Hnub chiv 31e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Thoob Tsib ; Tshooj : 11 Nqe : 23 – 12, 2

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj hlub txhua yam nws tsim.

23 Tswv Ntuj, koj khuv leej sawv daws, vim koj ua tau tas puas tsav yam. Koj qi muag tsis ntsia neeg cov
txhaum, kom lawv tu siab tiag rau lawv

2 Koj thiaj maj mam qhuab qhia cov neeg ntog. Koj xub ntuas lawv, koj ua kom lawv paub tias lawv ua qhov twg txhaum. Kom lawv nrauj qhov phem ntawd pov tseg, thiab kom lawv los ntseeg txog koj, Huab Tais

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 1 Nqe : 11 – 2, 2

Lub ntsiab lus :Paj Lug ua Ntuj tsaug thiab ntuas kom lawv ua zoo mus ntxiv. Lub caij Huab Tais yuav rov los.

11 Yog vim peb xav txog tej yam li ntawd, mas peb thiaj thov Ntuj rau nej tsis tseg ; Tswv Ntuj yuav ua kom nej tsim nyog Tswv Ntuj hu nej, nws lub hwj huam yuav pab nej ua qhov zoo, thiab pab nej ua cov hauj lwm tawm hauv kev ntseeg los.

2 Luag lam ua Yaj Saub qhia ub qhia no, nej txhob txhawj. Luag khaws tej lo lus los tej tsab ntawv, uas luag dag tias yog kuv sau. Tej lo lus ntawd ua kom nej xav tias twb txog Huab Tais lub Hnub Nyoog lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 19 Nqe : 1 – 10

Lub ntsiab lus : Ntxas Kais.

1 Yes Xus mus hauv Yes Lis Kos, nws hla lub tsheej.

2 Muaj ib tug neeg lub npe hu ua Ntxas Kais, nws yog ib tug nom hauv cov sau se, nws nplua nuj.

3 Nws nrhiav kom tau kev pom saib Yes Xus yog leej twg, tab sis nws tsis tau kev, vim neeg coob dhau,
thiab nws yog neeg qig taub.

4 Ces nws khiav mus ua ntej, nws nce saum tsob txiv cev kom tau pom Yes Xus, vim Yes Xus yuav hla ntawd mus.

5 Thaum Yes Xus los txog ntawm qhov chaw ntawd, nws tsa muag ntsia, nws hais tias : « Ntxas Kais, koj nqes los sai, vim hnub no kuv yuav tsum mus hauv koj tsev. »

6 Ntxas Kais nqes nrawm nroos los, nws zoo siab txais Yes Xus.

7 Sawv daws pom li ntawd, lawv yws yws hais tias : « Nws mus so hauv ib tug neeg txhaum lub tsev ! »

8 Hos Ntxas Kais sawv ntsug, nws hais rau Huab Tais tias : « Huab Tais, saib, kuv yuav muab kuv tej
cuab yeej cuab tam ib nrab pub rau cov pluag. Yog kuv tau ua tsis ncaj rau leej twg, mas kuv yuav muab plaub npaug pauj rau nws. »

9 Yes Xus hais rau Ntxas Kais tias : « Hnub no, txoj kev cawm los txog hauv lub tsev no, vim tus no kuj yog Has Nplas Has ib leeg tub thiab.

10 Vim tias Neeg Leej Tub tuaj nrhiav thiab tuaj cawm yam uas ploj lawm. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj