Hnub chiv 6 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 15 Nqe : 1 – 2. 22 – 29

Lub ntsiab lus : Paj Lug nrog cov Yus Das ntseeg xog Yes Xus muaj lus sib cav nyob As Nthias Kias. Thawj lub Rooj Ncauj Lus nyob Yes Lus Xas Les.

1 Thaum ntawd, muaj ib co neeg tuaj Yus Das teb tuaj, lawv qhia cov kwv tij tias : « Yog nej tsis ua lub cim txiav raws li txoj cai tuaj ntawm Mais Xes tuaj, mas nej yuav txais kev cawm tsis tau. »

2 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd nrog lawv sib cav muaj ceem hauj sim txog qhov ntawd, lawv hais tsis sib haum,
ces sawv daws thiaj txiav tias yuav tso Paj Lug thiab Npas Nas Npes thiab lawv ob peb leeg mus pem Yes Lus Xas Les, mus cuag cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus, nrog lawv sab laj txog cov lus ntawd.

22 Ces cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus nrog lub Koom Txoos hais sib haum. Lawv txiav tias yuav xaiv lawv ob
peb leeg thiab xa lawv nrog Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd mus As Nthias Kias. Lawv xaiv Yus Das uas hu ua Npas
Xas Npas thiab Xis Las nkawd. Nkawd yog ob tug nto moo zoo nyob hauv cov kwv tij.

23 Cov Hauv Paus Xa Lus muab tsab ntawv no rau lawv nqa mus : « Cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus, uas yog nej cov kwv tij, xa lus foom kev kaj lug tuaj rau cov kwv tij uas yog pej kum neeg txais kev ntseeg, nyob As Nthias Kias, nyob Xis Lias teb, thiab nyob Xis Lis Xias teb.

24 Peb tau hnov tias muaj ib co neeg tuaj ntawm peb teb chaws tuaj. Lawv tuaj hais ib co lus ua kom nej ntxhov siab thiab ua kom nej lub tswv yim tws kev. Tab sis, tsis yog peb xa lawv tuaj.

25 Peb thiaj ua ke txiav tias cia peb xaiv ob tug sawv peb chaw nrog ob tug kwv tij Npas Nas Npes thiab Paj Lug nkawd, tuaj cuag nej.

26 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd yog ob tug neeg zoo siab siv nkawd txoj sia los tsob hwb peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub Npe.

27 Ua li mas peb tso Yus Das thiab Xis Las nkawd tuaj, kom nkawd hais cov lus uas peb xa tuaj rau nej.

28 Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab peb, tau txiav tias yuav tsis yuam tej lub nra ceeb laj ris rau nej. Nej tsuas yuav coj ob peb yam no xwb :

29 Nej yuav caiv cov nqaij txi dab, caiv ntshav, caiv cov nqaij pos tuag, caiv kev ua dev ua npua. Tej no mas nej yuav caiv, thiaj li zoo. Nej nyob kaj lug. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 21 Nqe : 10 – 14. 22 – 23

Lub ntsiab lus : Lub Tsheej Yes Lus Xas Les tshiab.

10 Ces nws nqa hlo kuv lub tswv yim mus saum ib lub roob loj roob siab, nws muab lub tsheej Ntshiab Yes Lus Xas Les
uas nqes saum ntuj, pem Tswv Ntuj los rau kuv saib. Lub tsheej muaj Tswv Ntuj lub hwj chim.

11 Lub tsheej ci ntsa iab xws li ib lub pob zeb muaj nqi kawg, xws li ib lub pob zeb dawb ci nra paug.

12 Muaj ib lub ntsa zeb loj thiab siab xov lub tsheej. Lub ntsa zeb muaj kaum ob lub qhov rooj, muaj kaum ob tug Tshiab zov qhov rooj. Muaj ib co npe sau rau ntawm qhov rooj : yog cov tub hauv kaum ob lub xeem His Xas Lais cov npe.

13 Sab Toob Fab muaj peb lub qhov rooj, Pej Fab muaj peb lub qhov rooj, Naj Fab muaj peb lub qhov rooj, Xib Fab muaj peb lub qhov rooj.

14 Lub ntsa zeb xov lub tsheej txawb rau saum kaum ob txheej taw ntsa. Muaj kaum ob lub npe sau rau saum cov taw
ntsa. Yog Leej Yaj kaum ob leeg Hauv Paus Xa Lus cov npe.

22 Kuv tsis pom muaj tsev teev Ntuj hauv lub tsheej li, vim tus Huab Tais Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam tas nrho, thiab Leej Yaj nkawd yog lub tsheej qhov chaw teev hawm.

23 Lub tsheej tsis tas yuav tos lub hnub thiab lub hli qhov pom kev, vim Tswv Ntuj lub hwj chim ci kaj lub tsheej, thiab
Leej Yaj yog lub teeb pom kev rau lub tsheej.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 14 Nqe : 23 – 29

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav nrog cov neeg ntseeg nyob. Yes Xus qhia cov thwj tim kom ua siab loj.

23 Yes Xus teb rau Yus Das tias : « Yog leej twg nyiam kuv, nws yuav coj rawv kuv lo lus, ces kuv Txiv yuav nyiam nws. Kuv Txiv wb yuav los nyob ze nws, wb yuav ua tsev nyob hauv nws.

24 Tus tsis nyiam kuv, nws tsis khaws kuv cov lus. Lo lus uas nej hnov, tsis yog kuv lo lus, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj lo lus.

25 Thaum kuv tseem nyob ze nej, kuv hais tej no rau nej. 26 Tab sis Leej Nplij Neeg, uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab, mas Leej Txiv yuav xa nws tuaj vim kuv lub npe, nws yuav qhia tas ib puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais rau nej.

27 Kuv tso txoj kev thaj yeeb rau nej, yog kuv txoj kev thaj yeeb, kuv muab pub rau nej. Kuv tsis pub txoj kev thaj yeeb
xws li lub qab ntuj neeg pub. Nej tsis txhob ntxhov siab, tsis txhob ntshai.

28 Nej tau hnov kuv hais rau nej tias : Kuv mus, tab sis kuv yuav rov los cuag nej. Yog nej nyiam kuv, nej yuav zoo
siab cia kuv mus cuag Leej Txiv, vim Leej Txiv loj dua kuv. 29 Kuv xub hais tej ntawd rau nej nyem no, cheem tseem
tsis tau tshwm sim tuaj, mas thaum tej ntawd tshwm sim tuaj, nej thiaj yuav ntseeg.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj