Pentecôte

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Cov zaj thov ntuj hmo vas xaum tsaus ntuj

Zaj nyeem 1 :

Hauv paus : Tshooj : 11 Nqe : 1 – 9

Lub ntsiab lus : Tus pej thuam Npas Npes

1 Thaum ntawd, tas ntiaj teb sawv daws hais ib xeem lus xwb thiab siv ib cov lus xwb.

2 Thaum lawv tsiv sab toob fab los mus, lawv los txog ib lub tiaj nyob hauv teb chaws Sis Nes
As, ces lawv los nyob ntawd.

3 Lawv sib hu tias : « Tuaj peb puab thwv cib, peb muab ci hauv hluav taws ! » Ces lawv siv cov thwv cib ntawd los ua
pob zeb txhim tsev thiab siv roj hmab dub los leem.

4 Lawv hais tias : « Tuaj peb txhim ib lub nroog rau peb thiab ib tug pej thuam kom lub ntsis siab siab mus txog saum ntuj, ces peb lub npe yuav nrov thiab peb thiaj li tsis sib tawg mus nyob thoob ntiaj teb. »

5 HUAB TAIS nqes los xyuas lub nroog thiab tus pej thuam uas neeg tau tsa sawv.

6 Ces HUAB TAIS hais tias : « Ntsia saib, lawv yog ib haiv neeg thiab hais ib xeem lus xwb, ces lawv muaj peev xwm kawg, qhov no tsuas yog qhov lawv nyuam qhuav pib ua xwb, txij no mus yog lawv xav ua dab tsi thaum twg
ces yuav tsis muaj ib yam uas lawv yuav ua tsis tau lawm.

7 Mus, peb sim nqes mus xyuas saib. Peb yuav ua kom lawv hais lus tsis sib to taub, ces lawv yuav tsis sib haum ntxiv lawm. »

8 HUAB TAIS ua kom lawv sib tawg mus nyob thoob ntiaj teb ces lawv tso tseg tsis txhim lub nroog ntxiv.

9 Vim li ntawd thiaj hu ua pej thuam Npas Npes, vim yog nyob ntawd, HUAB TAIS ua kom ntiaj teb neeg hais lus tsis sib to taub thiab yog nyob ntawd, HUAB TAIS ua kom neeg tawg mus nyob thoob ntiaj teb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Kev tsiv : Tshooj : 19 Nqe : 3 – 8a. 16 – 20b

Lub ntsiab lus : Huab Tais qhia tias nws yuav nrog lawv cog lus. Tswv Ntuj nqes los saum lub roob.

3 Ces Mais Xes nce mus ntsib Tswv Ntuj saum lub roob. HUAB TAIS hu saum roob tuaj rau Mais Xes tias : « Koj yuav hais li no rau Yas Kos tsev neeg, koj yuav tshaj rau cov His Xas Lais tias :

4 Nej tau pom ntawm nej qhov muag tias kuv tau ua li cas rau cov Hais Nkws Tos, thiab kuv tau coj nej tawm
xws li yog ya saum dav ob phab tis, kuv tau coj nej los cuag kuv.

5 Txij no mus, yog nej mloog kuv lus thiab nej khaws nraim kuv lo lus kuv cog rau nej, mas kuv yuav saib nej yog kuv tug nyob hauv tas txhua haiv neeg, vim lub ntiaj teb yog kuv li tas huv si.

6 Kuv yuav saib nej yog ib haiv neeg ua leej choj thiab yog ib haiv neeg qee rau Ntuj. Cov lus no yog cov uas koj yuav hais rau cov His Xas Lais. »

7 Mais Xes thiaj hu cov txwj laus saib tsoom pej xeem tuaj, nws qhia lawv tas puas tsav yam uas HUAB TAIS tau hais
rau nws.

8 Ces tas tsoom pej xeem sawv daws pom zoo ua ib lub suab teb tias : « Tas puas tsav yam HUAB TAIS tau hais,
mas peb yuav ua tib si. »

16 Neeg kis kaj ntug, thaum sawv ntxov, xob quaj nroo ntws thiab xob laim saum roob tuaj, muaj ib tauv huab tsaus nti
ntsauv lub roob. Sawv daws hnov ib lub suab hom nrov muaj zog kawg, hos nyob hauv lub yeej, tsoom pej xeem sawv daws ntshai tshee na.

17 Mais Xes hais kom sawv daws tawm hauv yeej mus, yuav mus ntsib Tswv Ntuj, ces sawv daws mus nyob nram taw roob.

18 Lub roob Xis Nais ncho pa lug, vim HUAB TAIS txia ua hluav taws nqes los nyob saud. Pa taws ncho lug cuag li tawm hauv ib lub qhov txos loj los, hos tas lub roob co qeeg nkaws ua zog koog.

19 Hnov lub suab hom nrov loj zuj zus tuaj, Mais Xes hais lus rau Tswv Ntuj, Tswv Ntuj teb hauv lub suab xob nroo tuaj.

20 HUAB TAIS nqes los nyob saum lub roob Xis Nais, saum lub ncov roob. HUAB TAIS hu Mais Xes kom mus cuag nws, ces Mais Xes nce mus saum lub ncov roob.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Es Xes Kias : Tshooj ; 37 Nqe : 1 – 14

Lub ntsiab lus : Cov pob txha neeg hauv lub vos hav.

1 HUAB TAIS txhais tes roos kuv thiab nws lub tswv yim coj kuv mus tsaws rau hauv ib lub vos hav muaj pob txha ntsawm nkaus.

2 HUAB TAIS kom kuv mus mus los los hauv nruab nrab cov pob txha. Cov pob txha ntau kawg puv ntia saum tej
npoo av hauv lub vos hav. Yog ib co pob txha qhuav qhuav xwb.

3 HUAB TAIS hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, cov pob txha ntawd puas yuav muaj txoj sia tau ? » Kuv teb tias :
« HUAB TAIS Tswv Ntuj, koj thiaj paub. »

4 Nws hais rau kuv tias : « Koj ua yaj saub tshaj lus rau cov pob txha. Koj hais rau lawv tias : Pob txha qhuav, nej mloog HUAB TAIS lo lus ! »

5 HUAB TAIS Tswv Ntuj hais rau cov pob txha li no : « Kuv yuav tshuab pa mus hauv nej ces nej yuav muaj sia.

6 Kuv yuav muab leeg los lo rau nej, kuv yuav ua kom nej tej nqaij hlav, kuv yuav muab tawv mos los plooj nej, kuv yuav ua kom nej ua pa tau, ces nej yuav muaj sia. Nej thiaj yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS. »

7 Kuv tau ua yaj saub tshaj raws li Tswv Ntuj qhia kuv. Ces thaum kuv tab tom ua yaj saub tshaj lus, mas kuv txawm hnov nrov nroo ntws tuaj. Lub vos hav tshee tshee, cov pob txha ua zog thiab txav los sib dhos.

8 Kuv ntsia pom : lawv muaj leeg, nqaij xeeb tuaj vov tas, tawv hlav tuaj qhwv. Tab sis tsis muaj pa nyob hauv lawv.

9 Tswv Ntuj hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, koj ua yaj saub tshaj lus rau txoj pa mas ! Koj ua yaj saub mas ! Koj hais li no rau txoj pa : ‘HUAB TAIS Tswv Ntuj hais lo lus no : Txoj pa, koj tshuab tuaj ntawm plaub ceg kaum ntuj tuaj ! Koj tshuab rau saum cov tub tuag no kom lawv muaj txoj sia. »

10 Kuv ua yaj saub tshaj raws li Tswv Ntuj qhia. Ces txoj pa thiaj tuaj rau hauv cov tub tuag. Lawv rov muaj sia tuaj
thiab lawv sawv ntseg ntswb ntsees, zoo li ib npoj tub rog coob tas nrho.

11 Tswv Ntuj hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, cov pob txha no yog tas nrho His Xas Lais tsev neeg. Lawv niaj
hnub hais tias : ‘Peb cov pob txha qhuav tas ! Peb txoj kev tso siab puas tas ! Peb yuav tuag tu noob !’

12 Vim li ntawd, koj thiaj yuav ua yaj saub tshaj rau lawv. Koj hais rau lawv tias : HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no : Nej ntsia saib ! Kuv haiv neeg, kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas. Kuv yuav coj nej rov mus rau His Xas Lais thaj av.

13 Kuv haiv neeg, thaum kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas thiab kuv tsa nej sawv hauv qhov ntxa los, mas nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS. 14 Kuv yuav tso kuv txoj pa mus hauv nej ces nej yuav rov muaj txoj sia. Kuv yuav tsa nej nyob txawm hauv nej thaj av. Nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS, kuv hais yam twg mas kuv ua yam twg. Yog HUAB TAIS hais lo lus ntawd. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Yos Es : Tshooj : 3 Nqe : 1 – 5

Lub ntsiab lus : Huab Tais lub tswv yim yuav nqes los.

1 Dua lub caij ntawd lawm kuv yuav tso kuv lub tswv yim nqes los rau saum sawv daws. Nej cov tub cov
ntxhais yuav ua yaj saub. Nej cov laus yuav ua npau suav. Cov hluas yuav yees pom xyeem tej yam txawv.

2 Tab yog cov qhev, tsis hais cov poj niam los cov txiv neej, mas hnub ntawd kuv yuav tso kuv lub tswv yim
nqes los rau saum lawv.

3 Kuv yuav ua tej lub cim nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. Yuav muaj ntshav, muaj hluav taws thiab pa taws los
ua tej lub cim.

4 Lub hnub yuav tsaus nti tuaj. Lub hli yuav txia ua ntshav. Yuav xub muaj tej xwm ntawd ces HUAB TAIS lub hnub nyoog muaj hwj xyeej thiaj yuav tshwm sim tuaj.

5 Tas ib tsoom neeg hu txog HUAB TAIS lub npe lawv yuav ntsib kev cawm. Vim HUAB TAIS hais tias : Nyob saum
lub roob Xis Yoos yuav muaj ib pab neeg dim, nyob Yes Lus Xas Les yuav muaj ib pab neeg ciaj, yog cov uas HUAB TAIS
yuav hu lawv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 8 Nqe : 22 – 27

Lub ntsiab lus : Peb yuav txais Tswv Ntuj lub hwj chim.

22 Peb paub tias, los txog tav no, tas puas tsav yam ntuj tsim los ntsaj xws li ib tug poj niam daws cev.

23 Tsis yog tas puas tsav yam ntsaj xwb ; tab txawm peb twb tau txais Leej Ntuj Plig cov txiaj ntsim los ua peb tug, tsis kav peb tseem ntsaj nyob hauv nruab siab thiab, vim peb tos lub caij txhiv peb lub cev.

24 Txoj kev cawm peb yog qhov uas peb tos ntsoov txog. Thaum yus tau yam uas yus tos lawm, mas yus tsis tos ntxiv ; yam uas yus tau lawd, mas yus yuav ua li cas tos ntxiv ?

25 Tab sis thaum peb tos yam peb tsis pom, mas peb ua siab ntev tos.

26 Leej Ntuj Plig tuaj nres peb cov neeg tsis muaj zog. Peb tsis paub thov dab tsi kom peb txoj kev teev Ntuj ntxim Tswv Ntuj siab. Tab sis Leej Ntuj Plig sawv peb chaw thov Ntuj rau peb : nws hais cov lus uas neeg piav tsis tau.

27 Tus Tswv Ntuj uas tsom hauv neeg nruab siab, nws paub tias Leej Ntuj Plig xav kom tau dab tsi : vim li no, Leej Ntuj Plig sawv cov ntshiab chaw thov Ntuj raws nraim li Tswv Ntuj lub siab xav.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 7 Nqe : 37 – 39

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav pub cov dej muaj txoj sia.

37 Hnub xaus lub ntees nqaum paj nqaum nruas, yog ib hnub loj. Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd, nws hais nrov
nrov tias : « Leej twg nqhis, mas kom nws tuaj cuag kuv.

38 Leej twg ntseeg txog kuv, mas kom nws haus. Yuav tshwm sim raws li Ntawv hais tias : ib co niam dej muaj txoj
sia yuav txhawv ntawm nws lub hauv siab los. »

39 Yog Yes Xus hais txog Leej Ntuj Plig uas cov ntseeg txog nws yuav tau txais. Vim Leej Ntuj Plig tseem tsis tau los, rau
qhov tias Yes Xus tseem tsis tau txais koob meej.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 11

Lub ntsiab lus : Leej Ntuj Plig nqes los.

1 Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke.

2 Ib sij huam, txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj, lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob.

3 Ces lawv pom tej ntshua nplaim zoo li nplaim taws, ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus.

4 Lawv sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv, ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.

5 Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les.

6 Thaum lawv hnov lub suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. Sawv daws ua siab poob nthav
vim tias thaum cov thwj tim hais lus, mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.

7 Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias : « Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?

8 Ua li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ?

9 Peb yog ib co neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas
Pas Dos, Poos Tus, As Xias,

10 Fis Zias,Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas, peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no.

11 Peb yog ib co Yus Das thiab ib co teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias, peb puav leej hnov lawv
hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 8 Nqe : 8 – 17

Lub ntsiab lus : Hais txog txoj sia tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tuaj. Peb ua Tswv Ntuj cov me nyuam vim Leej Ntuj Plig.

8 cov neeg mloog lub cev, lawv ua xis Tswv Ntuj siab tsis tau.

9 Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv
nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis yog Leej Pleev tug.

10 Yog Leej Pleev nyob hauv nej, tab yog lub cev tuag vim kev txhaum, mas lub tswv yim muaj txoj sia vim kev ncaj.

11 Yog tus tau tsa Yes Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim nyob txawm hauv nej, mas nws yuav pub txoj sia rau nej lub cev tuag, vim Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej.

12 Kuv cov kwv tij, yog li ntawd mas peb tshuav luag nuj nqis, tab sis peb tsis tshuav lub cev nuj nqis. Tsis tas peb yuav
ua neej mloog lub cev.

13 Yog nej ua neej mloog lub cev mas nej yuav tuag. Tab sis yog nej cia Leej Ntuj Plig muab lub cev cov hauj lwm tua pov tseg, mas nej yuav muaj txoj sia.

14 Txhua leej txhua tus uas Tswv Ntuj Leej Tswv Yim coj, mas lawv yog Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si.

15 Nej tsis tau txais ib lub tswv yim ua qhev ; nej tsis txhob rov qab poob rau hauv txoj kev ntshai. Nej tau txais ib lub
tswv yim ua tub ki tshiab, mas nej hu Tswv Ntuj tias : ‘As Npas ! Txiv !’

16 Leej Ntuj Plig nrog peb lub tswv yim zeem tseeb tias peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag.

17 Vim peb yog Ntuj cov me nyuam, mas peb yog cov txais lub cuab tam : peb yog cov txais Tswv Ntuj
lub cuab tam ; peb nrog Leej Pleev txais ib lub cuab tam, vim peb nrog nws raug txom nyem, peb yuav tau nrog nws muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 14 Nqe : 15 – 16. 23b – 26

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav xa Leej Nplij Neeeg los. Yes Xus yuav nrog cov neeg ntseeg nyob.

15 « Yog nej nyiam kuv, mas nej yuav coj rawv kuv cov lus qhia. 16 Kuv yuav thov Leej Txiv, ces nws yuav xa dua ib
leeg Nplij neeg los nrog nej nyob mus li.

23 Yes Xus teb rau Yus Das tias : « Yog leej twg nyiam kuv, nws yuav coj rawv kuv lo lus, ces kuv Txiv yuav nyiam nws. Kuv Txiv wb yuav los nyob ze nws, wb yuav ua tsev nyob hauv nws.

24 Tus tsis nyiam kuv, nws tsis khaws kuv cov lus. Lo lus uas nej hnov, tsis yog kuv lo lus, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj lo lus.

25 Thaum kuv tseem nyob ze nej, kuv hais tej no rau nej. 26 Tab sis Leej Nplij Neeg, uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab,
mas Leej Txiv yuav xa nws tuaj vim kuv lub npe, nws yuav qhia tas ib puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov
nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais rau nej.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Ntsuab-Rwg Thoj