Yes Xus yog tus Vaj ntxwv kav lub ntiaj teb. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Xas Muas : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 3

Lub ntsiab lus : Tsa Das Vis ua vaj. Nws mus nyob Yes Lus Xas Les.

1 Cov xeem His Xas Lais tib si tuaj uag Das Vis nyob Hes Nploos. Lawv hais rau nws tias : « Peb nrog koj koom ib co pob txha ib ce nqaij.

2 Yav thaud, Xas Ws ua vaj, twb yog koj coj His Xas Lais mus los. HUAB TAIS tau hais rau koj tias : koj yuav coj kuv tsoom pej xeem His Xas Lais mus nog zaub. Koj yuav ua His Xas Lais tus tswv. »

3 Tsoom txwj laus His Xas Lais thiaj tuaj cuag Das Vis nyob Hes Nploos. Tus vaj Das Vis nrog lawv cog lus nyob Hes Nploos, nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Lawv pleev roj tsa Das Vis ua vaj His Xas Lais.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Los Xais : Tshooj : 1 Nqe : 12 – 20

Lub ntsiab lus : Paj Lug ua Ntuj tsaug. Leej Pleev yog tus ntaus thawj.

12 Ua li mas, nej yuav zoo siab ua nej Txiv tsaug, vim nej Txiv hu nej los nrog nws cov ntshiab koom txais ib txog hmoov nyob hauv qhov pom kev.

13 Huab Tais Leej Txiv rho peb ntawm lub Ceeb Tsheej tsaus ntuj los. Nws coj peb los nyob hauv nws Leej Tub lub Ceeb Tsheej.

14 Nyob hauv Leej Tub, peb tau txoj kev cawm, thiab txoj kev zam txhaum.

15 Yes Xus yog tus Tswv Ntuj uas qhov muag pom tsis tau tus duab. Nws yog tus xub yug ntawm txhua tsav txhua yam uas Ntuj tsim los.

16 Nyob hauv Leej Pleev, Ntuj tsim txhua yam nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no, tsim txhua yam pom tau thiab pom tsis tau, tsim txhua tus Tshiab zaum saum theej kiab, thiab txhua tus Tshiab ua
Huab Tais, ua Vaj Txheeb, thiab muaj hwj huam. Ntuj tsim tas puas tsav yam nyob hauv Leej Pleev, kom lawv tsob hwb Leej Pleev.

17 Leej Pleev xub nyob dua txhua tsav txhua yam. Tas puas tsav yam muaj txoj sia nyob hauv Leej Pleev.

18 Leej PLeev yog lub Taub Hau nyob saum lub Cev : lub Cev yog lub Koom Txoos. Leej Pleev yog lub Hauv Paus, nws yog tus xub yug hauv cov tub tuag los.

19 Tswv Ntuj muab txhua yam uas zoo tshaj, coj los nyob hauv Leej Pleev.

20 Nyob hauv Leej Pleev, Tswv Ntuj xyiv fab hlo rov nrog tas txhua tsav txhua yam sib haum xeeb. Vim Leej Pleev, mas txhua tsav txhua yam nyob ntiaj teb thiab nyob saum ntuj rov tau nyob thaj yeeb
hauv Leej Pleev cov ntshav uas ntws saum ntoo cuam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 23 Nqe : 35 – 43

Lub ntsiab lus : Yes Xus nyob saum ntoo cuam lawv thuam nws.

35 Tsoom pej xeem sawv ntsug ntawd ntsia. Cov thawj coj hnyos Yes Xus, lawv hais tias : »Nws cawm tau luag tej. Yog tias nws yog Tswv Ntuj Leej Pleev thiab tus Xaiv tiag, kom nws rov cawm nws mas ! »

36 Cov tub rog kuj thuam Yes Xus. Lawv txav los, lawv cev ib co dej qaub rau Yes Xus.

37 Lawv hais tias : « Saib koj yog cov Yus Das tus vaj no, koj cia li cawm koj mas ! »

38 Tseem muaj ib co npe ntawv sau nyob siab me ntsis saum Yes Xus taub hau, hais tias : « Tus no yog cov Yus Das tus Vaj. »

39 Ob tug neeg phem dai saum ntoo cuam, muaj ib tug tsawm Yes Xus tias : « Koj tsis yog Leej Pleev lod ? Koj rov cawm koj, thiab cawm wb mas. »

40 Tab sis lwm tus qhib ncauj hais lus, nws cem tias : « Koj tseem tsis ntshai Tswv Ntuj lod ? Koj twb raug tib lub txim zoo li nws thiab !

41 Wb mas, wb lub txim yog txoj kev ncaj, vim wb tau ua tej yam tsim nyog raug txim. Hos nws tsis tau ua dab tsi phem li. »

42 Ces nws hais tias : « Yes Xus, thaum koj mus txog hauv koj lub Ceeb Tsheej, thov koj nco txog kuv. »

43 Ces Yes Xus hais rau nws tias : « Kuv hais tseeb rau koj : Hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv lub Nras Lom Zem. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Ntsuab-Rwg Thoj