Auteur

Vous trouverez ci-dessous ce qui a été publié par l'auteur que vous avez sélectionné

Author Archive by Cécile YANG

HNUB CHIV 4 Lub Caij Plaub Caug — XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

1 XAS MUAS 16: 1b, 6-7, 10-13

LUB NTSIAB LUS: Xas Muas pleev Das Vis ua vaj.

Cov lus nyob hauv ntawv Xas Muas phau 1

01b – HUAB TAIS hais rau Xas Muas tias : « Koj ntim roj puv tus kub nyuj, koj mus.  

Kuv xa koj mus tom Yes Xes tsev nyob Npes Les Hes, vim nyob hauv nws cov tub kuv xaiv ib tug los ua vaj ».

06 – Xas Muas kom Yes Xes thiab nws cov tub huv tib si tuaj, ces nws caw lawv tuaj txi Ntuj. 

Thaum lawv tuaj txog, Xas Muas xub pom Es Lis, nws xav tias : « Yog HUAB TAIS tus pleev tuaj txog lawm ».  

07 – Tab sis HUAB TAIS hais rau Xas Muas tias : « Koj txhob saib nws tus yam ntxwv sab nraud los nws lub cev siab. Kuv tsis yuav nws.  HUAB TAIS nws ntsuas tas txhia yam, nws tsis ntsuas zoo li neeg. 

Neeg saib tus yam ntxwv sab nraud, hos HUAB TAIS saib hauv lub siab lub plawv ».

10 – Yes Xes coj nws xya leej tub ib tug zuj zus tuaj nyob ntawm Xas Muas xub ntiag, tab sis Xas Muas hais tias: « HUAB TAIS tsis xaiv cov no ib tug li ».

11 – « Koj puas tshuav tub ntxiv » ? Yes Xes teb tias : « Tshuav tus tub ntxawg.  Nws zov cov tsiaj nyob tom tshav zaub ».

Xas Muas hais rau Yes Xes tias : « Koj tso neeg mus hu nws los.  Peb yuav zaum ntawm tsum mov no tos nws los tso ».

12 – Yes Xes thiaj tso neeg mus hu tus tub ntxawg los. 

Tus tub ntawd cov plaub hau liab daj. Nws lub ntsej muag zoo nraug.  Nws sawm txhiaj kawg ! 

HUAB TAIS hais rau Xas Muas tias : « Yog tus no.  Koj pleev nws mas » !

13 – Xas Muas nthos nkaus tus kub ntim roj, nws pleev tus tub ntxawg nyob hauv nruab nrab nws cov kwv tij. 

Txij hnub ntawd los HUAB TAIS lub tswv yim ya los nyob hauv Das Vis.

Ces Xas Muas mam sawv kev rov mus Las Mas.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NKAUJ PAJ NRUAG

Tus zoo tswv zov yaj (NPN 23)

Das Vis zaj nkauj paj nruag

HUAB TAIS yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

Nws tso kuv nyob hauv tej tshav zaub mos; nws coj kuv mus nyob ze tus dej uas sawv daws so.

Nws rov ntxiv siav rau kuv tus plig.

Nws coj kuv mus taug tej kev ncaj, vim nws lub npe nto koob meej.

Tab yog kuv taug kev mus hauv lub kwj ha dub tsaus nti, kuv tsis ntshai dab tsi phem, vim koj nrog kuv ua ke, koj rab qws, thiab koj rab pas nrig yog kuv chaw tso siab.

Koj npaj ib roog qav rau ntawm kuv xub ntiag, nyob tom cov neeg ntxub kuv hauv ntej, koj muab roj tsw qab pleev kuv taub hau. Kuv lub khob phwj cawv.

Muaj tseeb tiag ! Txhua hnub hauv kuv sim neej, kev kaj siab thiab kev hlub raws nraim kuv.

Tas kuv sim neej, kuv yuav mus nyob tsheej hnub hauv HUAB TAIS tsev.

HUAB TAIS YOG TUS TSWV ZOV YAJ — le psaume en chant :(NPN 23-1)

Txais: Huab Tais yog tus Zoo Tswv Zov Yaj, nws zov kuv, kuv tsis ntshaw dab tsi li!

1 -Huab Tais yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis ntshaw dab tsi.

Nws tso kuv nyob hauv tej tshav zaub mos.

Nws coj kuv mus so nyob ze dej, nws rov ntxiv zog rau kuv tus plig.

2 -Nws coj kuv mus taug txoj kev ncaj kom nws lub npe nto koob meej.

Tab yog kuv taug kev mus hauv lub kwj ha tsaus ntuj nti,

kuv tsis ntshai vim koj nrog kuv,

koj rab pas nrig yog kuv chaw tso siab.

3 -Cov neeg ntxub kuv, lawv hnyos kuv.

Koj npaj ib roog qav rau ntawm kuv xub ntiag.

Koj pleev roj tsw qab rau saum kuv taub hau.

Koj hliv cawv puv lub ntim rau kuv haus.

4 -Tas kuv sim neej, kev kaj siab thiab kev hlub nrog nraim kuv.

Tas kuv sim neej, kuv yuav nyob hauv Huab Tais tsev.

ZAJ NYEEM OB

ES FES XOS 5 : 8 – 14.

LUB NTSIAB LUS : Txoj sia tshiab nyob hauv Leej Pleev.

Cov lus paj lug sau tuaj rau cov ntseeg nyob Es Fes Xos.

Kwv tij,

08 – Yav thaud, nej yog qhov tsaus ntuj nti. Zaum no, nej nyob hauv Huab Tais, nej yog qhov pom kev nrig. 

09 – Nej ua lub neej phim txoj kev pom kev cov me nyuam. 

Cov txiv txi hauv qhov pom kev : yog lub siab zoo, lub siab ncaj, thiab lub siab zeem tau qhov tseeb. 

10 – Nej ua tib zoo nrhiav saib, yog dab tsi xis Huab Tais siab. 

11 – Nej txhob nrog luag koom tes ua hauj lwm hauv qhov tsaus ntuj, vim cov hauj lwm hauv qhov tsaus ntuj txi tsis tau cov txiv zoo, nej yuav muab qhib tawm los mas zoo dua. 

12 – Tej hauj lwm phem uas luag  nyiag ua, mas yus twb txaj muag hais txog.  

13 – Tab sis, thaum muaj tus muab qhib tawm los rau nraum qhov pom kev lawd, mas sawv daws nrog pom qhov tseeb. 

14 – Vim tas txhua yam uas tawm los rau qhov muag pom, yog qhov pom kev. 

Vim li ntawd thiaj muaj lo lus hais tias : « Neeg tsaug zog, koj tsim los mas !  Koj sawv hauv cov tuag rov los, Leej Pleev yuav ziab koj. » 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO 

ZAM 9 : 1, 6 – 9, 13 – 17, 34 – 38.

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus kho tus dig muag nruab thiab.

Cov lus nyob hauv Zam ntawv moo zoo

01 – Nyob rau lub caij ntawd, Thaum Yes Xus mus kev, nws pom ib tug neeg ib txwm dig muag nruab thiab los. 

06 – Yes Xus hais li ntawd tas, nws nti qaub ncaug rau hauv pem teb, nws muab nws cov qaub ncaug ua ib qho av nkos. 

Nws muab qhov av nkos ntawd pleev tus dig muag qhov muag. 

07 – Nws hais rau tus dig muag tias : « Koj mus ntxuav qhov muag tom lub pas dej Xis Los Es », lo lus no txhais tias : tus Ntuj xa mus. Tus dig muag mus ntxuav tas, nws rov los, nws cia li pom kev lawm. 

08 – Cov neeg nyob sib ze thiab cov uas tau pom nws yav dhau los, vim nws yog ib tug neeg thov khawv, lawv hais tias : « Puas yog tus uas thaud zaum thov khawv ? »

09 – Ib txhia hais tias : « Yog tus ntawd ». Ib txhia hais tias : « Tsis yog, yog ib tug zoo li tus ntawd. »

Tus dig muag hais tias : « Yog kuv los mas. »

13 – Luag coj tus uas thaud dig muag mus rau cov Fas Lis Xais. 

14 – Hnub uas Yes Xus ua av nkos qhib tus neeg ntawd ob lub qhov muag yog ib hnub xas npas tos. 

15 – Cov Fas Lis Xais rov qab nug tus dig muag saib ua cas nws thiaj li pom kev. 

Tus dig muag hais rau lawv tias : « Nws muab av nkos pleev kuv qhov muag, kuv mus ntxuav muag tas ces kuv pom kev ».

16 – Muaj ib co Fas Lis Xais hais tias : « Yeej tsis yog ib tug neeg tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, vim nws tsis caiv hnub xas npas tos ».

Lwm cov hais tias : « Ib tug neeg txhaum ua puas tau tej lub cim loj li ntawd » ? 

Ces lawv hais tsis sib haum. 

17 – Lawv thiaj rov hais rau tus dig muag tias : « Koj ne, koj hais dab tsi txog tus uas qhib koj qhov muag » ? 

Tus dig muag hais tias : « Yog ib tug yaj saub ».

34 – Lawv teb rau nws tias : « Txij koj yug los, koj yeej yog neeg txhaum, koj haj cav qhuab qhia peb thiab » ! 

Ces lawv muab nws thawb rau nraum zoov. 

35 – Yes Xus kuj hnov tias lawv muab tus dig muag thawb rau nraum zoov. 

Thaum Yes Xus pom nws, Yes Xus hais tias : « Koj puas ntseeg txog Neeg Leej Tub ».

36 – Tus dig muag teb hais tias : « Huab Tais, nws yog leej twg ?  Kuv xav ntseeg txog nws ».

37 – Yes Xus hais rau nws tias : « Koj twb pom nws.  Nws yog tus hais lus rau koj ».

38 – Tus dig muag hais tias : « Huab Tais, kuv ntseeg ». Ces nws txhos caug pe Yes Xus. 

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj

« Tswv Ntuj ua kom dej txhawv hauv phab tsua los kom tau cawm nws haiv neeg nqhis dej. Yes Xus yog lub tsua pub ib co dej muaj txoj sia rau peb haus. »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zam Nyeem ib

Kev Tsiv, Zaj 17

3 – Tsoom pej xeem nqhis dej, lawv yws yws rau Mais Xes tias :
« Ua cas koj thiaj coj peb tawm HaisNkws Tos teb los ? Puas yog koj xav
kom kuv tuag dej, kuv thiab kuv cov me nyuam thiab kuv cov tsiaj peb sawv daws tuag dej ? »
4 – Mais Xes tsa suab hu HUAB TAIS hais tias :
« Kuv yuav ua li cas rau haiv neeg no ? Tshuav me ntsis xwb ces lawv yuav xuas
pob zeb txawb kuv. »
5 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias :
« Koj mus ua tsoom pej xeem ntej, koj coj ob peb tug txwj laus His Xas Lais nrog
koj mus. Koj nqa koj rab pas nrig ntawm tes, yog rab pas uas koj tau siv los ntaus
tus niam dej nyob Hais Nkws Tos, koj mus.

6 – Kuv yuav mus ua koj ntej, saum lub tsua, nyob saum roob Hos Les tos koj
tuaj. Koj yuav ntaus lub tsua, ces dej yuav txhawv tawm los rau tsoom pej xeem haus. »
Mais Xes ua raws li ntawd, cov txwj laus His Xas Lais ntsia ntsoov nws ua.
7 – Mais Xes tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Mas Xas thiab Mes Lis Npas, vim
nyob ntawd, cov His Xas Lais nrhiav lus rau nws thiab lawv sim HUAB TAIS,
lawv hais tias :
« HUAB TAIS puas nrog peb nyob los tsis nrog ? »

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 94

1 – HUAB TAIS, tus Tswv Ntuj rob caub, tus Tswv Ntuj pauj qhov phem,
koj ua kom peb paub koj mas !
2 – Tus txiav txim rau ntiaj teb, thov koj sawv mas ! Koj muab tus nqe txhaum pauj rau cov neeg muab hlob.

6 – Nej chaws los ! Peb khoov cev, peb pe ; peb txhos caug pe tus HUAB TAIS uas tsim peb los !
7 – Nws yog peb tus Tswv Ntuj. Peb yog nws haiv neeg, yog pab yaj uas nws zov rawv

8 – Hnub no, nej cia li mloog nws lub suab !

9 – Nyob ntawd, nej phaj yawg tab tom pom kuv cov hauj lwm muaj hwj huam,
tsis kav lawv tseem twv kuv thiab sim kuv.

Zam nyeem ob

 » Thaum peb tseem ua neeg txhaum, Yes Xus zoo siab tuag kom tau pab peb. »

PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS TIAS:

LUB NTSIAB LUS: Thaum ib tug neeg ncaj lawm nws nrog Tswv Ntuj nyob kaj siab lug.

1 – Yog vim peb txais kev ncaj ntawm kev ntseeg tuaj, mas peb thiaj nrog Tswv Ntuj nyob kaj siab lug nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. 

2 – Yes Xus Pleev pub kev ntseeg, ces peb tau txais txiaj ntsim ; peb tau los nyob hauv lub txiaj ntsim ;

peb cav lus zoo thiab peb tso siab tias peb yuav txais Tswv Ntuj lub hwj chim. 

5 – Kev tso siab ua kom peb tsis muaj chaw khuv xim, vim Leej Ntuj Plig Ntshiab, uas Ntuj pub rau peb, nws hliv Tswv Ntuj txoj kev nyiam rau hauv peb lub siab.

6 – Vim li ntawd, lub sij hawm peb tsis muaj zog, thaum txog lub hnub nyoog teem, Leej Pleev thiaj raug luag tua kom tau pab cov neeg tsis hwm Ntuj. 

7 – Yus yuav luag tsis kam tuag kom tau pab ib tug neeg ncaj ; nyaj tej zaus yus yuav muaj peev xwm tuag kom tau pab ib tug neeg siab zoo. 

8 – Yam uas zeem tseeb tias Tswv Ntuj nyiam peb yog qhov tias thaum peb tseem yog neeg txhaum, Leej Pleev tuag kom tau pab peb.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv Moo Zoo

« Yes Xus yog tus pub cov dej muaj txoj sia tuaj rau cov neeg ntseeg txog nws, cov neeg ntseeg thiaj tsis paub txoj kev nqhis tas ib sid. »

5 – Nws mus txog ib lub nroog Xas Mas Lias hu ua Xis Kes, nyob ze thaj av uas Yas Kos muab rau nws tus tub Yos Xes.
6 – Yas Kos lub qhov dej nyob ntawd.
7 – Yes Xus mus kev, nws sab, nws zaum ntawm lub qhov dej. Kwv yees tav su
lawm. Ib tug poj niam Xas Mas Lias tuaj ce dej. Yes Xus hais rau nws tias :
« Koj muab dej rau kuv haus. »
8 – Nws cov thwj tim mus yuav txhiam xws noj hauv nroog lawm. 9 Tus poj
niam Xas Mas Lias hais rau Yes Xus tias : « Ua li cas ? Koj yog ib tug Yus Das, koj
tseem yuav thov dej haus ntawm kuv. Kuv yog ib tug poj niam Xas Mas Lias. »
Vim tias cov Yus Das tsis nrog cov Xas Mas Lias sib fim.

10 – Yes Xus teb rau tus poj niam tias : « Yog koj paub Tswv Ntuj lub txiaj ntsim,
thiab paub tus uas hais rau koj tias : ‘koj muab dej rau kuv haus,’ mas yog koj
yuav thov nws, ces nws yuav muab ib co dej muaj txoj sia rau koj. »
11 – Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: « Huab Tais, koj tsis muaj dab tsi ce dej,
hos lub qhov dej los kuj tob. Koj yuav ua li cas muab tau cov dej muaj txoj sia ntawd ?

12 – Koj puas loj dua peb yawg koob Yas Kos uas nws muab lub qhov dej
no rau peb ? Nws thiab nws cov tub, nws cov tsiaj puav leej tau haus lub qhov dej no. »
13 – Yes Xus teb rau tus poj niam hais tias : « Leej twg haus cov dej no tas tseem yuav rov nqhis dua.

14 – Hos tus haus cov dej uas kuv muab rau nws, mas nws yuav tsis nqhis ib zaug ntxiv.

Cov dej uas kuv muab, yuav txia ua ib tug dej txhawv muaj txoj sia nyob mus li nyob hauv nws. »
15 – Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: « Huab Tais, koj pub cov dej ntawd rau
kuv, kom kuv tsis txhob nqhis dej ntxiv, kom kuv txhob tau rov tuaj ce dej ntawm no ntxiv. »

19 – « Huab Tais, kuv pom tias koj yog ib tug yaj saub.

20 – Peb cov yawg koob teev ntuj saum lub roob no, hos nej, mas nej
hais tias qhov chaw uas sawv daws yuav tsum mus teev Ntuj yog Yes Lus Xas Les. »
21 – Yes Xus hais rau tus poj niam tias : « Phauj, koj ntseeg kuv mog, lub caij
nyoog los txog lawm : tsis yog nyob saum lub roob no los nyob Yes Lus Xas Les uas
nej yuav teev Leej Txiv.

22 – Nej teev qhov uas nej tsis paub. Peb teev qhov uas peb paub, vim txoj kev cawm tuaj ntawm
cov Yus Das tuaj.

23 – Tab sis txog sij hawm lawm, yog tam sis no ntag, uas cov neeg hawm Ntuj haum kev tseeb, lawv
hawm Leej Txiv nyob hauv lub tswv yim thiab nyob hauv txoj kev tseeb. Leej Txiv
nrhiav cov neeg zoo li ntawd los teev nws.

24 – Tswv Ntuj yog tswv yim, cov neeg teev Tswv Ntuj yuav tsum teev nyob
hauv lub tswv yim thiab hauv qhov tseeb. »
25 – Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: « Kuv paub hais tias tus Mes Xias, uas
luag hu ua Leej Pleev, yuav tuaj. Thaum tus ntawd tuaj txog, nws yuav tshaj ib puas tsav yam rau peb. »
26 – Yes Xus hais rau nws tias : « Kuv yog tus ntawd, tus uas hais lus rau koj. »

39 – Coob leej Xas Mas Lias hauv lub nroog no ntseeg txog Yes Xus

40 – Thaum cov Xas Mas Lias tuaj cuag Yes Xus, mas lawv thov kom nws nrog
lawv nyob. Yes Xus thiaj nrog lawv nyob ob hnub.

41 – Ces haj yam muaj neeg coob ntseeg txog nws vim nws cov lus.
42 – Lawv hais rau tus poj niam tias : « Tsis yog vim tej lus koj tau hais, mas
peb thiaj ntseeg, yog vim peb tau hnov nws hais kiag, ces peb paub tias nws yog
tus Cawm lub qab ntuj neeg tiag. »

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj

« Sawv kev mus ntsib pawg ntseeg nyob Carpentras thiab Nîmes »

Lub sij hawm 3 hnub tim 17, 18, 19 lub 2 hli 2023, kuv tus txij nkawm wb tau mus saib thiab koom lub Tshiab Peb Caug nyob Nîmes thiab wb tau mus ntsib cov Tiam Lis Xeev nyob Carpentras thiab Nîmes. Yog thawj zaug nyob hauv kuv lub luag hauj lwm kev ntseeg kuv tau mus fim kom muaj kev sib pauv tswv yim thiab koom thov ntuj ua kev.

Muab 2 daim duab qhia txog lub caij peb tau sib fim nrog rau cov kwv tij ntseeg uas lawv sawv cev ntawm lawv pawg ntseeg. Lawv ob pawg ntseeg no kuj nyob sib ze. 

Joanne YANG  /  Niam Ntsuab Xwm YAJ

Je m’appelle Tsuj Xwm Xyooj (Luc XIONG) et mon épouse est Kaj-Sab Vaaj (Thérèse VANG). 

Nous sommes arrivés sur Nîmes avec nos quatre enfants il y a maintenant 3 ans. Nous sommes originaires de Troyes où mes parents et grands-parents avons découvert le catholicisme avec Père CHARRIER « Txiv Plig Neej Vaj ».

J’ai suivi avec de nombreux jeunes Hmong la découverte du catéchisme et les étapes progressives du jeune chrétien : le baptême, la profession de foi et la communion. 

Après l’adolescence, je me suis éloigné de l’Eglise sûrement à cause de mon envie de découvrir le monde autrement dès la majorité.

C’est alors que j’ai découvert les animistes, en rencontrant mon épouse, ma belle-famille et d’autres Hmong. Cette religion ancestrale, que mes grands-parents maternels ont pourtant gardée, est venue compléter ma culture personnelle des Hmong.

J’ai également rencontré de nombreuses personnes protestantes (amis maintenant), avec qui nous parlions de religion sans tabou. 

Les années se sont enchaînées et nous avons eu 4 enfants que nous avons fait baptiser. Comme toute famille, nous avons vécu des situations douloureuses et toutes ces expériences cumulées nous ont perturbé profondément.

Après quelques années de réflexion et en tant que père de famille, j’ai décidé en 2016 de réaliser ma confirmation pour approfondir ma foi car je me suis senti seul et perdu.  

Depuis, je m’épanouis dans ma foi en choisissant de suivre sous sa protection, la voie de Dieu, toujours à travers des échanges intergénérationnels de cultures et d’opinions dans un immense respect mutuel des personnes que je rencontre.  

Je ne peux pas penser que nous sommes différents les uns des autres à cause de nos religions mais je reste persuadé qu’être catholique me permet d’apprécier la communauté Hmong sans dresser de différences tout en étant volontaire, exemplaire et généreux pour chaque événement partagé. 

La religion est un choix et elle ne m’empêche pas d’aider mon prochain. J’effectue à une échelle locale, le maximum pour aider ma communauté. Nos emplois du temps nous limitent dans notre pratique selon la saisonnalité de l’année et le nombre de familles mais je reste persuadé qu’à plusieurs, nous pouvons apporter notre soutien pour aider notre aumônerie dont beaucoup de personnes exceptionnelles ont déjà bâti un socle solide. 

Nous vous adressons à toutes et à tous nos fraternelles et chaleureuses salutations. 

Tsuj Xwm & Kaj-Sab XYOOJ 

« Ce soir-là tu t’es immiscé parmi nous sans te manifester ( moment de partage du repas) et puis nous avons fini par sentir ta présence

moment de prière ensemble ). Merci de ton amour et de ta bienveillance. Merci de nous accompagner tout au long de notre vie. »

M et Mme Txawj Ntxiag YAJ / M et Mme Alain YANG

Tswv Ntuj hu Has Nplas

Zaj nyeem ib

Hauv Paus, Zaj 1 – 12 : 1 – 4

1 – HUAB TAIS hais rau Has Nplas tias :
« Tso koj lub teb chaws tseg, tso koj tsev neeg, koj tej txheeb ze thiab koj txiv lub
vaj tse tseg, koj mus nyob lub teb chaws uas kuv yuav qhia rau koj.
2 – Kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj, kuv yuav foom hmoov zoo rau koj, thiab
kuv yuav ua kom koj lub npe nto moo loj. Koj yuav nqa txoj hmoov zoo rau txhua
leej txhua tus.

3 – Kuv yuav foom hmoov zoo rau cov neeg uas foom hmoov zoo rau koj, kuv yuav foom hmoov phem rau cov uas foom phem rau koj.

Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav muab koj lub npe los sib foom hmoov zoo.”
4 – Has Nplas sawv kev mus raws li HUAB TAIS kom nws mus. Los kuj
nrog nws mus thiab. Thaum Has Nplas tsiv hauv Has Laas teb mus, nws muaj
xya caum tsib xyoos.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag

HUAB TAIS, thov kom koj lub siab hlub roos peb, vim koj yog peb qhov chaw vam khom !

(Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22)

4 – Vim nruab hnub hmo ntuj, koj txhais tes tsuam hnyav saum kuv,
kuv roj ntsha qhuav xws li tej quav nplej raug tshav kub lub caij ntuj sov.
5 – Kuv qhia kuv qhov txhaum rau koj, Kuv tsis zais kuv qhov yuam kev.
Kuv hais tias : « Kuv yuav lees kuv cov txhaum ntawm HUAB TAIS ».
Ces koj tshem lub nra txhaum ntawm kuv.

18 – HUAB TAIS zov cov neeg hwm nws, nws zov cov tso siab rau nws lub siab hlub.
19 – Nws npo lawv dim ntawm kev tuag, nws txuag lawv txoj sia thaum teb chaws tshaib plab.
20 – Ntawm peb, peb tos ntsoov HUAB TAIS: nws yog tus pab peb, nws yog peb daim leem phiaj !
22 – HUAB TAIS, thov kom koj lub siab hlub roos peb, vim koj yog peb qhov chaw vam khom !

Zaj nyeem ob

Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim

(2 Tm 1, 8b-10)

Txhob txaj muag zeem kuv uas yog Yes Xus tus neeg nyob txim. Koj yuav zoo siab nrog kuv
raug txom nyem vim lub Moo Zoo. Koj muaj Tswv Ntuj lub zog nres koj.
9 – Tswv Ntuj yog tus cawm peb. Nws lo lus ntshiab hu peb, tsis yog vim peb cov
dej num. Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim.
Tswv Ntuj twb pub nws cov txiaj ntsim rau peb txij puag hnub txheej tshoj thaum
ub nyob hauv Yes Xus Pleev.

10 Nyiam no, lub txiaj ntsim ntawd tawm tuaj rau pom xyeem nyob hauv Yes Xus Pleev,
tus cawm peb. Yes Xus rhuav kev tuag, thiab nws lub Moo Zoo ua kom txoj sia
tsis txawj tuag ci tuaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Yes Xus lub hwj chim tawm los

Ces muaj ib tw huab ci dawb paug los ntxoov npog nkaus lawv,

Ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias :
« Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej
mloog nws mog ! »

1 – Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv Zam
mus rau ib qho, ces lawv nce mus saum ib lub roob siab.

2 – Yes Xus ib ce hloov tas nyob ntawm lawv xub ntiag : nws lub
ntsej muag ci ntsa iab zoo li lub hnub, nws cov ris tsho ci dawb paug li qhov pom kev.

3 – Ces Mais Xes thiab Es Lias nkawd tawm los rau lawv pom. Nkawd nrog Yes Xus tham.
4 – Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb nyob ntawm no mas zoo tas
nrho. Yog koj kheev no, kuv yuav ua peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub
rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. »
5 – Pob Zeb tseem tab tom hais li ntawd, ces muaj ib tw huab ci dawb paug los
ntxoov npog nkaus lawv, ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias :
« Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej
mloog nws mog ! »
6 – Cov thwj tim hnov lub suab ntawd, lawv khoov ntsej muag ti av, lawv ntshai kawg.

7 – Tab sis Yes Xus txav los plhws lawv, thiab nws hais rau lawv tias :
« Nej sawv, nej txhob ntshai. »
8 – Ces lawv tsa muag ntsia, tsis pom leej twg li, kawg tshuav Yes Xus tib leeg xwb.
9 – Thaum lawv nqes saum roob los, Yes Xus txwv lawv tias :
« Nej txhob qhia qhov nej tau pom no rau leej twg li, nej tos kom Neeg Leej Tub
sawv hauv cov tuag rov los tso. »

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Kev vam khom nyiaj paj tshab rau txiv plig Vaj Xwm / père Lucien Bouchard

Nyob zoo txog peb tsoom hmoob ntseeg kas tos liv nyob rau Fab Kis Teb, los rau cov nyob Guyane Fab Kis Teb Av Me thiab txhua tus kwv tij ntseeg los saib txog lub site aumônerie hmong de France. 

Txhiaj Vwj Yaj nyob Sheboygan, Wisconsin tim As Mes Kas yog tus saib xyuas cov hauj lwm ntawm « TP Nyiaj Pov Foundation », nws tau sau ntawv tuaj vam khom txog peb sawv daws txoj kev pab rau txiv plig Vaj Xwm / père Lucien Bouchard.

Tp Vaj Xwm yog tus kawg ntawm cov txiv plig OBLATS uas txawj hais lus hmoob.

Tp Vaj Xwm muaj 93 xyoos, thiab nws nyob hauv ib lub tsev so hauv lub xeev Massachussets. Nws zoo siab txais cov kab ke xa plig ntawm cov kwv tij hmoob kas tos liv rau nws lub cawv xeeb cawv lav.

Peb cov kwv tij neej tsa hmoob kas tos liv nyob tim As Mes Kas los rau peb cov ntseeg hmoob nyob tim Fab Kis Teb thiab Guyane Fab Kis Teb Av Me, los rau nej txhua tus kwv tij ntseeg uas los saib lub site Aumônerie hmong de France, peb sawv daws koom siab sib pab txhawb kom tau qhov nyiaj los pab faj seeb rau thaum txiv plig puv 120 xyoo.

Peb vam thiab cia siab tias tp Vaj Xwm yuav nrog peb sawv daws nyob kom ntev ntev mus. Peb hwm thiab nco txog nws txoj hauj lwm tshaj ntuj lus tuaj rau peb cov Hmoob.

Peb lub Aumônerie ua nej sawv daws tsaug. Peb thov caw nej xa daim chèque pab à l’ordre: « Aumônerie des Hmong de France ».

Nej muab nej daim chèque rau nej tus Tiam Lis Xeev los kuj tau. Los nej xa tuaj rau lub Aumônerie chaw nyob raws li hauv qab no :

Chaw nyob :

                       Aumônerie des Hmong de France

                       Madame Joanne YANG

                       142, avenue de Verdun

                       45800 Saint Jean de Braye

Niam Ntsuab Xwm Yaj / Joanne Yang

Caij nyoog teev ntuj cheeb tsam Paris Xyoo A 2023

Yuav teev ntuj tom lub tsev teev ntuj Eglise Catholique de la Sainte famille nyob Grigny

15/01/ 2023 – 14H30

12/02/2023 – 14H30

12/03/ 2023 – 14H30

09/04/2023 – 14H30

14/05/2023 – 14H30

11/06/2023 – 14H30

10/09/2023 – 14H30

15/10/2023 – 14H30

12/11/2023 – 14H30

10/11/2023 – 14H30

Muaj dab tsi noog tau rau :

Txiv plig : Père Ghislain Ntsiba Père accompagnateur

Mr Yang Tanguy ( Tshuas Rwg ) Saib xyuas cov ntawv ntshiab

Mr Vwj Tswv Neeb Thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Paris

« Tas txhia leej nyob ntiaj teb, nws taug kev zoo los taug kev phem kuj tau. Tas sis tus nyiam Tswv Ntuj xaiv kev mloog Tswv Ntuj. As Das thiab Es vas tsis xaiv kev nyiam Tswv Ntuj. « 

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1

Hnub Chiv 1 / Caij Plaub Caug / Xyoo A

Hauv Paus 2, 7-9; 3, 1-7a

2

7 – HUAB TAIS Tswv Ntuj muab ib thooj av nplaum los puab ua tib neeg. HUAB TAIS Tswv Ntuj tshuab pa rau hauv tib neeg qhov ntswg, ces tib neeg ciaj ua ib tug muaj sia.

8 – HUAB TAIS Tswv Ntuj cog tau ib lub vaj nyob Es Dees, nyob sab hnub tuaj. Nws muab tus txiv neej uas nws tau puab tso rau hauv lub vaj.

9 – HUAB TAIS Tswv Ntuj ua kom txhua yam ntoo uas zoo saib thiab zoo noj tuaj hauv lub vaj thaj av. Tus ntoo muaj txoj sia tuaj nyob hauv nruab nrab lub vaj, thiab tus ntoo uas paub qhov zoo qhov phem.

3

1 -Tus nab yog tus ntse tshaj tastxhua hom tsiaj HUAB TAIS TswvNtuj tau tsim los nyob nruab nrag. Nabhais rau tus poj niam tias : »Li ntawd, Tswv Ntuj hais tias : Nebyuav tsis txhob noj txhua yam txiv ntoohauv lub vaj no puas yog ? »

2 – Tus poj niam teb rau tus nab tias : « Wb noj tau cov txiv txi saum cov ntoo hauv lub vaj no tib si.

3 – Tsuas tshwj cov txiv txi saum tsob ntoo nyob hauv nruab nrab lub vaj, mas Tswv Ntuj hais tias :

“Neb tsis txhob noj, tsis txhob kov, yog neb noj neb kov, mas neb yuav tuag. »

4 – Tus nab teb ntua tus poj niam tias : « Tsis muaj li ntawd ib zaug ! Neb yuav tsis tuag. 5 Vim Tswv Ntuj paub tias, hnub twg neb noj ces neb qhov muag yuav qhib, neb yuav zoo li tej tus tswv ntuj uas paub qhov zoo thiab qhov phem. »

6 -Tus poj niam pom hais tias tus ntoo ntawd yeej zoo noj thiab zoo saib kawg, thiab yog tus ntoo uas yus ntshaw noj kom yus paub qhov zoo thiab qhov phem. Nws de zoj lub txiv ntawm tus ntoo los noj. Nws kuj cev rau nws tus txiv uas nrog nws nyob, ces tus txiv kuj noj thiab.

7 – Ces nkawd ob leeg qhov muag qhib plho, nkawd paub hais tias nkawd liab qab.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 51

3 – Tswv Ntuj, koj lub siab zoo, thov koj khuv leej kuv. 

 Koj lub siab dav tas nrho hlub mos nyoos, 

 koj so kuv qhov txhaum. 

4 – Thov koj ntxuav kuv qhov phem kom tag, 

 yaug kuv qhov txhaum kom kuv huv tuaj. 

5 – Kuv paub kuv qhov txhaum, 

 kuv qhov yuam kev nyob ntawm kuv xub ntiag mus li. 

6 – Kuv ua txhaum rau koj, txhaum koj tib leeg xwb, 

 yam phem ntawm koj qhov muag, kuv tau ua lawm.

13 – Koj txhob ntiab kuv mus deb ntawm koj lub ntsej muag, 

 txhob thau koj lub tswv yim ntshiab ntawm kuv.

14 – Koj ua kom kuv rov zoo siab, vim koj cawm kuv, 

 koj txheem kuv lub tswv yim kom dav. 

15 – Kuv yuav qhia koj txoj kev rau cov ntxeev siab, 

 cov neeg txhaum yuav rov los cuag koj. 

16 – Kuv tus Tswv Ntuj, tus Tswv Ntuj Cawm neeg, 

 thov koj npo kuv dim ntawm ntshav ; 

 kuv tus nplaig yuav cav txog koj txoj kev ncaj ! 

 17 -HUAB TAIS, koj qhib kuv di ncauj, 

 kuv lub ncauj yuav cav lus zoo txog koj.

Zaj nyeem 2

Los Mas 5, 12-19

Ntsiab lus : « Vim As Das ua txhaum, peb thiaj pheej xav ua txhaum. Tab sis nyob hauv Yes Xus peb tau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim npo peb ntawm kev txhaum. »

Paj Lug sau ntawv tuaj rau cov ntseeg nyob Los Mas:

12 – Yog vim tib tug neeg xwb, mas kev txhaum tau tshwm los nyob hauv lub ntiaj

teb, ces kev txhaum coj kev tuag los. Txoj kev tuag thiaj raug tas zeej tsoom, vim sawv daws ua txhaum.

13 – Kev txhaum xub tshwm los nyob ntiaj teb ua ntej Txoj Cai, tab sis thaum tsis muaj Txoj Cai, mas yus tsis ris lub txim txhaum. Txij As Das los txog Mais Xes, kev tuag ua vaj kav sawv daws :

14 – tab yog cov neeg tsis tau ua tej yam txhaum zoo nkaus li As Das mas lawv kuj zwm rau kev tuag, vim As Das yog tus duab qhia txog tus yuav tuaj.

15 – Tab sis lub txiaj ntsim tsis zoo li kev txhaum. Vim ib tug xwb ua txhaum mas tas zeej tsoom tuag. Nyem no Tswv Ntuj lub txiaj ntsim thiab cov paj tshab uas Ntuj pub nyob hauv Yes Xus Pleev haj yam ntws los ntau rau zeej tsoom.

16 – Lub txiaj ntsim uas tau coj yam zoo los, tsis zoo li yav thaum ub, uas ib tug neeg xwb ua txhaum : thaud, ib leej tib neeg tau ua ib qho txhaum xwb, mas Ntuj txiav tias neeg yuav raug txim ; hos nyem no neeg tau ua ntau yam txhaum ntev ntev los, tsis kav lub txiaj ntsim ua kom neeg ncaj tuaj.

17 – Vim ib tug neeg tau ua txhaum, ces kev tuag tau ua vaj. Nyem no, cov txais lub txiaj ntsim thiab txais kev ncaj tej paj tshab, mas lawv haj yam yuav ua vaj nyob hauv txoj sia, vim Yes Xus Pleev tib leeg .

18 – Li ntawd, ib tug neeg qhov txhaum pus tas ib zeej tsoom neeg mus rau kev raug txim ; ib tug neeg txoj kev ncaj kuj pub kev ncaj thiab pub txoj sia rau ib tsoom neeg.

19 – Vim ib tug neeg txoj kev tsis mloog lus, ces tas zeej tsoom thiaj ua neeg txhaum ; vim ib tug neeg kev mloog lus, ces tas zeej tsoom yuav tau nce mus ua neeg ncaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Ntsiab lus : « Yes Xus tsis kam ua hwj huam yees ntxwv raws li Dab Phem ntxias kom nws ua. Yes Xus xaiv txoj kev mloog Tswv Ntuj lus. »

Mas Tais 4, 1-11

1 – Thaum ntawd, Leej Ntuj Plig coj Yes Xus mus rau teb chaws suab puam kom raug dab phem ntxias.

2 – Yes Xus yoo mov tau plaub caug hnub plaub caug hmo, ces nws tshaib plab.

3 – Ces niag ntxias neeg txav los, nws hais rau Yes Xus tias : « Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj hais kom cov pob zeb no txia ua mov! »

4 – Tab sis Yes Xus teb tias : « Muaj lus sau cia tias : Neeg tsis kawg muab mov xwb los yug

txoj sia, neeg tseem muab txhua lo lus tawm ntawm Tswv Ntuj lub ncauj los yug txoj sia thiab. »

5 – Dab phem tseem coj Yes Xus nrog nws mus hauv lub Nroog Ntshiab. Ces dab phem coj Yes Xus mus tso puag saum lub ruv Tuam Tsev Teev Ntuj,

6 – dab phem hais tias : « Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj dhia lawm puag hauv, vim muaj lus sau cia tias : Ntuj yuav txib nws cov tshiab, kom lawv nqa koj nyob hauv lawv txhais tes, kom koj ko taw txhob dawm ib lub pob zeb li. »

7 – Yes Xus hais rau dab phem tias : “Tseem muaj lus sau cia tias : Koj yuav tsis txhob ntxias koj tus Huab Tais Tswv Ntuj.”

8 – Dab phem tseem coj Yes Xus mus txog saum ib lub roob siab siab. Nws taw cov ceeb tsheej muaj koob meej nyob ntiaj teb rau Yes Xus ntsia.

9 – Nws hais tias : « Yog koj txhos caug pe kuv, mas kuv yuav muab tej ntawd tas huv si rau koj. »

10 – Yes Xus hais rau dab phem tias : « Xas Tas, koj khiav mus ! Vim muaj lus sau cia tias : Tus koj yuav pe, yog koj tus Huab Tais Tswv Ntuj. Koj yuav teev nws tib leeg xwb. »

11 – Dab phem thiaj khiav ntawm Yes Xus mus. Ces cov Tshiab txav los tsob hwb Yes Xus.

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.


« Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1

Les Vis 19. 1-2.17-18

Ntsiab lus : « Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj »

Txoj kev ua neeg zoo.

1 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias :

2 – « Koj yuav hais rau tsoom tub ki His Xas Lais tias : Nej yuav ua neeg ntshiab, vim kuv yog nej tus HUAB TAIS, nej tus Tswv Ntuj, kuv yog Tus Ntshiab.

17 – Koj yuav tsis txhob ntxub koj tus kwv tij nyob hauv koj nruab siab. Koj yuav qhuab qhia tus uas nrog koj ua ib haiv neeg, koj thiaj yuav tsis tau ris nws qhov txhaum.

18 -Koj yuav tsis txhob rob caub thiab yuav tsis txhob chim ntev rau tus uas nws yog koj haiv neeg. Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj. Vim kuv yog HUAB TAIS.

                   Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 103

Cav txog Tswv Ntuj lub siab khuv leej neeg.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab ! 

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

txhob hnov qab nws tej paj tshab ib qho li ! 

Nws zam koj qhov txhaum tas,

nws kho koj cov mob tas tib si.

Nws txeeb koj txoj sia ntawm qhov ntxa los,

nws lub siab hlub nqee mos nyoos roos koj.

HUAB TAIS hlub mos nyoos, nws khuv leej neeg,

nws npau taws qeeb, nws hlub neeg tas nrho.

Nws tsis nrog neeg ua plaub mus li, nws tsis chib nyeej ntev.

Nws tsis nplua peb xws li peb tau txhaum,

nws tsis pauj rau peb raws li tej txhaum peb ua.

Nws xyeeb peb cov txhaum mus deb peb,

deb cuag li sab hnub tuaj nyob deb sab hnub poob.

HUAB TAIS hlub nqee mos nyoos rau cov hwm nws,

zoo li ib leeg txiv tsev hlub nqee mos nyoos nws cov me nyuam.

Zaj nyeem 2

Kos Lis Nthos 1 zaj 3. 16-23

Ntsiab lus : « Tas txhua yam yog nej tug, nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug »

Kwv tij,

16 – Nej puas paub tias nej yog Tswv Ntuj ib lub Tuam Tsev ? Nej puas paub tias Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej ?

17 – Yog muaj ib tug rhuav Tswv Ntuj lub Tuam Tsev, mas Tswv Ntuj yuav rhuav tus ntawd. Vim tias Tswv Ntuj lub Tuam Tsev yog ib yam ntshiab. Lub Tuam Tsev ntawd yog nej.

18 – Nej txhob yuam kev. Nyob hauv nej, yog nej leej twg xav tias nws thoob tsib raws li ntiaj teb kev thoob tsib, mas nws yuav tsum ua neeg vwm, kom nws thoob tsib tuaj.

19 – Vim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, ntiaj teb txoj kev thoob tsib yog ib txog kev vwm. Muaj ib lo lus sau tseg tias : ‘Nws ua kom cov thoob tsib rov mag lawv kev ntse.’ Tseem muaj dua ib los sau tias :

20 – “Huab Tais paub cov neeg thoob tsib xav dab tsi : nws paub tias lawv zaj tswv yim yog ib zaj cuav.”

21 – Li ntawd, nej txhob muaj ib tug nrhiav koob meej nyob hauv neeg.

22 – Vim tas txhia yam yog nej tug. Tsis hais Paj Lug, los As Pos Los, los Kes Fas, los lub ntiaj teb, los txoj sia, los txoj kev tuag, los lub zim txwv no, los yav tom ntej : tas txhua yam ntawd yog nej tug.

23 – Tab sis nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug.

      Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Mas Tais 5. 38-48

Ntsiab lus : « Nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab »

Lub caij ntawd, Yes Xus hais rau nws cov thwj tim :

38 – Nej hnov tej lus qhia tias : Qhov muag pauj qhov muag, kaus hniav pauj kaus hniav.

39 – Hos kuv hais rau nej : nej tsis txhob nrog tus neeg phem sib cav. Yuav ua li no : leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu xis, tig sab plhu laug rau nws thiab.

40 – Leej twg xav ua plaub rau koj kom tau koj lub tsho, mas koj muab koj lub tsho tshaj sab ntxiv rau nws thiab.

41 – Leej twg thov koj xa nws mus ib ncuas kev, mas koj nrog nws mus ob ncuas.

42 – Leej twg thov koj, mas koj pub rau nws. Leej twg xav txais nyiaj ntawm koj, mas koj txhob tig nraub qaum rau nws.

43 – « Nej hnov tej lus qhia tias : Koj yuav nyiam tus nyob ze koj, koj yuav ntxub koj tus yeeb ncuab.

44 – Tab sis, kuv hais rau nej tias : nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav thov Ntuj rau cov tsim txom nej ;

45 – nej thiaj yog nej Txiv nyob saum ntuj cov tub ; vim nej Txiv ua kom lub hnub tuaj ziab cov neeg phem thiab cov neeg zoo, nws ua kom nag los rau cov siab ncaj thiab cov siab nkhaus.

46 – Yog nej nyiam cov neeg nyiam nej, mas nej yuav tau koob haum dab tsi ? Tab yog cov sau se, lawv kuj txawj nyiam li ntawd.

47 – Yog nej tshwj zias nej cov lus foom zoo rau nej cov kwv tij xwb, mas nej tau ua dab tsi zoo tshaj luag ? Tab yog cov neeg teev pej kum dab, los lawv kuj txawj ua li ntawd.

48 – Hos nej, mas nej yuav ua neeg zoo tshaj, vim nej Txiv nyob saum ntuj yog tus zoo tshaj.

              Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

« HuabTais tsis tau kom leej twg mus taug txoj kev tsis hwm Ntuj »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Npes Xis Las, Zaj 15. 15-20

Ntsiab lus: Neeg yuav xaiv txoj kev zoo

15 – Yog koj xav mas koj yeej coj cov lus qhia tau. Koj yuav ua xis Huab Tais siab.
16 – Huab Tais tso dej thiab hluav taws rau ntawm koj xub ntiag. Koj xyab tes
mus kov dej los kov hluav taws tau raws li koj nyiam.

17 – Txoj sia thiab txoj kev tuag nyob ntawm neeg xub ntiag. Ntuj
pub txoj sia thiab txoj kev tuag rau neeg raws li neeg nyiam.
18 – Txoj kev thoob tsib loj tas nrho, nws muaj zog, nws muaj hwj huam. Nws pom
tas ib puas tsav yam.

19 – Huab Tais ntsia ntsoov cov neeg hwm nws. Nws paub
txhua yam neeg ua.

20 – Huab Tais tsis tau kom leej twg mus taug txoj kev tsis
hwm Ntuj, nws tsis tau tso lus rau leej twg ua txhaum.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag -119

1 – Cov tau txoj hmoov zoo yog cov neeg coj tus cwj pwm ncaj ncees,
yog cov ua raws nraim HUAB TAIS Txoj Cai.
2 – Cov tau txoj hmoov zoo yog cov ua qhov uas HUAB TAIS
xav kom ua, yog cov nrhiav nws tas siab tas ntsws.

4 – Koj tshaj koj cov lus qhuab qhia tuaj
kom sawv daws khaws cia zoo.
5 – Thov kom kuv coj tus cwj pwm ruaj
kuv thiaj yuav coj tau koj cov lij choj

17 – Thov koj ua zoo rau koj tus tub txib :
kom kuv muaj txoj sia, kuv thiaj yuav khaws koj lo lus.
18 – Koj qhib kuv qhov muag, kuv thiaj yuav pom
yam zoo nkauj tshiab khiv hauv koj Txoj Cai

33 – HUAB TAIS, thov koj qhia txoj kev mus hauv koj cov lij choj
rau kuv kawm,
kuv yuav mus raws nraim koj cov lij choj.
34 – Thov koj ua kom kuv to taub, ces kuv yuav coj koj Txoj Cai,
kuv yuav muab tas kuv lub siab lub ntsws los mloog koj Txoj Cai

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos Tsab 1 zaj 2. 6-10

Ntsiab lus : Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib ib txwm tshwj zias rau peb txij lub hauv
paus los, kom peb muaj hwj chim.

6 – Kwv tij,

Peb hais txog kev Thoob Tsib rau cov neeg zoo txhij zoo txhua. Txoj kev thoob
tsib no tsis yog ntiaj teb kev thoob tsib, thiab tsis yog ntiaj teb cov vaj tej kev
thoob tsib uas yuav ploj.

7 – Txoj kev thoob tsib uas peb hais txog, mas yog Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib ;

yog txoj kev Thoob Tsib uas neeg tsis to taub, thiab tseem nyob zais ntshis txog tav no ;
yog kev Thoob Tsib uas Tswv Ntuj ib txwm tshwj zias rau peb txij lub hauv
paus los, kom peb muaj hwj chim.
8 – Yog txoj kev Thoob Tsib uas tsis muaj ib tug vaj nyob ntiaj teb no paub li :

yog lawv paub, mas lawv tsis muab tus Huab Tais muaj hwj chim tua saum ntoo cuam.
9 – Peb ua raws li cov lus sau tseg tias : “Peb tshaj tej yam qhov muag tsis tau
pom dua, tej yam pob ntseg tsis tau hnov dua, tej yam tsis tau nce los txog neeg lub
siab. Peb tshaj txhua yam uas Tswv Ntuj npaj tseg rau cov neeg nyiam nws.”
10 – Tswv Ntuj qhia tej yam ntawd rau peb paub nyob hauv Leej Ntuj Plig : vim Leej
Ntuj Plig tsom tau tas puas tsav yam, nws tsom tau tej yam tob nyob hauv Tswv Ntuj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Tais 11,25

Ntsiab lus : Qhib lub Moo Zoo rau cov me neeg. Leej Txiv thiab Leej Tub

25 Lub caij ntawd, Yes Xus hais tias :
« Txiv, kuv cav lus zoo txog koj, Huab
Tais kav lub ntuj lub teb, vim koj zais tej
yam ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab
cov neeg ntse, koj ho qhib rau cov me
nyuam yaus.

Mas Tais, 5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

Ntsiab Lus : « Nej hnov cov lus qhia rau tej laus, Hos kuv, mas kuv hais rau nej

20 – « Kuv hais rau nej : yog nej tsis ua siab ncaj dua cov Kws Ntawv Ntshiab thiab
cov Fas Lis Xais, mas nej yuav mus tsis tau hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej.
21 – « Nej hnov cov lus qhia rau tej laus thaud tias : « Koj tsis txhob tua neeg. Tus
twg tua neeg, nws yuav raug luag txiav txim rau nws.

22 – Hos kuv, mas kuv hais rau nej : Leej twg npau taws rau nws tus
kwv, nws yuav raug txim ntawm tsev hais plaub. Yog nws hais rau nws tus kwv tias
« Niag ruam ! » mas nws yuav raug txim ntawm lub rooj txwj laus Xas Nes Nrees.
Yog nws hais rau nws tus kwv tias : « Niag vwm », mas nws yuav raug txim nyob
hauv dab phem cov hluav taws.

27 – Nej hnov tej lus qhia tias : Koj yuav tsis txhob deev luag txij luag nkawm.

28 – Hos kuv, mas kuv hais rau nej : Leej twg ntsia ib tug poj niam vim
ntshaw zes nws, tus ntawd twb deev tus poj niam ntawd hauv nruab siab lawm.

33 – Nej tseem hnov cov lus qhia rau tej laus thaud tias :
Koj tsis txhob twv ntuj, koj yuav ua raws li cov lus koj tau cog rau Huab Tais.
34 – Tab sis kuv hais rau nej, nej tsis txhob twv ntuj ib zaug li. Txhob muab lub ntuj
los ua tim khawv, vim ntuj yog Tswv Ntuj lub theej kiab

37 – Nej yuav hais li no : Muaj, ces hais tias muaj ; tsis muaj, ces hais tias tsis muaj.
Cov lus hais tshaj, yog tuaj ntawm tus Phem tuaj.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj