« Tas txhia leej nyob ntiaj teb, nws taug kev zoo los taug kev phem kuj tau. Tas sis tus nyiam Tswv Ntuj xaiv kev mloog Tswv Ntuj. As Das thiab Es vas tsis xaiv kev nyiam Tswv Ntuj. « 

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1

Hnub Chiv 1 / Caij Plaub Caug / Xyoo A

Hauv Paus 2, 7-9; 3, 1-7a

2

7 – HUAB TAIS Tswv Ntuj muab ib thooj av nplaum los puab ua tib neeg. HUAB TAIS Tswv Ntuj tshuab pa rau hauv tib neeg qhov ntswg, ces tib neeg ciaj ua ib tug muaj sia.

8 – HUAB TAIS Tswv Ntuj cog tau ib lub vaj nyob Es Dees, nyob sab hnub tuaj. Nws muab tus txiv neej uas nws tau puab tso rau hauv lub vaj.

9 – HUAB TAIS Tswv Ntuj ua kom txhua yam ntoo uas zoo saib thiab zoo noj tuaj hauv lub vaj thaj av. Tus ntoo muaj txoj sia tuaj nyob hauv nruab nrab lub vaj, thiab tus ntoo uas paub qhov zoo qhov phem.

3

1 -Tus nab yog tus ntse tshaj tastxhua hom tsiaj HUAB TAIS TswvNtuj tau tsim los nyob nruab nrag. Nabhais rau tus poj niam tias : »Li ntawd, Tswv Ntuj hais tias : Nebyuav tsis txhob noj txhua yam txiv ntoohauv lub vaj no puas yog ? »

2 – Tus poj niam teb rau tus nab tias : « Wb noj tau cov txiv txi saum cov ntoo hauv lub vaj no tib si.

3 – Tsuas tshwj cov txiv txi saum tsob ntoo nyob hauv nruab nrab lub vaj, mas Tswv Ntuj hais tias :

“Neb tsis txhob noj, tsis txhob kov, yog neb noj neb kov, mas neb yuav tuag. »

4 – Tus nab teb ntua tus poj niam tias : « Tsis muaj li ntawd ib zaug ! Neb yuav tsis tuag. 5 Vim Tswv Ntuj paub tias, hnub twg neb noj ces neb qhov muag yuav qhib, neb yuav zoo li tej tus tswv ntuj uas paub qhov zoo thiab qhov phem. »

6 -Tus poj niam pom hais tias tus ntoo ntawd yeej zoo noj thiab zoo saib kawg, thiab yog tus ntoo uas yus ntshaw noj kom yus paub qhov zoo thiab qhov phem. Nws de zoj lub txiv ntawm tus ntoo los noj. Nws kuj cev rau nws tus txiv uas nrog nws nyob, ces tus txiv kuj noj thiab.

7 – Ces nkawd ob leeg qhov muag qhib plho, nkawd paub hais tias nkawd liab qab.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 51

3 – Tswv Ntuj, koj lub siab zoo, thov koj khuv leej kuv. 

 Koj lub siab dav tas nrho hlub mos nyoos, 

 koj so kuv qhov txhaum. 

4 – Thov koj ntxuav kuv qhov phem kom tag, 

 yaug kuv qhov txhaum kom kuv huv tuaj. 

5 – Kuv paub kuv qhov txhaum, 

 kuv qhov yuam kev nyob ntawm kuv xub ntiag mus li. 

6 – Kuv ua txhaum rau koj, txhaum koj tib leeg xwb, 

 yam phem ntawm koj qhov muag, kuv tau ua lawm.

13 – Koj txhob ntiab kuv mus deb ntawm koj lub ntsej muag, 

 txhob thau koj lub tswv yim ntshiab ntawm kuv.

14 – Koj ua kom kuv rov zoo siab, vim koj cawm kuv, 

 koj txheem kuv lub tswv yim kom dav. 

15 – Kuv yuav qhia koj txoj kev rau cov ntxeev siab, 

 cov neeg txhaum yuav rov los cuag koj. 

16 – Kuv tus Tswv Ntuj, tus Tswv Ntuj Cawm neeg, 

 thov koj npo kuv dim ntawm ntshav ; 

 kuv tus nplaig yuav cav txog koj txoj kev ncaj ! 

 17 -HUAB TAIS, koj qhib kuv di ncauj, 

 kuv lub ncauj yuav cav lus zoo txog koj.

Zaj nyeem 2

Los Mas 5, 12-19

Ntsiab lus : « Vim As Das ua txhaum, peb thiaj pheej xav ua txhaum. Tab sis nyob hauv Yes Xus peb tau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim npo peb ntawm kev txhaum. »

Paj Lug sau ntawv tuaj rau cov ntseeg nyob Los Mas:

12 – Yog vim tib tug neeg xwb, mas kev txhaum tau tshwm los nyob hauv lub ntiaj

teb, ces kev txhaum coj kev tuag los. Txoj kev tuag thiaj raug tas zeej tsoom, vim sawv daws ua txhaum.

13 – Kev txhaum xub tshwm los nyob ntiaj teb ua ntej Txoj Cai, tab sis thaum tsis muaj Txoj Cai, mas yus tsis ris lub txim txhaum. Txij As Das los txog Mais Xes, kev tuag ua vaj kav sawv daws :

14 – tab yog cov neeg tsis tau ua tej yam txhaum zoo nkaus li As Das mas lawv kuj zwm rau kev tuag, vim As Das yog tus duab qhia txog tus yuav tuaj.

15 – Tab sis lub txiaj ntsim tsis zoo li kev txhaum. Vim ib tug xwb ua txhaum mas tas zeej tsoom tuag. Nyem no Tswv Ntuj lub txiaj ntsim thiab cov paj tshab uas Ntuj pub nyob hauv Yes Xus Pleev haj yam ntws los ntau rau zeej tsoom.

16 – Lub txiaj ntsim uas tau coj yam zoo los, tsis zoo li yav thaum ub, uas ib tug neeg xwb ua txhaum : thaud, ib leej tib neeg tau ua ib qho txhaum xwb, mas Ntuj txiav tias neeg yuav raug txim ; hos nyem no neeg tau ua ntau yam txhaum ntev ntev los, tsis kav lub txiaj ntsim ua kom neeg ncaj tuaj.

17 – Vim ib tug neeg tau ua txhaum, ces kev tuag tau ua vaj. Nyem no, cov txais lub txiaj ntsim thiab txais kev ncaj tej paj tshab, mas lawv haj yam yuav ua vaj nyob hauv txoj sia, vim Yes Xus Pleev tib leeg .

18 – Li ntawd, ib tug neeg qhov txhaum pus tas ib zeej tsoom neeg mus rau kev raug txim ; ib tug neeg txoj kev ncaj kuj pub kev ncaj thiab pub txoj sia rau ib tsoom neeg.

19 – Vim ib tug neeg txoj kev tsis mloog lus, ces tas zeej tsoom thiaj ua neeg txhaum ; vim ib tug neeg kev mloog lus, ces tas zeej tsoom yuav tau nce mus ua neeg ncaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Ntsiab lus : « Yes Xus tsis kam ua hwj huam yees ntxwv raws li Dab Phem ntxias kom nws ua. Yes Xus xaiv txoj kev mloog Tswv Ntuj lus. »

Mas Tais 4, 1-11

1 – Thaum ntawd, Leej Ntuj Plig coj Yes Xus mus rau teb chaws suab puam kom raug dab phem ntxias.

2 – Yes Xus yoo mov tau plaub caug hnub plaub caug hmo, ces nws tshaib plab.

3 – Ces niag ntxias neeg txav los, nws hais rau Yes Xus tias : « Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj hais kom cov pob zeb no txia ua mov! »

4 – Tab sis Yes Xus teb tias : « Muaj lus sau cia tias : Neeg tsis kawg muab mov xwb los yug

txoj sia, neeg tseem muab txhua lo lus tawm ntawm Tswv Ntuj lub ncauj los yug txoj sia thiab. »

5 – Dab phem tseem coj Yes Xus nrog nws mus hauv lub Nroog Ntshiab. Ces dab phem coj Yes Xus mus tso puag saum lub ruv Tuam Tsev Teev Ntuj,

6 – dab phem hais tias : « Saib, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj dhia lawm puag hauv, vim muaj lus sau cia tias : Ntuj yuav txib nws cov tshiab, kom lawv nqa koj nyob hauv lawv txhais tes, kom koj ko taw txhob dawm ib lub pob zeb li. »

7 – Yes Xus hais rau dab phem tias : “Tseem muaj lus sau cia tias : Koj yuav tsis txhob ntxias koj tus Huab Tais Tswv Ntuj.”

8 – Dab phem tseem coj Yes Xus mus txog saum ib lub roob siab siab. Nws taw cov ceeb tsheej muaj koob meej nyob ntiaj teb rau Yes Xus ntsia.

9 – Nws hais tias : « Yog koj txhos caug pe kuv, mas kuv yuav muab tej ntawd tas huv si rau koj. »

10 – Yes Xus hais rau dab phem tias : « Xas Tas, koj khiav mus ! Vim muaj lus sau cia tias : Tus koj yuav pe, yog koj tus Huab Tais Tswv Ntuj. Koj yuav teev nws tib leeg xwb. »

11 – Dab phem thiaj khiav ntawm Yes Xus mus. Ces cov Tshiab txav los tsob hwb Yes Xus.

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.


Cécile YANG