes Xus hais rau Xis Moos Pob Zeb tias : « Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv dua lawv cov ntawd ? » Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj tiag. » Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : « Koj coj kuv cov me nyuam yaj mus noj zaub mog. »

16 Yes Xus rov hais zaum ob tias : « Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv ? » Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj tiag. « Yes Xus hais rau nws tias : « Koj zov kuv cov yaj mog. »

17 Yes Xus tseem rov hais dua zaum peb rau Pob Zeb tias : « Xis Moos, Zam tus tub, koj puas nyiam kuv tiag ?” Pob Zeb tu siab rau qhov Yes Xus hais rau nws zaum peb tias : « Koj puas nyiam kuv tiag ? » Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj paub tas ib puas tsav yam, koj paub tias kuv nyiam koj tiag. « Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : « Koj coj kuv cov yaj mus noj zaub mog.

18 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau koj : Thaum koj tseem hluas zog, koj muab koj txoj siv, koj sia koj, koj xav mus qhov twg los koj mus koj. Tiam sis thaum koj laus, koj yuav tsa tes cia ib tug muab siv rau koj sia, cia luag coj koj mus
hauv qhov chaw uas koj tsis xav mus. »

19 Yes Xus hais qhov ntawd qhia tias Pob Zeb yuav tuag zoo li cas kom Tswv Ntuj nto koob meej. Yes Xus hais li tas,
nws hais rau Pob Zeb tias : « Koj raws kuv mus. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Los nyeem zaj no :

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 21 Nqe : 1 – 14

Lub ntsiab lus : Yes Xus yees tawm los xyuas cov thwj tim nyob Nkas Lis Lais.

1 Dua li ntawd, Yes Xus rov tawm los rau cov thwj tim pom nyob ntawm ntug dej ntuj Tis Npes Lias. Thaum Yes Xus tawm los mas muaj zoo li no.

2 Cov nyob ua ke ntawd yog Xis Moos Pob Zeb, Tos Mas uas hu ua Dis Dws Mos, Nas Tas Nais uas nyob Kas Nas hauv xeev Nkas Lis Lais, Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab ob tug thwj tim ntxiv.

3 Xis Moos Pob Zeb hais rau lawv tias : « Kuv yuav mus puav ntses. » Lawv hais rau nws tias : « Peb nrog koj mus thiab. »
Lawv tawm mus nce rau hauv lub nkoj. Hmo ntawd lawv puav tsis tau dab tsi li.

4 Thaum kaj ntug lawm, Yes Xus nyob tim ntug dej. Tab sis cov thwj tim tsis paub tias yog Yes Xus.

5 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Cov me nyuam, nej puas muaj dab tsi noj ? » Lawv teb rau Yes Xus tias : « Tsis muaj. »

6 Nws hais rau lawv tias : « Nej pov vas rau ntawm lub nkoj sab xis, nej yuav tau ntses. » Lawv thiaj pov vas mus, ces lawv rub tsis tau lub vas rov los, vim mag tau ntses ntau kawg.

7 Tus thwj tim uas Yes Xus nyiam thiaj hais rau Pob Zeb tias : « Yog Huab Tais ! » Xis Moos Pob Zeb hnov dheev tias yog
Huab Tais, nws muab ib daim khaub ncaws khi ntawm duav, vim nws liab qab, ces nws dhia mus hauv dej.

8 Lwm cov thwj tim mam li caij nkoj thiab cab lub vas puav ntses los. Lawv nyob tsis deb ntawm ntug nqhuab lawm, kwv yees deb li ob puas tshim.

9 Thaum lawv nqes los txog saum av, lawv pom ib cub tawg thee nyob ntawd, hos muaj ib co ntses tso rau saud, thiab ib co ncuav mov.

10 Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej nqa cov ntses me uas nej nyuam qhuav puav tau los. »

11 Xis Moos Pob Zeb nce mus hauv nkoj, nws rub lub vas mag ntses loj puv nkaus los rau saum av : tau ib puas tsib
caug peb tus ntses ! Txawm tias puav tau ntses ntau npaum ntawd, tsis kav lub vas tsis ntuag.

12 Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej los noj tshais. » Tsis muaj ib tug thwj tim muaj cuab kav nug Yes Xus tias : « Koj yog leej twg ? » Vim lawv yeej paub tseeb tias yog Huab Tais.

13 Yes Xus txav los muab cov ncuav mov cev rau lawv, nws kuj muab cov ntses cev rau lawv thiab.

14 Txij thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los, mas nws tawm los rau cov thwj tim pom, zaum no yog zaum peb.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj