Hnub chiv 5 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 14 Nqe : 21b – 27

Lub ntsiab lus : Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd rov los As Nthias Kias.

21 Thaum nkawd tshaj Ntuj lus tas nyob hauv lub tsheej Des Npes, thiab nkawd qhia tau ib pab thwj tim coob lawm, mas nkawd rov mus Lis Ros, rau Is Kos Nias thiab rau As Nthias Kias.

22 Nkawd pab kom cov thwj tim ua siab ruaj tawv qhawv nyob hauv txoj kev ntseeg. Nkawd qhia tias : « Peb yuav tsum raug ntau yam kev txom nyem, peb thiaj yuav tau mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. »

23 Nkawd tsa ib co txwj laus nyob hauv txhua lub koom txoos. Thaum nkawd nrog sawv daws hais cov zaj teev ntuj
thiab yoo mov tas, mas nkawd muab lawv cob rau tus Huab Tais uas lawv ntseeg txog.

24 Ces nkawd hla Pis Xis Dias teb mus txog Pas Fis Lias teb.

25 Thaum nkawd tshaj ntuj lus nyob Pes Zes tas lawm, mas nkawd thiaj li mus nram As Tas Lias.

26 Nkawd caij nkoj nyob As Tas Lias mus rau As Nthias Kias uas yog lub tsheej nkawd sawv kev mus tshaj Ntuj
lus. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tau pab nkawd ua hauj lwm tiav lawm.

27 Thaum nkawd los txog As Nthias Kias, mas nkawd hu lub Koom Txoos tas huv si kom tuaj, nkawd piav txog tej yam
Tswv Ntuj tau pab nkawd ua rau sawv daws mloog : nkawd piav tias Tswv Ntuj tau qhib cov neeg teev dab lub siab kom
lawv ntseeg

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 21 Nqe : 1 – 5a

Lub ntsiab lus : Lub ntiaj teb tshiab thiab lub nroog Yes Lus Xas Les tshiab.

1 Ces kuv pom ib lub ntuj tshiab thiab ib lub ntiaj teb tshiab. Vim tias thawj lub ntuj thiab thawj lub ntiaj teb
ploj tas lawm. Hiav txwv kuj tsis nyob ntxiv lawm.

2 Ces kuv pom lub nroog Ntshiab, uas yog Yes Lus Xas Les tshiab nqes saum ntuj, pem Tswv Ntuj los. Nws ua zam
sees xws li tus nkauj nyab ntim zam tos nraug vauv.

3 Kuv hnov ib lub suab tuaj ntawm lub theej kiab tuaj tias : “Saib ! Tswv Ntuj lub tsev los nrog neeg nyob : Tswv Ntuj yuav nrog lawv nyob ! Lawv yuav yog nws haiv neeg. Tswv Ntuj yuav nrog lawv nyob.

4 Nws yuav so txhua lub kua muag ntws ntawm lawv qhov muag. Yuav tsis muaj kev tuag ntxiv. Yuav tsis muaj kev quaj
kev nyiav, kev ntsaj, kev mob ntxiv. Vim tas txhua yam muaj sia uas tau xub tshwm sim los, puav leej ploj tas huv tib
si lawm.”

5 Ces tus zaum saum lub theej kiab hais tias : “Nej saib ! Kuv tsim dua txhua tsav txhua yam tshiab.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 13 Nqe : 31 – 33a. 34 – 35

Lub ntsiab lus : Yes Xus qhia tias nws yuav mus. Lo lus qhia tshiab.

31 Thaum Yus Das tawm mus lawm, Yes Xus hais tias : « Nyem no Neeg Leej Tub twb txais koob meej lawm, thiab Tswv Ntuj kuj muaj koob meej nyob hauv nws.

32 Yog Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv Neeg Leej Tub, mas Tswv Ntuj kuj yuav ua kom Neeg Leej Tub muaj koob meej nyob hauv nws thiab. Tshuav tsis ntev, Tswv Ntuj yuav muab koob meej rau Neeg Leeg Tub.

33 Cov me nyuam me, kuv yuav nrog nej nyob me ntsis ntxiv xwb. Nej yuav nrhiav kuv. Nyem no, kuv hais rau nej ib yam li kuv tau hais rau cov Yus Das tias qhov chaw kuv mus, mas nej tuaj tsis tau

34 « Kuv muab ib lo lus qhia tshiab rau nej : yam li nej yuav sib nyiam sib hlub. Nej yuav rov sib nyiam sib hlub ib yam li
kuv tau nyiam nej.

35 Qhov yuav ua kom sawv daws paub tias nej yog kuv cov thwj tim, yog qhov no : nej sib nyiam sib hlub. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj