« Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1

Les Vis 19. 1-2.17-18

Ntsiab lus : « Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj »

Txoj kev ua neeg zoo.

1 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias :

2 – « Koj yuav hais rau tsoom tub ki His Xas Lais tias : Nej yuav ua neeg ntshiab, vim kuv yog nej tus HUAB TAIS, nej tus Tswv Ntuj, kuv yog Tus Ntshiab.

17 – Koj yuav tsis txhob ntxub koj tus kwv tij nyob hauv koj nruab siab. Koj yuav qhuab qhia tus uas nrog koj ua ib haiv neeg, koj thiaj yuav tsis tau ris nws qhov txhaum.

18 -Koj yuav tsis txhob rob caub thiab yuav tsis txhob chim ntev rau tus uas nws yog koj haiv neeg. Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj. Vim kuv yog HUAB TAIS.

                   Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 103

Cav txog Tswv Ntuj lub siab khuv leej neeg.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab ! 

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

txhob hnov qab nws tej paj tshab ib qho li ! 

Nws zam koj qhov txhaum tas,

nws kho koj cov mob tas tib si.

Nws txeeb koj txoj sia ntawm qhov ntxa los,

nws lub siab hlub nqee mos nyoos roos koj.

HUAB TAIS hlub mos nyoos, nws khuv leej neeg,

nws npau taws qeeb, nws hlub neeg tas nrho.

Nws tsis nrog neeg ua plaub mus li, nws tsis chib nyeej ntev.

Nws tsis nplua peb xws li peb tau txhaum,

nws tsis pauj rau peb raws li tej txhaum peb ua.

Nws xyeeb peb cov txhaum mus deb peb,

deb cuag li sab hnub tuaj nyob deb sab hnub poob.

HUAB TAIS hlub nqee mos nyoos rau cov hwm nws,

zoo li ib leeg txiv tsev hlub nqee mos nyoos nws cov me nyuam.

Zaj nyeem 2

Kos Lis Nthos 1 zaj 3. 16-23

Ntsiab lus : « Tas txhua yam yog nej tug, nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug »

Kwv tij,

16 – Nej puas paub tias nej yog Tswv Ntuj ib lub Tuam Tsev ? Nej puas paub tias Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej ?

17 – Yog muaj ib tug rhuav Tswv Ntuj lub Tuam Tsev, mas Tswv Ntuj yuav rhuav tus ntawd. Vim tias Tswv Ntuj lub Tuam Tsev yog ib yam ntshiab. Lub Tuam Tsev ntawd yog nej.

18 – Nej txhob yuam kev. Nyob hauv nej, yog nej leej twg xav tias nws thoob tsib raws li ntiaj teb kev thoob tsib, mas nws yuav tsum ua neeg vwm, kom nws thoob tsib tuaj.

19 – Vim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, ntiaj teb txoj kev thoob tsib yog ib txog kev vwm. Muaj ib lo lus sau tseg tias : ‘Nws ua kom cov thoob tsib rov mag lawv kev ntse.’ Tseem muaj dua ib los sau tias :

20 – “Huab Tais paub cov neeg thoob tsib xav dab tsi : nws paub tias lawv zaj tswv yim yog ib zaj cuav.”

21 – Li ntawd, nej txhob muaj ib tug nrhiav koob meej nyob hauv neeg.

22 – Vim tas txhia yam yog nej tug. Tsis hais Paj Lug, los As Pos Los, los Kes Fas, los lub ntiaj teb, los txoj sia, los txoj kev tuag, los lub zim txwv no, los yav tom ntej : tas txhua yam ntawd yog nej tug.

23 – Tab sis nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug.

      Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Mas Tais 5. 38-48

Ntsiab lus : « Nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab »

Lub caij ntawd, Yes Xus hais rau nws cov thwj tim :

38 – Nej hnov tej lus qhia tias : Qhov muag pauj qhov muag, kaus hniav pauj kaus hniav.

39 – Hos kuv hais rau nej : nej tsis txhob nrog tus neeg phem sib cav. Yuav ua li no : leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu xis, tig sab plhu laug rau nws thiab.

40 – Leej twg xav ua plaub rau koj kom tau koj lub tsho, mas koj muab koj lub tsho tshaj sab ntxiv rau nws thiab.

41 – Leej twg thov koj xa nws mus ib ncuas kev, mas koj nrog nws mus ob ncuas.

42 – Leej twg thov koj, mas koj pub rau nws. Leej twg xav txais nyiaj ntawm koj, mas koj txhob tig nraub qaum rau nws.

43 – « Nej hnov tej lus qhia tias : Koj yuav nyiam tus nyob ze koj, koj yuav ntxub koj tus yeeb ncuab.

44 – Tab sis, kuv hais rau nej tias : nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav thov Ntuj rau cov tsim txom nej ;

45 – nej thiaj yog nej Txiv nyob saum ntuj cov tub ; vim nej Txiv ua kom lub hnub tuaj ziab cov neeg phem thiab cov neeg zoo, nws ua kom nag los rau cov siab ncaj thiab cov siab nkhaus.

46 – Yog nej nyiam cov neeg nyiam nej, mas nej yuav tau koob haum dab tsi ? Tab yog cov sau se, lawv kuj txawj nyiam li ntawd.

47 – Yog nej tshwj zias nej cov lus foom zoo rau nej cov kwv tij xwb, mas nej tau ua dab tsi zoo tshaj luag ? Tab yog cov neeg teev pej kum dab, los lawv kuj txawj ua li ntawd.

48 – Hos nej, mas nej yuav ua neeg zoo tshaj, vim nej Txiv nyob saum ntuj yog tus zoo tshaj.

              Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG