Yoo mov raws kev tseeb

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais, Zaj 58, 7-10

HUAB TAIS hais li no:

7 – Yog koj muab koj cov mov los faib rau
tus neeg tshaib noj, yog koj cheem cov
txom nyem tsis muaj chaw nkaum kom
lawv nyob hauv koj tsev, yog koj muab
ris tsho rau tus koj pom liab qab hnav,
yog koj tsis tig nraub qaum rau tus muaj
lub cev nqaij zoo li koj.
8 – Yog koj ua li ntawd , mas qhov pom
kev yuav txhawv xws li hnub tuaj. Koj
lub qhov txhab yuav nqawm sai, koj txoj
kev ncaj yuav mus ua koj ntej. HUAB
TAIS lub hwj chim yuav hwj koj.
9 – Yog koj hu mas HUAB TAIS yuav teb,
yog koj qw tias :
« Tsuag tsuag tuaj tsom kwm kuv. »
Nws yuav hais tias :
« Kuv nyob ntawm no. »
Yog koj tshem rab quab ntawm koj tsev
mus, yog koj tsis tsa tes hem luag, yog
koj tsis hais cov lus phem.

10 – Yog koj
faib koj cov mov rau tus neeg tshaib noj,
yog koj pub dej rau tus neeg nqhis haus,
mas koj qhov pom kev yuav sawv nyob
hauv qhov tsaus ntuj. Koj qhov tsaus ntuj
yuav pom kev nrig li lub hnub thaum tav
su

Nkauj Paj Nruag – 112 :

Tus siab ncaj tau txoj hmoov zoo

As les lus yas

Tus neeg ncaj sawv hauv qhov tsaus ntuj.

Nws yog lub teeb kaj cov neeg ncaj, nws khuv leej luag, 

nws zam rau luag, nws ua haum pheej.

Tus neeg txawj hlub luag, thiab qiv rau luag

nws tswj nws tej nyiaj txhiag raws kev ncaj.

Tus neeg ncaj yuav nyob ruaj, 

sawv daws yuav  nco ntsoov txog nws mus li.

Nws yuav tsis ntshaib cov lus cuav lim hiam;

Nws lub siab ruaj, nws tso siab rau Huab Tais.

Nws lub siab tawv, nws tsis txhawj, 

Nws siab dav nws pub ntau rau cov pluag:

nws txoj kev ncaj yuav nyob mus li,

nws muaj ntseg muag, nws yuav tsa hauv pliaj.

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos Tsab Ib, Zaj 2. 1-5

1 Kwv tij sawv daws, ntawm kuv
mas, thaum kuv tuaj tim nej, kuv
tsis tau siv ib co lus muaj hwj chim thiab
ib co lus thoob tsib los tshaj Tswv Ntuj
lub txiaj ntsim rau nej.
2 Thaum kuv nrog nej nyob, kuv tsuas
xav paub Yes Xus Pleev, paub tus Yes
Xus Pleev tuag nyob saum ntoo cuam
xwb. 3 Thaum kuv tuaj cuag nej, kuv
yog tus tsis muaj zog, yog tus neeg
txhawj tshee na. 4 Kuv tej lus, thiab lub
Moo Zoo kuv xa tuaj, tsis zoo li kev
Thoob Tsib cov lus txawj ntxias neeg.
Kuv tej lus yog ib zag txuj tawm hauv
Leej Tswv Yim thiab hauv lub Hwj Huam
los, 5 kom nej txoj kev ntseeg txawb rau
saum Tswv Ntuj lub hwj huam, tsis txhob
txawb rau saum neeg kev thoob tsib.

Ntawv moo zoo :

Cov ntsev las lub ntiaj teb.
Qhov pom kev ci rau ntiaj teb.
5 : 13 – 16.


13 – Nej yog cov ntsev las lub ntiaj teb.
Tab sis yog ntsev tsuag lawm, yuav muab
dab tsi ua kom ntsev rov qab daw tuaj ?
Ntsev tsuag tsis zoo ua dab tsi, tsuas
kawg muab pov tseg nraum zoov rau neeg
tsuj xwb.
14 – Nej yog lub teeb ci rau lub ntiaj teb.
Ib lub nroog txhim rau saum ib lub ncov
roob, yuav muab zais tsis tau.

15 – Hos,
luag kuj tsis taws teeb coj mus zais rau
hauv qab txee, luag muab txawb saum tus
ncej teeb, lub teeb ci rau tas cov neeg
nyob hauv tsev pom kev.

16 – Li ntawd,
nej lub teeb yuav tsum ci nyob ntawm zeej
tsoom xub ntiag, kom lawv pom nej cov
dej num zoo, ces lawv yuav cav txog nej
Txiv nyob saum ntuj.

Cécile YANG