Hnub chiv 26 ntawm nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

As Mos : Tshooj : 6 Nqe : 1a. 4 – 7

Lub ntsiab lus : Cov neeg ua si yuav raug txim.

1 Lawv yuav raug txoj hmoov phem, cov uas lawv nyob dag ua si nyob saum Xis Yoos, cov tso siab rau yav tom ntej nyob saum lub roob Xas Mas Lias, cov nom tswv ntaus thawj kav cov kuj cuab uas His Xas Lais tsev neeg mus cuag lawv.

4 Lawv pw saum tej lub txaj kaus ntxhw, lawv khaum tes khaum taw saum cov rooj zaum tswm zooj, lawv noj luag tej me nyuam yaj, noj luag tej thav nyuj.

5 Lawv qw tej zaj kwv txhiaj ntxuag thaj cheej xws li Das Vis, lawv tsim tej twj ua paj nruag.

6 Lawv haus cov cawv txiv ntoo puv tej lub ntim loj. Lawv muab roj tsw qab tshaj los pleev lawv lub cev. Lawv tsis ntxhov siab txog qhov His Xas Lais tab tom yuav raug xwv txheej.

7 Vim li ntawd, nyem no txog lub caij lawv yuav ua tsoom pej xeem ntej mus nyob txim lawm pej kum teb.
Nyem no dua lub caij uas cov neeg pw tsa ceg cos haus cawv qaug cawv lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 6 Nqe : 11 – 16

Lub ntsiab lus : Paj Lug ntuas Tis Mos Tes.

11 Ntawm koj, mas koj yog Tswv Ntuj tus neeg, koj txav mus deb ntawm tej ntawd tib si. Koj xyaum mus taug txoj kev ncaj, kev hwm Ntuj, kev ntseeg, kev nyiam, kev tij lim, kev hlub luag mos nyoos.

12 Koj ntaus ntsug rog zoo los pab kev ntseeg. Koj yuav txeeb tau txoj sia nyob mus li : Ntuj hu koj los txais txoj sia ntawd. Thiab yog vim koj xav tau txoj sia nyob mus li, ces koj thiaj ua zaj zeem kev ntseeg zoo nkauj rau cov tim khawv pom.

13 Kuv tuav txog Tswv Ntuj lub npe, uas nws pub txoj sia rau txhua tsav txhua yam thiab tuav txog Yes Xus Pleev lub npe, uas nws tau hais lo lus zeem tseeb zoo nkauj, nyob ntawm Poos Xyus Pis Las Tos xub ntiag.

14 Koj coj lo lus qhia zoo, txhob ua ib yam tsis huv, txhob muaj chaw xyeej. Koj ua li ntawd mus txog hnub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev yuav tawm los rau pom xyeem.

15 Thaum txog lub caij teem, tus yuav ua kom Yes Xus tawm los, yog tus Huab Tais nto koob meej, tus Vaj kav tas tsoom vaj, tus Huab Tais kav tas tsoom huab tais,

16 yog tus muaj txoj sia tsis txawj tuag ua nws tug, yog tus nyob txawm saum qhov pom kev, uas neeg mus tsis tau, yog tus uas leej tib neeg tsis tau pom dua, thiab pom tsis tau. Kev nto koob meej thiab kev muaj hwj huam yog nws tug mus ib txhiab ib txhis ! Ua li !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 16 Nqe : 19 – 31

Lub ntsiab lus : Tus nplua nuj tsis hlub tus pluag.

19 « Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws hnav ntaub tsuj liab tsam xem thiab ntaub pag mos. Nws niaj hnub noj tej rooj qav zoo kawg.

20 Muaj ib tug pluag hu ua Las Ntxas Los, nws ib ce mob kiav txhab tas, nws pw ze ntawm tus nplua nuj lub rooj loog.

21 Las Ntxas Los ntshaw noj tej yam poob ntawm tus nplua nuj lub rooj mov kom tsau nws plab… Dev tseem tuaj yaim nws tej qhov txhab thiab.

22 Muaj ib hnub, tus pluag tuag, cov Tshiab tuaj nqa nws mus rau hauv Has Nplas Has xub ntiag. Tus nplua nuj kuj tuag thiab, luag muab nws coj mus faus.

23 Tus nplua nuj nyob hauv ntuj txias teb tsaus, nws txom nyem loj kawg. Nws tsa muag ntsia pom Has Nplas Has nyob deb thiab pom Las Ntxas Los nyob hauv nws xub ntiag.

24 Nws hu nrov tias : Txiv Has Nplas Has, thov koj khuv leej kuv, thov koj xa Las Ntxas Los tuaj muab
nws ntsis ntiv tes tub dej rau kuv tus nplaig kom txias, vim kuv raug tsim txom nyob hauv cov hluav taws no. Tab sis Has Nplas Has hais tias :

25 Kuv tub, koj nco ntsoov tias thaum ua neej nyob koj tau txais koj cov nyiaj txiag, hos Las Ntxas Los tau txais kev mob. Zaum no Las Ntxas Los txais kev nplij nyob ntawm no, hos koj raug tsim txom.

26 Thiab tsis tag li ntawd : muaj ib lub qhov ntuj tob kawg kem peb rau ntawm nej, kom cov
uas xav hla ntawm peb rau tim nej hla tsis tau, thiab kom cov nyob tim nej txhob hla tau los rau tim no.

27 Ces tus nplua nuj hais tias : « Txiv, kuv thov koj xa Las Ntxas Los mus hauv kuv txiv tsev,

28 vim kuv muaj tsib tug kwv tij, kom Las Ntxas Los mus ua pov thawj qhia lawv, kom lawv tsis
txhob tuaj nyob hauv qhov chaw raug tsim txom no.”

29 Ces Has Nplas Has hais tias : “Lawv muaj Mais Xes thiab cov Yaj Saub. Cia lawv mloog Mais Xes thiab
cov Yaj Saub qhia.

30 Tab sis tus nplua nuj hais tias : “Txiv Has Nplas Has, yog tias ib tug hauv cov tuag mus cuag lawv, mas lawv yuav hloov siab.

31 Tab sis Has Nplas Has hais rau nws tias : “Yog lawv tsis mloog Mais Xes thiab cov Yaj Saub, mas tab yog ib tug sawv hauv cov tuag mus qhia lawv, lawv kuj yuav tsis ntseeg nws.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj