Peb pawg ntseeg Hmoob Catholic mus xyuas Niam Mab Liab nyob lub zos la Salette, thiab Rome.

Thov caw nej sawv daws los koom saib xyuas txog 2 zaj vidéos uas yog pab qub tuav hauj lwm Aumônerie tau npaj rau peb mus sau siab, ua ntej tshwm sim tus kab mov Covid. 

Sib sau mus xyuas Niam MAB LIAB nyob la Salette tim 9/08-13/08 xyoo 2018

Yog xav pom daim video:

Sib sau mus peb Rome tim 27/04-02/05 xyoo 2019

Yog xav pom daim video:

Cécile YANG