Hnub chiv 33e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Mas Las Kis : Tshooj : 3 Nqe : 19 – 20

Lub ntsiab lus : Txog Huab Tais lub hnub nyoog, Huab Tais yuav xa kev cawm neeg tuaj.

19 Vim nyem no Huab Tais lub Hnub Nyoog tawm tuaj ntaiv cuag li ib lub qhov txog, mas cov neeg siab phem yuav zoo li ib co quav nyab. Lub Hnub Nyoog uas tuaj yuav txog ntawd, yuav hlawv lawv tas huv tib si, kom tsis txhob tshuav ib tug kav los ib tug cag.

20 Tab sis nej cov uas hwm kuv lub npe, thaum lub Hnub Pub Kev Ncaj yuav ci tuaj, mas nws yuav xa txoj kev ncaj tuaj rau nej. Nws cov sab hnub yuav coj kev cawm neeg tuaj rau nej. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 3 Nqe : 7 – 12

Lub ntsiab lus : Txhob nyob dag.

7 Vim nej paub zoo tias, nej yuav yoog peb li cas. Thaum peb nyob tim nej, peb tsis tau coj lub neej tsis haum txoj cai.

8 Peb tsis tau kom leej twg pub mov rau peb noj dawb : peb tau ua hauj lwm nruab hnub hmo ntuj ; peb tau khwv iab khwv daw, vim peb tsis xav ua ib lub nra hnyav rau nej leej twg ris.

9 Tsis yog vim peb tsis muaj cai kom nej saib peb hnyav, tab sis, yog vim peb xav muab ib tug piv txwv rau nej yoog.

10 Thaum peb tseem nyob ze nej, peb kuj tau tsa ib txog cai tias, yog muaj ib tug neeg tsis kam ua hauj lwm, mas nws tsis txhob noj mov thiab.

11 Tiam sis nyem no, peb hnov tias, nyob tim nej muaj tej tus coj lub neej tsis haum txoj cai ntawd, lawv tsis ua hauj lwm dab tsi li, lawv tsuas xav kov tas puas tsav yam.

12 Peb thov ntuas cov neeg ntawd nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev kom lawv ua hauj lwm thiab nyob twj ywm, thiab kom lawv noj cov mov uas lawv tau khwv ua.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 21 Nqe : 5 – 19

Lub ntsiab lus : Lub Tuam Tsev Teev Ntuj yuav raug xwv txheej. Ntau hom xwv txheej yuav tshwm sim.

5 Thaum ntawd, ib txhia hais tias lub Tuam Tsev Teev Ntuj txhim tau pob zeb zoo nkauj rau thiab muaj paj tshab txi Ntuj zoo saib. Yes Xus hais tias :

6 « Tej uas nej qhov muag ntsia ntawm no, muaj ib hnub luag yuav rhuav tsis tseg ob lub pob zeb txhim sib tshooj sawv ntsug. »

7 Lawv nug Yes Xus tias : « Xib Hwb, thaum twg tej ntawd mam li tshwm sim tuaj, thiab yuav muaj lub cim
dab tsi thaum tej ntawd yuav tshwm sim tuaj ?”

8 Yes Xus hais tias : « Nej ceev faj txhob cia luag ua kom nej yuam kev. Vim yuav muaj coob leej siv kuv lub npe tuaj, lawv yuav hais tias : ‘Yog kuv’, thiab yuav hais tias : ‘Lub zim txwv twb los txog ze ze lawm’. Mas nej txhob mus raws lawv.

9 Thaum nej hnov luag tham txog kev tsov rog thiab kev kub ntxhov, mas nej tsis txhob ntshai. Vim tias tej ntawd yuav tsum tshwm sim tuaj tso, tab sis tsis tau txog lub zim txwv kawg tam sis ntawd. »

10 Yes Xus hais rau lawv tias : « Ib haiv neeg yuav sawv los ntaus lwm haiv neeg, ib lub teb chaws yuav sawv los ntaus lwm lub teb chaws.

11 Lub ntiaj teb yuav qeeg heev kawg. Nyob rau ntau qhov chaw yuav muaj mob aws, thiab muaj kev
tshaib. Yuav muaj tej yam xwm txaus ntshai kawg, thiab tej lub cim loj nyob saum ntuj.

12 Tab sis ua ntej ib puas tsav yam ntawd, luag yuav cev tes ntes nej, luag yuav hiam nej, luag yuav coj nej mus kom rau cov tsev txoos thiab tsev loj faj. Luag yuav coj nej mus rau ntawm cov vaj thiab cov nom tswj teb chaws xub ntiag vim kuv lub npe.

13 Tej ntawd yuav pub ib lub zoo sij hawm rau nej ua tim khawv.

14 Nej khaws rau nruab siab tias nej yuav tsis txhob npaj ib co lus teb kom txuag tau nej.

15 Vim kuv yuav muab ib co lus thiab ib txog kev thoob tsib rau nej, ces cov ntxub nej yuav tsis muaj ib tug teb tau thiab cav tau nej cov lus.

16 Tab yog nej niam nej txiv, nej cov kwv tij, cov txheeb ze, thiab cov phooj ywg, los lawv tseem yuav mus kom nej. Luag yuav muab nej ib txhia tua.

17 Luag yuav ntxub nej vim kuv lub npe.

18 Tab sis tsis muaj ib txoj plaub hau saum nej taub hau yuav ploj.

19 Nej ua siab ruaj kom tom thawj, ces nej yuav cawm nej txoj sia. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj