« Tswv Ntuj ua kom dej txhawv hauv phab tsua los kom tau cawm nws haiv neeg nqhis dej. Yes Xus yog lub tsua pub ib co dej muaj txoj sia rau peb haus. »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zam Nyeem ib

Kev Tsiv, Zaj 17

3 – Tsoom pej xeem nqhis dej, lawv yws yws rau Mais Xes tias :
« Ua cas koj thiaj coj peb tawm HaisNkws Tos teb los ? Puas yog koj xav
kom kuv tuag dej, kuv thiab kuv cov me nyuam thiab kuv cov tsiaj peb sawv daws tuag dej ? »
4 – Mais Xes tsa suab hu HUAB TAIS hais tias :
« Kuv yuav ua li cas rau haiv neeg no ? Tshuav me ntsis xwb ces lawv yuav xuas
pob zeb txawb kuv. »
5 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias :
« Koj mus ua tsoom pej xeem ntej, koj coj ob peb tug txwj laus His Xas Lais nrog
koj mus. Koj nqa koj rab pas nrig ntawm tes, yog rab pas uas koj tau siv los ntaus
tus niam dej nyob Hais Nkws Tos, koj mus.

6 – Kuv yuav mus ua koj ntej, saum lub tsua, nyob saum roob Hos Les tos koj
tuaj. Koj yuav ntaus lub tsua, ces dej yuav txhawv tawm los rau tsoom pej xeem haus. »
Mais Xes ua raws li ntawd, cov txwj laus His Xas Lais ntsia ntsoov nws ua.
7 – Mais Xes tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Mas Xas thiab Mes Lis Npas, vim
nyob ntawd, cov His Xas Lais nrhiav lus rau nws thiab lawv sim HUAB TAIS,
lawv hais tias :
« HUAB TAIS puas nrog peb nyob los tsis nrog ? »

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 94

1 – HUAB TAIS, tus Tswv Ntuj rob caub, tus Tswv Ntuj pauj qhov phem,
koj ua kom peb paub koj mas !
2 – Tus txiav txim rau ntiaj teb, thov koj sawv mas ! Koj muab tus nqe txhaum pauj rau cov neeg muab hlob.

6 – Nej chaws los ! Peb khoov cev, peb pe ; peb txhos caug pe tus HUAB TAIS uas tsim peb los !
7 – Nws yog peb tus Tswv Ntuj. Peb yog nws haiv neeg, yog pab yaj uas nws zov rawv

8 – Hnub no, nej cia li mloog nws lub suab !

9 – Nyob ntawd, nej phaj yawg tab tom pom kuv cov hauj lwm muaj hwj huam,
tsis kav lawv tseem twv kuv thiab sim kuv.

Zam nyeem ob

 » Thaum peb tseem ua neeg txhaum, Yes Xus zoo siab tuag kom tau pab peb. »

PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS TIAS:

LUB NTSIAB LUS: Thaum ib tug neeg ncaj lawm nws nrog Tswv Ntuj nyob kaj siab lug.

1 – Yog vim peb txais kev ncaj ntawm kev ntseeg tuaj, mas peb thiaj nrog Tswv Ntuj nyob kaj siab lug nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. 

2 – Yes Xus Pleev pub kev ntseeg, ces peb tau txais txiaj ntsim ; peb tau los nyob hauv lub txiaj ntsim ;

peb cav lus zoo thiab peb tso siab tias peb yuav txais Tswv Ntuj lub hwj chim. 

5 – Kev tso siab ua kom peb tsis muaj chaw khuv xim, vim Leej Ntuj Plig Ntshiab, uas Ntuj pub rau peb, nws hliv Tswv Ntuj txoj kev nyiam rau hauv peb lub siab.

6 – Vim li ntawd, lub sij hawm peb tsis muaj zog, thaum txog lub hnub nyoog teem, Leej Pleev thiaj raug luag tua kom tau pab cov neeg tsis hwm Ntuj. 

7 – Yus yuav luag tsis kam tuag kom tau pab ib tug neeg ncaj ; nyaj tej zaus yus yuav muaj peev xwm tuag kom tau pab ib tug neeg siab zoo. 

8 – Yam uas zeem tseeb tias Tswv Ntuj nyiam peb yog qhov tias thaum peb tseem yog neeg txhaum, Leej Pleev tuag kom tau pab peb.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv Moo Zoo

« Yes Xus yog tus pub cov dej muaj txoj sia tuaj rau cov neeg ntseeg txog nws, cov neeg ntseeg thiaj tsis paub txoj kev nqhis tas ib sid. »

5 – Nws mus txog ib lub nroog Xas Mas Lias hu ua Xis Kes, nyob ze thaj av uas Yas Kos muab rau nws tus tub Yos Xes.
6 – Yas Kos lub qhov dej nyob ntawd.
7 – Yes Xus mus kev, nws sab, nws zaum ntawm lub qhov dej. Kwv yees tav su
lawm. Ib tug poj niam Xas Mas Lias tuaj ce dej. Yes Xus hais rau nws tias :
« Koj muab dej rau kuv haus. »
8 – Nws cov thwj tim mus yuav txhiam xws noj hauv nroog lawm. 9 Tus poj
niam Xas Mas Lias hais rau Yes Xus tias : « Ua li cas ? Koj yog ib tug Yus Das, koj
tseem yuav thov dej haus ntawm kuv. Kuv yog ib tug poj niam Xas Mas Lias. »
Vim tias cov Yus Das tsis nrog cov Xas Mas Lias sib fim.

10 – Yes Xus teb rau tus poj niam tias : « Yog koj paub Tswv Ntuj lub txiaj ntsim,
thiab paub tus uas hais rau koj tias : ‘koj muab dej rau kuv haus,’ mas yog koj
yuav thov nws, ces nws yuav muab ib co dej muaj txoj sia rau koj. »
11 – Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: « Huab Tais, koj tsis muaj dab tsi ce dej,
hos lub qhov dej los kuj tob. Koj yuav ua li cas muab tau cov dej muaj txoj sia ntawd ?

12 – Koj puas loj dua peb yawg koob Yas Kos uas nws muab lub qhov dej
no rau peb ? Nws thiab nws cov tub, nws cov tsiaj puav leej tau haus lub qhov dej no. »
13 – Yes Xus teb rau tus poj niam hais tias : « Leej twg haus cov dej no tas tseem yuav rov nqhis dua.

14 – Hos tus haus cov dej uas kuv muab rau nws, mas nws yuav tsis nqhis ib zaug ntxiv.

Cov dej uas kuv muab, yuav txia ua ib tug dej txhawv muaj txoj sia nyob mus li nyob hauv nws. »
15 – Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: « Huab Tais, koj pub cov dej ntawd rau
kuv, kom kuv tsis txhob nqhis dej ntxiv, kom kuv txhob tau rov tuaj ce dej ntawm no ntxiv. »

19 – « Huab Tais, kuv pom tias koj yog ib tug yaj saub.

20 – Peb cov yawg koob teev ntuj saum lub roob no, hos nej, mas nej
hais tias qhov chaw uas sawv daws yuav tsum mus teev Ntuj yog Yes Lus Xas Les. »
21 – Yes Xus hais rau tus poj niam tias : « Phauj, koj ntseeg kuv mog, lub caij
nyoog los txog lawm : tsis yog nyob saum lub roob no los nyob Yes Lus Xas Les uas
nej yuav teev Leej Txiv.

22 – Nej teev qhov uas nej tsis paub. Peb teev qhov uas peb paub, vim txoj kev cawm tuaj ntawm
cov Yus Das tuaj.

23 – Tab sis txog sij hawm lawm, yog tam sis no ntag, uas cov neeg hawm Ntuj haum kev tseeb, lawv
hawm Leej Txiv nyob hauv lub tswv yim thiab nyob hauv txoj kev tseeb. Leej Txiv
nrhiav cov neeg zoo li ntawd los teev nws.

24 – Tswv Ntuj yog tswv yim, cov neeg teev Tswv Ntuj yuav tsum teev nyob
hauv lub tswv yim thiab hauv qhov tseeb. »
25 – Tus poj niam hais rau Yes Xus tias: « Kuv paub hais tias tus Mes Xias, uas
luag hu ua Leej Pleev, yuav tuaj. Thaum tus ntawd tuaj txog, nws yuav tshaj ib puas tsav yam rau peb. »
26 – Yes Xus hais rau nws tias : « Kuv yog tus ntawd, tus uas hais lus rau koj. »

39 – Coob leej Xas Mas Lias hauv lub nroog no ntseeg txog Yes Xus

40 – Thaum cov Xas Mas Lias tuaj cuag Yes Xus, mas lawv thov kom nws nrog
lawv nyob. Yes Xus thiaj nrog lawv nyob ob hnub.

41 – Ces haj yam muaj neeg coob ntseeg txog nws vim nws cov lus.
42 – Lawv hais rau tus poj niam tias : « Tsis yog vim tej lus koj tau hais, mas
peb thiaj ntseeg, yog vim peb tau hnov nws hais kiag, ces peb paub tias nws yog
tus Cawm lub qab ntuj neeg tiag. »

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG