Hnub chiv 7 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj lwm : Tshooj : 7 Nqe : 55 – 60

Lub ntsiab lus : Lawv xuas pob zeb tua Tes Fas Nos.

55 Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv Tes Fas Nos lub siab. Tes Fas Nos tsa muag ntsia ntsoov rau saum ntuj. Nws
pom Tswv Ntuj lub hwj chim thiab pom Yes Xus sawv nyob ntawm Tswv Ntuj sab xis.

56 Ces nws hais tias : « Kuv pom lub ntuj qhib lug, thiab pom Neeg Leej Tub sawv ntsug ntawm Tswv Ntuj sab xis. »

57 Thaum ntawd, cov Yus Das nthe nrov nrov. Lawv pos pob ntseg. Sawv daws ua ib tsaug khiav mus nthos nkaus Tes
Fas Nos.

58 Lawv thawb Tes Fas Nos mus rau sab nroog nraud, ces lawv txawb pob zeb tua nws. Cov tim khawv tso lawv tej khaub ncaws rau ntawm ib tug tub hluas ko taw. Tus hluas ntawd hu ua Xauv.

59 Thaum lawv tab tom txawb pob zeb tua Tes Fas Nos mas Tes Fas Nos hu txog Ntuj. Nws hais tias : « Huab Tais Yes Xus, thov koj txais kuv tus plig. »

60 Ces nws txhos caug, nws hais ib lo nrov nrov tias : « Huab Tais, koj txhob muab qhov txhaum ntawd rau lawv ris. »
Tes Fas Nos hais li ntawd tas, ces nws txoj sia tu.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 22 Nqe : 12 – 14. 16 – 17. 20

Lub ntsiab lus : Tus tshiab cov lus ua pov thawj. Yes Xus xaus cov lus qhia txog yav tom ntej.

12 Saib, kuv lub caij rov los, twb nyob ze lawm. Kuv nqa tus nqe zog los pauj rau nyias raws li nyias txoj hauj lwm.

13 Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas, tus Thawj thiab tus Kawg, yog lub hauv paus thiab lub ntsis.

14 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov uas lawv ntxhua lawv tej tsho ntev kom tau tsob ntoo pub txoj sia. Lawv yuav tau
chaws ntawm cov qhov rooj mus rau hauv lub tsheej.

16 “Kuv yog Yes Xus, kuv xa kuv tus Tshiab tuaj ua pov thawj qhia tej no rau cov Koom Txoos. Kuv yog tus Ntsuag Ntoo hlav hauv Das Vis caj ces, yog lub Hnub Qub Kaj Ntug ci ntsa iab.”

17 Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab tus Nkauj Nyab hu tias : “Koj los mog ! » Kom tus twg hnov, nws kuj hu tias : ‘Koj los mog !’ Tus twg nqhis, kom nws kav tsij txav los mog ! Leej twg xav tau, kom nws yeej meem los nqa cov dej muaj txoj sia mus siv dawb !

20 Tus ua pov thawj hais txog tej yam no, nws hais tias : “Muaj tseeb tiag. Ib me ntsis, kuv yuav los.” Ua li. Huab Tais Yes Xus, koj los mas !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 17 Nqe : 20 – 26

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog Leej Choj thov Leej Txiv rau lub qab ntuj neeg.

20 « Kuv tsis thov koj rau cov no xwb, kuv tseem thov koj rau cov uas yuav ntseeg txog kuv vim lawv lo lus,

21 kom lawv sawv daws koom ua ib leeg. Ib yam li koj, Leej Txiv, koj nyob hauv kuv, kuv nyob hauv koj, kom lawv nyob hauv wb. Lub qab ntuj neeg thiaj ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj.

22 Lub koob meej uas koj muab rau kuv, mas kuv muab rau lawv lawm, kom xwv lawv ua ib leeg xws li wb ua ib leeg.

23 Kuv nyob hauv lawv, koj nyob hauv kuv, lawv thiaj li ua tsheej ib leeg tiag, lub qab ntuj neeg thiaj paub tias yog koj xa kuv tuaj, thiab paub tias koj nyiam lawv ib yam li koj nyiam kuv.

24 Txiv, cov uas koj muab rau kuv, kuv nyob qhov twg, mas kuv xav kom lawv tau nrog kuv nyob qhov ntawd thiab, kom lawv pom kuv lub koob meej uas koj muab rau kuv, vim koj tau nyiam kuv, txij thaum tsis tau tsim lub sim ceeb.

25 Txiv siab ncaj, lub qab ntuj neeg tsis paub koj, tab sis kuv paub koj, thiab cov no kuj paub tias yog koj xa kuv tuaj.

26 Kuv twb ua kom lawv paub koj lub npe lawm. Kuv tseem yuav ua kom lawv paub ntxiv, kom txoj kev nyiam uas koj
muab los nyiam kuv, nyob hauv lawv,thiab kom kuv nyob hauv lawv. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj