Hnub chiv 4 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 13 Nqe : 14, 43 – 52

Lub ntsiab lus : Paj Lug tshaj lo lus nyob Pis Xis Dias. Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd qhia cov neeg teev dab.

14 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd hla dhau Pes Zes, mus txog As Nthias Kias Pis Xis Dias. Txog hnub ,
nkawd mus hauv lub Tsev Txoos, nkawd zaum.

43 Thaum sawv daws tawm tas mas muaj coob leej Yus Das thiab ib co pej kum neeg hwm Ntuj raws Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd. Nkawd nrog lawv tham, thiab qhia kom lawv npuab ruaj nreb Tswv Ntuj lub txiaj ntsim.

44 Lwm Hnub Xya, yuav luag tas lub tsheej tuaj sib sau mloog Tswv Ntuj Lo Lus.

45 Cov Yus Das pom neeg tuaj coob coob, mas lawv khib. Ces thaum Paj Lug hais lus mas lawv teb tej lo lus thuam Ntuj.

46 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd ua siab loj hais tias : « Peb yuav tsum xub tshaj Tswv Ntuj lo lus rau nej tso, vim kev cai mus li ntawd. Tab sis yog vim nej xyeeb Tswv Ntuj lo lus, thiab nej saib nej tsis tsim nyog txais txoj sia nyob mus li. Vim qhov ntawd mas peb thiaj tig mus qhia cov neeg teev pej kum dab.

47 Huab Tais twb qhia peb tias : « Kuv tsa koj ua qhov pom kev kaj txhua haiv neeg, kom koj xa txoj kev cawm neeg mus txog tim npoo ntiaj teb. »

48 Cov neeg teev pej kum dab hnov cov lus no mas sawv daws zoo siab. Lawv cav txog Huab Tais lo lus.
Cov uas lawv txoj hmoo yog txais txoj sia nyob mus li mas lawv tig los ntseeg.

49 Ces Huab Tais lo lus ri mus puv tas ib cheeb tsam ntawd.

50 Tab sis cov Yus Das mus cob cov poj nom uas hwm Tswv Ntuj, thiab cov ua hau nyob hauv lub tsheej. Cov Yus Das pib hiam Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd. Lawv ntiab nkawd kom tawm hauv lawv teb chaws mus.

51 Nkawd thiaj nchos cov plua av lo nkawd ko taw rau lawv, ces nkawd mus rau Is Kos Nias.

52 Hos cov thwj tim, mas lawv zoo siab, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv lawv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 7 Nqe : 9 . 14b – 17

Lub ntsiab lus : Tas ib tsoom haiv neeg yog Ntuj cov xaiv.

9 Dhau tej ntawd tas lawm, ces kuv pom ib pab neeg coob coob suav tsis txheeb ; muaj tas txhua teb chaws, txhua haiv
neeg, txhua xeem lus. Lawv sawv ntsug ze ntawm lub theej kiab, nyob ntawm Leej Yaj xub ntiag. Lawv hnav tsho
dawb ntev, thiab tuav tej rev nplooj ntawm tes.

14 Kuv teb tias : “Huab Tais, yog koj thiaj paub.” Nws rov hais tias : “Lawv yog cov uas hla dhau txoj kev raug luag hiam hnyav los. Lawv tau ntxhua lawv cov tsho ntev, thiab muab raus Leej Yaj cov ntshav kom dawb.

15 Vim li ntawd, lawv thiaj nyob ze Tswv Ntuj lub theej kiab, lawv hawm nws nruab hnub hmo ntuj, nyob hauv nws lub
tuam tsev. Tus zaum saum lub theej kiab yuav nthuav nws lub tsev tsam phooj rau lawv.

16 Lawv yuav tsis tshaib tsis nqhis ib zaug ntxiv. Lub hnub yuav tsis ntaiv lawv. Pa sov yuav tsis kub lawv ntxiv.

17 Leej Yaj, uas nyob nruab nrab lub theej kiab, yuav ua Tswv zov lawv, nws yuav coj lawv mus txog cov qhov dej
muaj txoj sia. Tswv Ntuj yuav so cov kua muag ntws ntawm lawv qhov muag.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 10 Nqe : 27 – 30

Lub ntsiab lus : Yes Xus qhia tias nws yog Tswv Ntuj Leej Tub.

27 Kuv cov yaj mloog kuv lub suab, kuv paub lawv, lawv raws nraim kuv.

28 Kuv pub txoj sia nyob mus li rau lawv, lawv yuav tsis tuag ib zaug li. Tsis muaj leej twg yuav chua tau lawv ntawm kuv txhais tes.

29 Kuv Txiv yog tus loj tshaj txhua tsav txhua yam, nws muab cov yaj no rau kuv, mas yeej tsis muaj leej twg yuav chua tau dab tsi ntawm kuv Txiv txhais tes li.

30 Leej Txiv thiab kuv, wb yog ib tug xwb. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj