Hnub chiv 25 ntawm nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

As Mos : Tshooj : 8 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Cov noj luag nyiaj luag zog yuav raug txim.

4 Nej cov neeg uas quab yuam cov pluag thiab xav rhuav cov neeg txheej qis nyob hauv lub teb chaws, nej
mloog kuv hais mog !

5 Nej niaj hnub hais tias : « Laj tos lub caij caiv dua ! Peb maj, peb xav muag peb cov nplej sai ! Laj tos kom
Xas Npas Tos dua ! Peb yuav xuas rab teev loj tsis txwm choj los luj, yuav xuas cov kawm yau tsis txwm tawv los yeem nplej.

6 Peb yuav muab nyiaj los muas cov neeg pluag, peb yuav kom cov neeg txom nyem ua peb qhev vim lawv tshuav nuj nqes ntawm peb npaum li ib nkawg khau khiab. Tab yog cov tsig txhuv xwb los peb yuav sau nqe tib si, peb tsis zam rau luag. »

7 HUAB TAIS tuav txog Yas Kos lub npe cog lus tias : Kuv yuav nco ntsoov nej tej hauj lwm phem mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 8

Lub ntsiab lus : Txoj tuam kev teev Ntuj.

1 Li ntawd, kuv xav ntuas nej, kom nej xub thov Ntuj, teev Ntuj, thiab hais tej zaj ua Ntuj tsaug rau tas ib zeej
tsoom.

2 Nej yuav thov Ntuj rau cov vaj, thiab cov muaj cai tswj luag tej, kom peb tau kev coj ib lub neej nyob nyab xeeb thiab tiaj tus nyob hauv txoj kev hwm Ntuj thiab muaj tsim.

3 Tej ntawd yog kev zoo thiab xis tus Tswv Ntuj cawm peb lub siab.

4 Tswv Ntuj xav kom tas zeej tsoom txais kev cawm thiab paub qhov tseeb.

5 Vim muaj tib tug Tswv Ntuj xwb. Nyob ntawm Tswv Ntuj thiab tsoom neeg kis nruab nrab, tsuas muaj tib tug cev lus xwb : yog Yes Xus Pleev. Nws yog neeg, nws muab nws los ua nqi txhiv peb sawv daws.

6 Thaum txog lub caij teem, nws tau ua tim khawv zeem tseeb txog tej yam ntawd.

7 Ntuj tsa kuv ua tus tshaj lus thiab tus Hauv Paus Xa Lus. Kuv hais lus tseeb, kuv tsis dag. Kuv yog tus thoob
xwm Txoj Cai, qhia cov neeg teev pej kum dab, kom lawv paub txoj kev ntseeg thiab paub qhov tseeb.

8 Li ntawd, kuv xav kom nyob tas qhov txhia chaw, sawv daws thov Ntuj, thiab tsa tes hwm Ntuj, hu txog Ntuj, kom txhob muaj kev npau taws, txhob muaj lus sib ceg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 16 Nqe : 1 – 13

Lub ntsiab lus : Tus tim xyoob xyuam xim. Siv nyiaj txiag ua qhov zoo.

1 Yes Xus tseem hais rau cov thwj tim tias : « Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws muaj ib tug tim xyoob xam txiaj. Luag qhia tus tswv tias tus tim xyoob muab nws tej nyiaj txiag siv lwj siv liam.

2 Tus tswv hu tus tim xyoob tuaj, nws hais rau tus tim xyoob tias : ‘Kuv hnov hais dab tsi txog koj ? Koj qhia saib koj siv kuv tej nyiaj txiag li cas. Txij no mus, koj yuav tsis tau ua tus xam txiaj ntxiv.’

3 Tus tim xyoob xav zoj rau nruab siab tias : Kuv yuav ua li cas, vim kuv tus tswv yuav tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv ? Mus ncaws teb ? Kuv tsis muaj zog. Mus thov khawv ? Kuv kuj txaj muag…

4 Kuv paub kuv yuav ua dab tsi kom thaum lawv tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv lawd, muaj neeg txais kuv mus nyob hauv lawv tsev.

5 Ces tus tim xyoob hu cov neeg tshuav nqi ntawm tus tswv ib tug zuj zus tuaj. Nws hais rau thawj tug tias : Koj tshuav nuj nqi ntawm kuv tus tswv npaum li cas ?

6 Tus tshuav nqi teb tias : Ib puas hub roj. Tus tim xyoob hais rau nws tias : ‘Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj zaum, koj sau sai sai ua tsib caug.’

7 Tus tim xyoob hais rau lwm tus tias : Koj ne, koj tshuav nqi pes tsawg ? Nws hais tias : Ib puas phawv nplej. Tus tim xyoob hais rau nws tias : ‘Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj sau ua yim caum.’

8 Tus tswv qhuas tus tim xyoob siab tsis ncaj txawj ua neeg xyuam xim. Vim ntiaj teb neeg cov tub, thaum lawv
nrog lawv cov npawg ua ke, lawv xyuam xim dua kev kaj cov tub.

9 Kuv hais rau nej : « Nej xuas tej nyiaj txiag los coj neeg mus rau hauv kev tsis ncaj, mus tsim phooj ywg. Ces thaum nyiaj dua toj tas lawm, cov phooj ywg ntawd yuav txais nej mus hauv cov tsev tsam phooj nyob mus li.

10 Leej twg pheej xeeb thaum nws saib tej yam me me, nws kuj pheej xeeb thaum nws saib ib yam loj. Leej twg ua tsis ncaj thaum nws saib tej yam me me, nws kuj ua tsis ncaj thaum nws saib tej yam loj.

11 Yog nej tsis pheej xeeb saib cov nyiaj txiag uas xeeb kev tsis ncaj, mas leej twg yuav muab yam zoo tseem ceeb rau nej saib ?

12 Thaum nej saib yam uas yog luag tug, yog nej ua tsis ncaj, mas leej twg yuav muab yam uas yog nej tug rau
nej tuav.

13 Tsis muaj ib tug tub txib tsob hwb ob tug tswv tau. Nws yeej yuav ntxub ib tug, nyiam lwm tus. Nws yuav npuab ib tug, thuam lwm tus. Nej yuav ua Tswv Ntuj
tub txib thiab nyiaj txiag tub txib tsis tau. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj