Hnub chiv 27 ntawm nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Has Npas Kws : Tshooj : 1 Nqe : 2 – 3; 2 : 2 – 4

Lub ntsiab lus : Thov kom Huab Tais tuaj pab, Huab Tais teb.

2 Tus Yaj Saub Has Npas Kws hais tias : « HUAB TAIS, kuv yuav hu koj txog thaum twg, hos koj tsis mloog ? Kuv tseem yuav qw npaum li cas tias : ‘Lawv muab kuv tua !’ Ces koj mam tuaj npo kuv ?

3 Vim li cas koj cia kuv pom tej yam tsis ncaj ? Vim li cas koj nyob twjywm ntsia lawv yuam tsoom sid ?
Kuv tsuas tau pom kev ua tub sab, kev sib ntaus sib ceg sib ncaim xwb !

2 Thaum ntawd HUAB TAIS teb kuv tias : « Koj sau zaj koj pom cia, koj muab txaug saum daim txiag kom luag tau kev nyeem yooj yim.

3 Vim tias qhov koj yees pom ntawd nws muaj nws lub caij yuav tshwm sim tuaj. Qhov ntawd yuav tshwm sim tuaj tiag, tsis yog dag, yog tsis tau txog lub caij mas koj yuav tos. Yeej yuav muaj tuaj xwb !

4 Tus neeg siab nkhaus, nws yuav qaug. Tus siab ncaj nws yuav muaj txoj sia vim nws lub siab pheej xeeb. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 1 : 6 – 8. 13 – 14

Lub ntsiab lus : Cov txiaj ntsim uas Tis Mos Tes tau txais.

6 Yog vim li ntawd, kuv thov ntuas koj, kom koj rov txhib lub txiaj ntsim uas Tswv Ntuj tso rau hauv koj hnub kuv tiag tes rau koj.

7 Lub tswv yim uas Tswv Ntuj pub rau peb tsis yog ib lub tswv yim ntshai, yog ib lub tswv yim muaj zog, ib lub tswv yim nyiam, ib lub tswv yim pab yus tswj yus lub neej.

8 Koj txhob txaj muag ua tim khawv zeem peb tus Huab Tais. Txhob txaj muag zeem kuv uas yog Yes Xus tus neeg nyob txim. Koj yuav zoo siab nrog kuv raug txom nyem vim lub Moo Zoo. Koj muaj Tswv Ntuj lub zog nres koj.

13 Txoj kev koj yuav taug yog cov lus ncaj uas koj tau hnov ntawm kuv nyob hauv txoj kev ntseeg thiab kev nyiam Yes Xus Pleev.

14 Koj ceev Ntuj cov lus qhia zoo zoo mog. Koj muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab pab koj : nws nyob txawm hauv peb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 17 Nqe : 5 – 10

Lub ntsiab lus : Kev coj luag ua txhaum. Zoo siab tsob hwb xws li ib tug tub txib.

5 Cov Hauv Paus Xa Lus hais rau Huab Tais tias : « Koj txhab kev ntseeg rau peb mas ! »

6 Ces Huab Tais hais tias : « Yog nej muaj kev ntseeg luaj li lub noob zaub roj, mas nej yuav hais tau rau tsob ntoo txiv pos no tias ‘Rho koj cov cag, koj tshais mus cog koj rau hauv dej ntuj,’ mas tsob ntoo yuav mloog nej lus.

7 « Nyob hauv nej, yog leej twg tus tub txib mus laij teb, los nws mus zov tsiaj lawm, thaum nws rov tom teb los txog, nej leej twg yuav hais rau nws tias : « Koj tsuag tsuag los zaum noj mov ? »

8 Ntshai nws yuav hais rau tus tub txib tias : « Koj ua hmo rau kuv, koj sia siv, koj rau mov rau kuv. Thaum kuv noj kuv haus tas, mas koj mam li noj haus tom qab. »

9 Tus tub txib ua raws li nws tus tswv txib, tus tswv puas pom nws txiaj ntsim ?

10 Nej kuj zoo ib yam li ntawd : thaum nej ua tas txhua yam raws li tej lus luag txib nej, mas nej hais tias : « Peb yog ib co tub txib tsis muaj nqi ; peb ua qhov uas peb yuav tsum ua. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj