« HuabTais tsis tau kom leej twg mus taug txoj kev tsis hwm Ntuj »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Npes Xis Las, Zaj 15. 15-20

Ntsiab lus: Neeg yuav xaiv txoj kev zoo

15 – Yog koj xav mas koj yeej coj cov lus qhia tau. Koj yuav ua xis Huab Tais siab.
16 – Huab Tais tso dej thiab hluav taws rau ntawm koj xub ntiag. Koj xyab tes
mus kov dej los kov hluav taws tau raws li koj nyiam.

17 – Txoj sia thiab txoj kev tuag nyob ntawm neeg xub ntiag. Ntuj
pub txoj sia thiab txoj kev tuag rau neeg raws li neeg nyiam.
18 – Txoj kev thoob tsib loj tas nrho, nws muaj zog, nws muaj hwj huam. Nws pom
tas ib puas tsav yam.

19 – Huab Tais ntsia ntsoov cov neeg hwm nws. Nws paub
txhua yam neeg ua.

20 – Huab Tais tsis tau kom leej twg mus taug txoj kev tsis
hwm Ntuj, nws tsis tau tso lus rau leej twg ua txhaum.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag -119

1 – Cov tau txoj hmoov zoo yog cov neeg coj tus cwj pwm ncaj ncees,
yog cov ua raws nraim HUAB TAIS Txoj Cai.
2 – Cov tau txoj hmoov zoo yog cov ua qhov uas HUAB TAIS
xav kom ua, yog cov nrhiav nws tas siab tas ntsws.

4 – Koj tshaj koj cov lus qhuab qhia tuaj
kom sawv daws khaws cia zoo.
5 – Thov kom kuv coj tus cwj pwm ruaj
kuv thiaj yuav coj tau koj cov lij choj

17 – Thov koj ua zoo rau koj tus tub txib :
kom kuv muaj txoj sia, kuv thiaj yuav khaws koj lo lus.
18 – Koj qhib kuv qhov muag, kuv thiaj yuav pom
yam zoo nkauj tshiab khiv hauv koj Txoj Cai

33 – HUAB TAIS, thov koj qhia txoj kev mus hauv koj cov lij choj
rau kuv kawm,
kuv yuav mus raws nraim koj cov lij choj.
34 – Thov koj ua kom kuv to taub, ces kuv yuav coj koj Txoj Cai,
kuv yuav muab tas kuv lub siab lub ntsws los mloog koj Txoj Cai

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos Tsab 1 zaj 2. 6-10

Ntsiab lus : Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib ib txwm tshwj zias rau peb txij lub hauv
paus los, kom peb muaj hwj chim.

6 – Kwv tij,

Peb hais txog kev Thoob Tsib rau cov neeg zoo txhij zoo txhua. Txoj kev thoob
tsib no tsis yog ntiaj teb kev thoob tsib, thiab tsis yog ntiaj teb cov vaj tej kev
thoob tsib uas yuav ploj.

7 – Txoj kev thoob tsib uas peb hais txog, mas yog Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib ;

yog txoj kev Thoob Tsib uas neeg tsis to taub, thiab tseem nyob zais ntshis txog tav no ;
yog kev Thoob Tsib uas Tswv Ntuj ib txwm tshwj zias rau peb txij lub hauv
paus los, kom peb muaj hwj chim.
8 – Yog txoj kev Thoob Tsib uas tsis muaj ib tug vaj nyob ntiaj teb no paub li :

yog lawv paub, mas lawv tsis muab tus Huab Tais muaj hwj chim tua saum ntoo cuam.
9 – Peb ua raws li cov lus sau tseg tias : “Peb tshaj tej yam qhov muag tsis tau
pom dua, tej yam pob ntseg tsis tau hnov dua, tej yam tsis tau nce los txog neeg lub
siab. Peb tshaj txhua yam uas Tswv Ntuj npaj tseg rau cov neeg nyiam nws.”
10 – Tswv Ntuj qhia tej yam ntawd rau peb paub nyob hauv Leej Ntuj Plig : vim Leej
Ntuj Plig tsom tau tas puas tsav yam, nws tsom tau tej yam tob nyob hauv Tswv Ntuj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Tais 11,25

Ntsiab lus : Qhib lub Moo Zoo rau cov me neeg. Leej Txiv thiab Leej Tub

25 Lub caij ntawd, Yes Xus hais tias :
« Txiv, kuv cav lus zoo txog koj, Huab
Tais kav lub ntuj lub teb, vim koj zais tej
yam ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab
cov neeg ntse, koj ho qhib rau cov me
nyuam yaus.

Mas Tais, 5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

Ntsiab Lus : « Nej hnov cov lus qhia rau tej laus, Hos kuv, mas kuv hais rau nej

20 – « Kuv hais rau nej : yog nej tsis ua siab ncaj dua cov Kws Ntawv Ntshiab thiab
cov Fas Lis Xais, mas nej yuav mus tsis tau hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej.
21 – « Nej hnov cov lus qhia rau tej laus thaud tias : « Koj tsis txhob tua neeg. Tus
twg tua neeg, nws yuav raug luag txiav txim rau nws.

22 – Hos kuv, mas kuv hais rau nej : Leej twg npau taws rau nws tus
kwv, nws yuav raug txim ntawm tsev hais plaub. Yog nws hais rau nws tus kwv tias
« Niag ruam ! » mas nws yuav raug txim ntawm lub rooj txwj laus Xas Nes Nrees.
Yog nws hais rau nws tus kwv tias : « Niag vwm », mas nws yuav raug txim nyob
hauv dab phem cov hluav taws.

27 – Nej hnov tej lus qhia tias : Koj yuav tsis txhob deev luag txij luag nkawm.

28 – Hos kuv, mas kuv hais rau nej : Leej twg ntsia ib tug poj niam vim
ntshaw zes nws, tus ntawd twb deev tus poj niam ntawd hauv nruab siab lawm.

33 – Nej tseem hnov cov lus qhia rau tej laus thaud tias :
Koj tsis txhob twv ntuj, koj yuav ua raws li cov lus koj tau cog rau Huab Tais.
34 – Tab sis kuv hais rau nej, nej tsis txhob twv ntuj ib zaug li. Txhob muab lub ntuj
los ua tim khawv, vim ntuj yog Tswv Ntuj lub theej kiab

37 – Nej yuav hais li no : Muaj, ces hais tias muaj ; tsis muaj, ces hais tias tsis muaj.
Cov lus hais tshaj, yog tuaj ntawm tus Phem tuaj.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG