Hnub Chiv 5  /  Caij Plaub Caug  /   Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 

Es Xes Kias 37. 12-14

Ntsiab lus : « Kuv yuav tso kuv txoj pa mus hauv nej ces nej yuav rov muaj txoj sia »

12 – Vim li ntawd, koj thiaj yuav ua yaj saub tshaj rau lawv. Koj hais rau lawv tias : HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no : Nej ntsia saib ! Kuv haiv neeg, kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas. Kuv yuav coj nej rov mus rau His Xas Lais thaj av.

13 – Kuv haiv neeg, thaum kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas thiab kuv tsa nej sawv hauv qhov ntxa los, mas nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS.

14 – Kuv yuav tso kuv txoj pa mus hauv nej ces nej yuav rov muaj txoj sia. Kuv yuav tsa nej nyob txawm hauv nej thaj av. Nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS, kuv hais yam twg mas kuv ua yam twg. Yog HUAB TAIS hais lo lus ntawd. »

                 Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 130

Thov kom Ntuj khuv leej thiab zam txhaum.

Ib zag nkauj nce.

1 – Kuv nyob hauv qab tiv txwv, HUAB TAIS, kuv hu txog koj :

2 – HUAB TAIS, thov koj mloog kuv lub suab, koj tig ntsej los mloog kuv lub suab taij.

3 – HUAB TAIS, yog koj nco ntsoov tej txhaum, HUAB TAIS, leej twg thiaj yuav nyob taus ?

4 – Tab sis, nyob ze koj muaj txoj kev zam, ces sawv daws hwm koj.

5- Kuv tos txog HUAB TAIS, kuv tos txog nws tas siab tas ntsws, kuv tso siab rau nws lo lus.

6 – Kuv tus plig tos txog HUAB TAIS heev dua tus zov keeb tos lub caij kaj ntug, heev dua tus zov keeb tos lub caij kaj ntug.

7 – His Xas Lais, koj tso siab rau HUAB TAIS mog, vim nyob ze HUAB TAIS, muaj lub txiaj ntsim, nyob ze nws, muaj kev txhiv neeg loj.

8 – Nws yog tus yuav txhiv His Xas Lais ntawm lub txim txhaum tas huv si.

Zaj nyeem 2

Los Mas 8. 8-11

« Tus tau tsa Yes Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim nyob txawm hauv nej »

Kwv tij,

8 – cov neeg mloog lub cev, lawv ua xis Tswv Ntuj siab tsis tau.

9 -Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis yog Leej Pleev tug.

10 – Yog Leej Pleev nyob hauv nej, tab yog lub cev tuag vim kev txhaum, mas lub tswv yim muaj txoj sia vim kev ncaj.

11 – Yog tus tau tsa Yes Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim nyob txawm hauv nej, mas nws yuav pub txoj sia rau nej lub cev tuag, vim Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej.

                                    Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Zam 11.3-7.17.20-27.33b-45

« Kuv yog Txoj Kev Sawv Rov Los thiab yog Txoj Sia »

Lub sij hawm ntawd,

3 – Nkawd ob viv ncaus xa xov mus hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, tus uas koj nyiam, mas nws mob lawm. » 4 Yes Xus hnov li ntawd, Yes Xus hais tias : « Tus mob no tsis coj mus rau qhov tuag, nws yuav ua kom Tswv Ntuj nto koob meej, kom xwv Tswv Ntuj Leej Tub txais koob meej vim tus mob ntawd. » 5 Yes Xus nyiam Mas Tas, thiab nws tus niam hluas, thiab Las Ntxas Los lawv.

6 -Tab yog nws hnov hais tias Las Ntxas Los mob lawm, tsis kav nws tseem nyob qhov qub ob hnub ntxiv thiab.

7 – Ces Yes Xus mam li hais rau cov thwj tim tias : « Peb rov mus Yus Das teb. »

17 – Thaum Yes Xus tuaj txog, nws pom Las Ntxas Los twb zwm ntxa tau plaub hnub lawm.

20 – Thaum Mas Tas hnov tias Yes Xus tuaj, ces Mas Tas mus tos Yes Xus, hos Mab Liab zaum nyob hauv tsev.

21- Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, yog koj ntxov tuaj txog ntawm no, mas kuv tus nus yuav tsis tuag.

22 – Tsis kav, kuv paub tias nyem no, koj thov yam twg ntawm Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj yuav muab rau koj. »

23 – Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Koj tus nus yuav sawv rov los. »

24 – Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Kuv paub tias thaum txog Hnub Kawg, lub caij leej tib neeg lub cev ciaj rov los, mas nws yuav sawv rov los. »

25 – Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Kuv yog Txoj Kev Sawv Rov Los thiab yog Txoj Sia : tus ntseeg txog kuv, tab yog nws tuag lawm, nws yuav muaj txoj sia nyob.

26 – Leej twg ua neej nyob ntseeg txog kuv, nws yuav tsis tuag ib zaug. Koj puas ntseeg qhov ntawd ? » 27 Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, kuv ntseeg. Kuv ib txwm ntseeg hais tias koj yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj nyob hauv lub qab ntuj no. »

Yes Xus tu siab kawg nyob hauv nruab siab, nws ib ce qaub thoob tas.

34 – Yes Xus hais tias : « Nej muab nws tso qhov twg ? » Lawv teb tias : « Huab Tais, koj los tom no, koj yuav pom. »

35 – Yes Xus kua muag poob nthav.

36 – Cov Yus Das thiaj hais tias : « Saib, nws nyiam Las Ntxas Los kawg. »

37 – Tab sis muaj ib co Yus Das hais tias : « Nws yog tus uas qhib tau neeg dig muag qhov muag, nws ho ua tsis tau kom tus neeg no txhob tuag ? »

38 – Ces Yes Xus rov tu siab heev kawg nyob nruab siab, nws mus tom lub ntxa. Yog ib lub qhov tsua, muaj ib daim txiag zeb kaw lub rooj ntxas.

39 – Yes Xus hais tias : « Nej tshem daim txiag zeb. » Mas Tas uas yog tus tuag tus muam, hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, nws tuag tau plaub hnub lawm : nws twb tsw lawm. »

40 – Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Kuv tsis tau hais rau koj tias yog koj ntseeg, koj yuav pom Tswv Ntuj lub hwj chim lod ? »

41 – Ces lawv tshem daim txiag zeb, Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais tias : « Txiv, kuv ua koj tsaug vim koj mloog kuv.

42 – Kuv paub tias koj yeej ib txwm mloog kuv, tab sis kuv hais cov lus no, kom tsoom neeg uas sawv ncig kuv ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj. »

43 – Yes Xus hais li ntawd tas, nws hu ib suab nrov nrov tias : « Las Ntxas Los, koj tawm los nraum no ! » 44 Tus tuag tawm los, cov saw tseem pav nws tej tes taw, daim ntaub npog ncauj tseem vov nws lub ntsej muag. Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej daws cov saw, nej cia nws mus nws. » Cov thawj coj Yus Das sab laj yuav muab Yes Xus tua.

45 – Coob tus Yus Das uas tuaj xyuas Mab Liab tau pom qhov uas Yes Xus ua ces lawv ntseeg txog Yes Xus.

                      Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG