Hnub chiv 32e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Mas Kas Npes : Tshooj : 7 Nqe : 1 – 2 + 9 – 14

Lub ntsiab lus : Xya leej kwv tij tuaj yeem nrog lawv niam tuag.

1 Tus Vaj As Nthias Kus ntes tau xya leej kwv tij nrog lawv niam. Tus vaj yuam lawv kom lawv noj nqaij
npuas uas lawv Txoj Cai txwv tsis pub noj. Nws kom xuas pas thiab xuas leeg nyuj plawm lawv.

2 Ib tug tub txawm sawv xya leej kwv tij thiab lawv niam chaw hais rau tus vaj tias : « Koj xav paub saib peb xav li cas. Mas peb yeem tuag zoo dua qhov hla peb cov yawg koob Txoj Cai. »

9 Thaum nws yuav tuag, nws hais tias : « Ib tug neeg siab phem li koj, koj tsis pub peb ua neej nyob. Tab sis tus vaj kav lub ntiaj teb yuav tsa peb sawv rov los kom peb tau ib lub neej tsis txawj kawg, rau qhov peb tuag vim nws Txoj Cai. »

10 Tus ob no tuag tas, lawv coj tus peb los. Lawv kom nws hlev nplaig, ces nws hlev nplaig tam sim ntawd thiab nws xyab nws ob txhais caj npab tam sim rau lawv.

11 Nws tseem muaj cuab kav hais tias :  » Kuv txais kuv ob txhais tes no ntawm Ntuj los, vim nws tej kev cai mas kuv ntxub kuv ob txhais tes. Kuv tso siab tias nws yuav rov muab kuv ob txhais tes no rau kuv. »

12 Tus vaj thiab nws cov neeg sawv daws ceeb tas tias vim li cas tus tub hluas ntawd yuav muaj lub siab loj kawg. Nws saib nws qhov txom nyem zoo li tsis muaj nqis dab tsi.

13 Nws txoj sia tu lawm, lawv kuj coj tus plaub los ua phem li ntawd rau thiab.

14 Thaum tus plaub yuav tuag, nws hais tias : « Kuv yeem tuag nyob hauv neeg txhais tes. Kuv tso siab tias Tswv Ntuj yuav tsa kuv ciaj rov los. Ntawm koj, mas koj yuav tsis tau ciaj rov los muaj txoj sia. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 2 Nqe : 16 – 3,5

Lub ntsiab lus : Ntuas kom lawv nyob ruaj nreb.

16 Thov kom peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev, thiab peb Txiv Tswv Ntuj nkawd nplij nej siab. Tswv Ntuj yog tus hlub peb, nws pub kev nplij mus li, thiab pub kev tso siab lom zem.

17 Thov kom nkawd nplij nej lub siab thiab nres nej tej hauj lwm, thiab nej tej lus huv tib si kom khov kho.

1 Kwv tij sawv daws, nej thov Ntuj rau peb thiab mog ! Nej thov kom Huab Tais Lo Lus mus taug nws txoj
kev ntxiv, thiab kom Lo Lus nto koob meej ntxiv, ib yam li Lo Lus tau nto koob meej nyob hauv nej.

2 Nej thov Ntuj, kom peb dim ntawm cov neeg siab phem yuam kev : vim Ntuj tsis pub kev ntseeg
rau sawv daws.

3 Tiam sis Huab Tais pheej xeeb : nws yuav nres nej kom ruaj nreb, nws yuav txuag nej ntawm tus phem.

4 Nyob hauv Huab Tais, peb tso siab rau nej kawg. Txhua yam peb qhia, mas nej ua raws, thiab nej yuav ua ntxiv mus.

5 Kuv thov kom Huab Tais coj nej lub siab, mus txog Tswv Ntuj txoj kev nyiam thiab txog Leej Pleev txoj kev ruaj nreb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 20 Nqe : 27 – 38

Lub ntsiab lus : Cov tuag yuav sawv rov los.

27 Muaj ob peb tug Xas Dus Kais txav los, lawv yog cov uas hais tias neeg tuag tsis muaj kev sawv rov los.

28 Lawv nug Yes Xus tias : « Mais Xes sau cia rau peb tias : Yog leej twg tus kwv tij tuag lawm, tseg poj niam cia tsis tau muaj me nyuam li, mas tus kwv yuav tsum qaws tus poj ntsuam kom tsa tau tus kwv tij uas tuag lawd lub keeb sawv.

29 Muaj xya leej kwv tij. Thawj tug yuav poj niam, nws tuag tsis tau muaj tub ki.

30 Tus ob kuj tuag ib yam li ntawd.

31 Tus peb qaws tus poj niam. Tas lawv xya leej puav leej tuag tsis muaj tub ki li.

32 Thaum kawg, tus poj niam kuj tuag lawm thiab.

33 Ua li mas lub zim txwv neeg tuag yuav sawv rov los, tus poj niam ntawd yuav yog tus twg poj niam ? Vim lawv xya leej tau yuav nws ua poj niam. »

34 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Cov tub ki hauv lub qab ntuj no sib qaws ua txij ua nkawm.

35 Tab sis cov uas Ntuj txiav tias lawv tsim nyog txais ib feem nyob fab lwm tiam, thiab tsim nyog
sawv hauv cov tuag rov los, mas lawv tsis yuav poj niam thiab tsis yuav txiv.

36 Rau qhov lawv yuav tsis txawj tuag ntxiv. Lawv nrog cov Tshiab sib txig. Lawv yog Tswv Ntuj cov tub, vim lawv yog kev sawv rov los cov tub.

37 Hais txog cov tuag sawv rov los, Mais Xes twb qhia txog qhov ntawd nyob hauv zaj hais txog Tsob Pos, thaum nws hu Huab Tais ua Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj.

38 Ua li mas Tswv Ntuj tsis yog cov tuag tus Tswv Ntuj, yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Tas sawv daws muaj txoj sia kom tau hwm Tswv Ntuj. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Los nyeem zaj no :

Lus Kas : Tshooj : 20 Nqe : 27. 34 – 38

Lub ntsiab lus : Cov tuag yuav sawv rov los.

27 Muaj ob peb tug Xas Dus Kais txav los, lawv yog cov uas hais tias neeg tuag tsis muaj kev sawv rov los.

34 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Cov tub ki hauv lub qab ntuj no sib qaws ua txij ua nkawm.

35 Tab sis cov uas Ntuj txiav tias lawv tsim nyog txais ib feem nyob fab lwm tiam, thiab tsim nyog sawv hauv cov tuag rov los, mas lawv tsis yuav poj niam thiab tsis yuav txiv.

36 Rau qhov lawv yuav tsis txawj tuag ntxiv. Lawv nrog cov Tshiab sib txig. Lawv yog Tswv Ntuj cov tub, vim lawv yog kev sawv rov los cov tub.

37 Hais txog cov tuag sawv rov los, Mais Xes twb qhia txog qhov ntawd nyob hauv zaj hais txog Tsob Pos, thaum nws hu Huab Tais ua Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj.

38 Ua li mas Tswv Ntuj tsis yog cov tuag tus Tswv Ntuj, yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Tas sawv daws muaj txoj sia kom tau hwm Tswv Ntuj. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj