Yes Lus Xas Les txais Yes Xus xws
li Leej Pleev.

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib

MAS TAIS 21 1-11

1 – Thaum Yes Xus lawv tuaj yuav txog Yes Lus Xas Les, thiab twb
tuaj txog Npes Fas Zes ntawm lub roob txiv ntoo roj lawm, Yes Xus xa ob tug
thwj tim mus ua ntej.

2 – Nws hais rau nkawd tias :
“Neb mus hauv lub zos nyob tom neb hauv ntej, neb yuav pom ib tug maum luj

khi nrog nws tus me nyuam. Neb daws tus maum luj, neb cab ob niam tub luj los
rau kuv.

3 – Yog muaj neeg hais dab tsi rau neb, ces neb hais rau lawv tias :
“Huab Tais yuav siv. Ib me ntsis, nws yuav xa rov los.”
4 – Qhov ntawd tshwm sim tuaj raws li tus yaj saub xub hais tseg tias :
5 – Nej hais rau tus ntxhais Xis Yoos tias :
Saib, koj tus vaj tuaj cuag koj. Nws siab zoo. Nws zaum saum ib tug luj,
nws caij ib tug me nyuam luj, yog tus luj thauj nra tus me nyuam.
6 – Ob tug thwj tim mus ua raws li Yes Xus tau hais.

7 – Nkawd cab ob niam tub luj los. Nkawd muab nkawd ob lub tsho
tshaj sab pua luj nrob qaum, ces Yes Xus zaum saud.

8 – Muaj neeg coob coob hle lawv tej tsho tshaj sab los pua kev. Tseem
muaj lwm cov txiav ceg ntoo los pua kev thiab.

9 – Tas tsoom neeg uas mus ua Yes Xus ntej thiab lawv Yes Xus qab qw tias :
« Das Vis Leej Tub, thov koj cawm peb. Tus uas Huab Tais xa tuaj, nto koob
meej ! Tus nyob saum cov txheej ntuj siab, thov koj cawm peb !”
10 – Thaum Yes Xus los hauv Yes Lus Xas Les, mas tas lub nroog ua nphoo
ntxoj nphoo ntxuas. Lawv hais tias : “Yog leej twg ?”
11 – Tas tsoom sid hais tias : “Yog tus Yaj Saub Yes Xus, uas tuaj
ntawm Nas Xas Les, xeev Nkas Lis Lais tuaj.”

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 21

8 – Muaj tseeb ! Tus vaj tso siab rau HUAB TAIS,
tus Nyob Siab hlub tus vaj, Nws txuag tus vaj kom txhob ntog.
9 – Koj txhais tes yuav nrhiav tau cov ntxub koj tas huv tib si,
koj sab xis yuav nrhiav tau koj cov yeeb ncuab.

17 – Vim tias ib pab dev coob sawv ncig kuv;
ib pab neeg phem puav kuv kev: lawv nkaug kuv tej tes taw.
18 – Kuv suav tau kuv cov pob txha tas tib si.

19 – Lawv muab kuv cov khaub ncaws los sis faib,
lawv twv saib leej twg yuav tau kuv cov ris tsho.
20 – Hos koj, HUAB TAIS, thov koj txhob txav mus deb kuv !
Koj yog kuv lub zog, koj pab kuv mas! Tsuag tsuag tuaj pab.

22 – cawm kuv lub neej txom nyem ntawm twm hauv kub

24 – Nej cov uas hwm HUAB TAIS, nej cav lus zoo txog nws mog !

Zaj nyeem ob

FIS LIS POS 2 : 6-11

LUB NTSIAB LUS :  Yuav sib haum xeeb, thiab yuav nyiam ua tus me.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB FIS LIS POS.

6 – Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj,

      tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : 

      nws muab nws lub hwj chim hle. 

7 – Nws yeem ua ib tug qhev, 

     nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. 

Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg. 

8 – Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag,

thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam. 

9 – Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab.  

    Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws. 

10 – Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, 

tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb,

mas tus ntawd cia li txhos caug hawm. 

11 – Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais :

Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

MAS TAIS 27 (11-54)

LUB NTSIAB LUSYes Xus raug kev txom nyem raws li Mas Tais ntawv Moo Zoo

YES XUS KEV TXOM NYEM, RAWS MAS TAIS.

Nyob hauv pab kaum ob tug hauv paus xa lus, muaj ib tug nws hu ua Yus Das Kas Lis Yaus,

nws mus cuag cov thawj Leej Choj, nws hais rau lawv tias : Nej muab dab tsi rau kuv, ces kuv yuav muab Yes Xus rau nej ntes ?

Cov thawj Leej Choj muab peb caug lub txiaj nyiag rau nws. Txij ntawd mus, nws nrhiav ib lub sij hawm zoo muab Yes Xus rau lawv ntes.

Thaum hnub uas lawv noj cov mov tsis muaj poov xab, cov thwj tim tuaj hais rau Yes Xus tias :

Koj xav kom peb npaj noj Pluas Hla nyob qhov twg ? Yes Xus teb tias :

Nej mus tom tsheej hauv ib tug neeg tsev, nej hais rau nws tias :

Xib Hwb tso xov tuaj rau koj tias : Kuv lub caij txog ze lawm.

Kuv yuav nrog kuv cov thwj tim ua Hmoov Hla nyob hauv koj tsev.

Cov thwj tim ua raws li Yes Xus qhia rau lawv, lawv npaj ua Hmoov Hla.

Tsaus ntuj los, Yes Xus nrog pab kaum ob leeg nyob ntawm rooj mov, Yes Xus hais rau lawv tias :

Muaj ib tug nyob hauv nej, nws yuav muab kuv rau lawv ntes.

Cov thwj tim tu siab nrho, lawv nyias nug nyias zom zaws tias :

Huab Tais, puas yog kuv ? Yes Xus teb tias :

Tus uas nws tau nrog kuv cev tes rau hauv lub phaj, mas yog tus ntawd yuav muab kuv rau luag ntes.

Leej Neeg tus Tub yuav mus, raws li Ntawv xub hais tseg txog nws. Tab sis, tus muab Leej Neeg tus Tub rau luag ntes,

mas nws raug txoj hmoov phem ! Tus neeg ntawd tsis txhob yug los mas zoo dua.

Yus Das uas nws yuav muab Yes Xus rau luag ntes, nws kuj nug Yes Kus tias : Las Npis, puas yog kuv ? »

Yes Xus teb tias : Koj twb hais lawm !

Thaum lawv noj mov txog tog, Yes Xus tuav ib co mov mog, nws hais zaj foom hmoov zoo, nws muab lov,

nws muab faib rau nws cov thwj tim, nws hais tias : Nej txais, nej noj ! Qhov no yog kuv lub cev.

Yes Xus tuav lub ntim, nws ua tsaug, nws muab rau nws cov thwj tim, nws hais tias :

Nej saw daws haus, vim qhov no yog kuv cov ntshav. Yog cov ntshav cog lus uas yuav ntws los,

kom tau daws ib tsoon neeg cov txhaum. Kuv hais rau nej tias txij no mus kuv yuav tsis haus txiv cawv cov kua no ntxiv

mus txog hnub uas kuv yuav nrog nej haus cov cawv tshiab nyob hauv kuv Txiv lub Ceeb Tsheej.

Thaum lawv hu cov zaj nkauj ntxuag qeej tas lawm, lawv sawv kev mus pem lub roob txiv ntoo roj.

Ces Yes Xus hais rau lawv tias : Hmo no, nej sawv daws yuav ntog, yog vim kuv.

Vim Ntawv sau tseg tias : Kuv yuav ntaus tus zov yaj, ces pab yaj yuav tawg tas.

Tab sis thaum kuv sawv rov los, kuv yuav ua nej ntej mus Nkas Lis Lais teb.

Pob Zeb teb tias : Tab yog lawv sawv daws ntog vim koj,

mas kuv yuav tsis ntog ib zaug li !  Yes Xus hais rau nws tias :

Kuv hais tiag rau koj : Kiag hmo no ntag, thaum qaib tseem tsis tau qua, koj twb yuav tsis kam zeem kuv peb zaug diam !

Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : Tab yog kuv yuav tsum nrog koj tuag mas kuv yuav zeem koj xwb !

Cov thwj tim tas tib si kuj hais ib yam. Ces Yes Xus nrog lawv tuaj txog ib thaj chaw hu ua Nkes Txes Mas Nis.

Nws hais rau cov thwj tim tias : Nej nyob ntawm no kuv yuav mus teev Ntuj nyob tod.

Yes Xus coj Pob Zeb thiab Ntxes Npes Dais ob tug tub nrog nws mus.

Yes Xus pib ntxhov siab, nws tu siab nrho. Nws hais rau cov thwj tim tias :

Kuv tu siab yuav tuag. Nej nyob ntawm no, nej nrog kuv zov hmo.

Yes Xus mus deb me ntsis, nws khoov ti av, nws thov Ntuj tias : Kuv Txiv ! Lub ntim no hla mus deb ntawm kuv puas tau ?

Tiam sis txhob ua li kuv nyiam. Koj ua li koj nyiam.

Yes Xus rov los ntawm nws cov thwj tim, nws pom lawv tsaug zog. Nws hais rau Pob Zeb tias :

Li ntawd, nej tsis muaj peev xwm nrog kuv zov hmo ib teev thiab lod? Nej zov hmo mas ! Nej thov Ntuj kom nej tsis txhob poob hauv txoj kev ntxias. Neeg lub siab kub, tiam sis neeg lub cev tsis muaj zog.

Ces Yes Xus rov mus thov Ntuj ib zaug ntxiv. Nws hais tias : Kuv Txiv ! Lub ntim hla ntawm no, yog kuv yuav tsum haus,

mas koj ua raws li koj lub siab. Yes Xus rov qab los. Nws pom cov thwj tim rov tsaug zaug, vim lawv qhov muag tawv.

Nws tso lawv tseg, nws rov qab mus teev Ntuj, yog zaum peb. Nws rov qab hais ib co lus zoo li puag ta.

Ces nws rov qab los ntawm nws cov thwj tim dua. Yes Xus hais rau lawv tias :

Zaum no, nej xav tsaug zog xav so kuj tau. Txog lub caij uas Leej Neeg tus Tub yuav poob hauv cov neeg txhaum txhais tes.

Nej saviv mas ! Tus yuav muab kuv rau luag ntes tuaj txog ze lawm.

Thaum Yes Xus tseem tab tom hais zoo li ntawd, Yus Das tuaj txog. Yus Das yog ib tug nyob hauv pab kaum ob leeg.

Muaj ib pab neeg coob tuav ntaj tuav qws nrog Yus Das tuaj. Yog cov thawj Leej Choj thiab tsoom txwj laug tso lawv tuaj.

Yus Das, tus ntxeev siab, nws tau xub hais rau lawv tias : Kuv nwj tus twg mas Yes Xus yog tus ntawd. Nej ntes nws.

Tam sim ntawd Yus Das los ze ntawm Yes Xus, hais Yes Xus tias : Las Npis, koj puas nyob zoo ?

Ces Yus Das nwj Yes Xus. Yes Xus hais rau nws tias : Npawg, koj tuaj ua dab tsi, mas koj ua zoj mas !

Pab neeg ntawd los tuav nkaus Yes Xus, muab Yes Xus ntes. Cov nrog Yes Xus, muaj ib tug nqa ib rab ntaj,

nws rho hlo rab ntaj tib ntag rau tus Tuam Leej Choj tus qhev. Nws txiav raug tus qhev ib sab pob ntseg.

Yes Xus hais rau tus thwj tim ntawd tias : Koj ntxig ntaj rau hauv hnab.

Tus muab ntaj los tua luag, nws yuav this rab ntaj tuag. Koj tsis paub tias yog kuv xav hu txog kuv Txiv tuaj pab

mas tam sim no nws yuav tso tshaj kaum ob vam tus Tshiab tuaj pab. Tiam sis yog kuv ua li ntawd

mas yuav tsis muaj raws li Ntawv xub hais tseg tias tej xwm no yuav tsum tshwm sim.

Yes Xus hais rau pab neeg nyob ntawd tias : Nej tuav ntaj tuav qws tuaj ntes kuv xws li ib tug tub sab.

Kuv niaj hnub nyob nruab nrab nej nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Ua cas thaum ntawd nej tsis ntes kuv ?

Tej xwm ntawd tshwm sim tuaj kom tau muaj raws li cov Yaj Saub tej Ntawv.

Ces cov thwj tim saww daws tso Yes Xus tseg, lawv khiav. Pab neeg ntes Yes Xus,

lawv coj Yes Xus mus txog tus Tuam Leej Choj Kais Fas lub tsev.

Cov Thoob Xwm Ntawv thiab cov Txwj Laug tuaj sib sau nyob ntawd. Pob Zeb lawv Yes Xus qab nrug deb me ntsis

mus txog ntawm tus Tuam Leej Choj lub loog, nws nkag mus hauv thiab nws nrog cov qhev zaum.

Pob Zeb xav pom saib qhov kawg zoo li cas. Tas cov Thawj Leej Choj thiab cov Nom Txiav Txim

lawv nrhiav ib zag liam rau Yes Xus kom tau kev muab Yes Xus tua.

Muaj ntau tus tim khawv tuaj, tab sis lawv nrhiav tsis tau ib yam liam rau Yes Xus.

Nyob nyob, muaj ob tug tuaj hais tias : Tus ntawd nws tau hais tias :

Kuv yuav rhuav Tswv Ntuj lub Tuam Tsev kuj tau, thiab kuv ua peb hnub mas rov qab txhim tau.

Tus Tuam Leej Choj sawv, nws hais raus Yes Xus tias : Koj tsis teb dab tsi ! Cov tim khawv ntawd hais dab tsi txog koj ?

Yes Xus ua twj ywm. Tus Tuam Leej Choj hais rau nws tias : Kuv tuav txog tus Tswv Ntuj muaj toj sia :

koj qhia peb saib, koj puas yog Leej Pleev ? Koj puas yog Tswv Ntuj tus Tub ?

Yes Xus teb rau nws tias : Yog zoo li koj hais. Thiab kuv hais qhia nej tias txij no mus, nej yuav pom Leej Neeg tus Tub

zaum ze ntawm tus muaj hwj huam, thiab tuaj nyob saum cov huab nyob saum ntuj.

Tus Tuam Leej Choj dua nws lub tsho, nws hais tias : Nws thuam Ntuj ! Tsis tas yuav nrhiav tim khawv ntxiv !

Nej nyuam qhuav hnov nws cov lus thuam Ntuj. Nej xav li cas ? Lawv teb tias : Nws tsim nyog tuag !

Ces lawv nto aub ncaug rau saum Yes Xus ntsej muag, lawv tib ncuav pias rau nws.

Muaj ib txhia lawv ntaus nws thiab hais rau nws tias : Tus Pleev, koj ua Yaj Saub, koj qhia peb saib: Tus ntaus koj yog leej twg ?

Thaum ntawd, Pob Zeb zaum nyob nraum zoov, nyob hauv lub loog. Muaj ib tug ntxhais txib los hais rau Pob Zeb tias :

Koj kuj tau nrog tus Nkas Lis Lais Yes Xus ntawd nyob ! Tiam sis Pob Zeb tsis lees. Nws hais rau sawv laws hnov tias :

Kuv tsis paub koj xav hais dab tsi. Pob Zeb tawm mus txog ntawm lub rooj loog.

Tseem muaj ib tug pom Pob Zeb. Nws hais rau cov neeg nyob ntawd tias : Tus ntawd yog ib tug nrog Yes Xus Nas Xas Les ntag !

Pob Zeb twv ntuj twv teb tias : Kuv tsis paub tus neeg ntawd ! Ib me ntsis, cov neeg nyob ntawd txav los ze Pob Zeb. Lawv hais tias :

Koj yog ib tug neeg nrog Yes Xus tiag ! Koj twb hais lus txawv ! Koj npog tsis tau.

Pob Zeb twv ntuj twv teb tias : Kuv tsis paub tus neeg ntawd tiag ! Tam sim ntawd qaib qua.

Pob Zeb rov nco dheev txog cov lus uas Yes Xus xub hais rau nws tias : Thaum qaib tseem tsis tau qua mas koj twb tsis zeem kuv peb zaug.

Ces Pob Zeb tawm mus nraum zoov. Nws tu siab, nws quaj. Thaum kaj ntug lawm,

cov Thawj Leej Choj cov Txwj Laus sab laj kom muab Yes Xus tua. Lawv muab Yes Xus khi.

Lawv cab Yes Xus mus rau tus nom tswj teb chaws hu ua Pis Las Tos. Thaum ntawd, Yus Das uas yog tus muab Yes Xus rau lawv ntes,

nws pom Yes Xus yuav raug txim mas nws rov khuv xim. Nws xa peb caug lub txiaj rov mus rau cov Thawj Leej Choj

thiab rau cov Txwj Laug. Yus Das hais tias : Kuv ua txhaum. Kuv muab ib co roj ntsha tsis phim raug txim rau nej ntes.

Lawv teb tias : Xij ! Tsis dua ntawm peb.

Yus Das muab nws cov nyiaj pov seg rau hauv chav tsev ntshiab. Nws tawm mus dai tuag. Cov Thawj Leej Choj khaws cov nyiaj, lawv hais tias :

Cov nyiaj ntawd yog nqe ntshav. Kev cai tsis kheev muab los rau hauv lub txhab nyiaj. Lawv tuav xam. Lawv muab cov nyiaj ntawd

los muas tus puab lauj kaub daim teb los ua toj ntxas rau pej kum neeg. Daim teb ntawd thiaj hu ua “daim teb ntshav” los txog tav no.

Lawv coj Yes Xus tuaj rau tus nom tswj teb chaws. Tus tswj teb chaws nug Yes Xus tias :

Koj yog cov Yus Das tus Vaj, puas yog ? Yes Xus teb tias : Yog koj hais li.

Thaum cov Thawj Leej Choj thiab cov Txwj Laug lawv liam rau Yes Xus ntawm tus tswj teb chaws,

mas Yes Xus tsis teb ib lo lus. Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias : Koj tsis hnov tas txhia yam lawv liam txog koj lod ?

Yes Xus tsis teb dab tsi li. Mas Pis Las Tos xav tsis thoob. Kev cai, niaj xyoo, thaum txog lub hnub nyoog ua Hmoov,

tus nom tswj teb chaws tso ib tug neeg raug txim mus. Tsoom pej xeem nyiam tso leej twg mas nws tso leej twg.

Thaum ntawd, muaj ib tug neeg raug txim nto moo hu ua Npas Las Npas. Pis Las Tos hais rau cov neeg tuaj sib sau nyob ntawd tias:

Nej xav kom kuv tso leej twg ? Tso Npas Las Npas ? Los tso Yes Xus uas lawv hu nws ua tus Pleev ?

Pis Las Tos twb paub tias tos lawv ntes Yes Xus tuaj yog vim lawv khib rau Yes Xus.

Thaum Pis Las Tos tseem zaum hauv lub tsev txiav txim, nws poj niam xa lus tuaj rau nws tias :

Koj tsis txhob nrog lawv hais tus neeg siab ncaj ntawd rooj plaub. Hnub no, kuv ua npau suav pom nws. Ntxhov kuv siab kawg !

Tiam sis cov Thawj Leej Choj thiab cov Txwj Laug lawv cob sawv davvs kom saww daws qw tias tso Npas Las Npas mus,

hos muab Yes Xus tua. Tus tswj teb chaws rov nug sawv daws tias : Ob tug ntawd, nej xav kom kuv tso leej twg rau nej ?

Lawv teb tias : Tso Npas Las Npas !

Pis Las Tos hais rau law tias : Ua li Yes Xus, uas lawv hu nws ua tus Pleev,

kuv yuav ua dab tsi rau nws ? Lawv teb tias : Muab nws tua nyob saum ntoo cuam !

Pis Las Tos nug law v tias : Nws ua dab tsi phem ?

Tiam sis lawv pheej qw nrov dua tias : Muab nws tua nyob saum ntoo cuam !

Pis Las Tos pom tias nws ua tsis tau dab tsi. Sawv daws pheej ua ntxhov quav niab.

Pis Las Tos muab dej los ntxuav nws tes rau tsoom sid pom, nws hais tias : Kuv tsis kam ris cov ntshav ntawd. Nyob txij ntawm nej !

Tas tsoom pej xeem teb tias : Cia nws cov ntshav nyob saum peb, thiab nyob saum peb cov me nyuam !

Pis Las Tos tso Npas Las Npas rau lawv. Nws kom cov tub rog muab Yes Xus nplawm.

Nws tso Yes Xus rau lawv coj mus tua nyob saum ntoo cuam.

Tus tswj teb chaws cov tub rog muab Yes Xus cab los hauv tsev txiav txim. Lawv kom pab tub rog hiam Yes Xus.

Lawv muab Yes Xus ris tsho hle, muab ib lub tsho liab rau Yes Xus hnav. Lawv muab ib co pos los ua ib lub kauj tso rau saum Yes Xus taub hau.

Lawv muab ib tug pas txhiav rau Yes Xus txhais tes xis tuav. Cov tub rog los kim caug ntawm Yes Xus xub ntiag, lawv luag Yes Xus tias :

Vaj Yus Das, peb hawm koj ! Lawv nto aub ncaug rau Yes Xus.

Lawv muab tus pas txhiav los ntaus Yes Xus taub hau. Thaum lawv luag Yes Xus tas, lawv rov muab lub tsho liab hle.

Lawv muab Yes Xus cov ris tsho rov rau Yes Xus hnav. Ces law cab Yes Xus mus tua nyob saum ntoo cuam.

Thaum lawv tawm nraud, lawv ntsib ib tug neeg nyob Xis Les Nas teb tuaj. Tus neeg ntawd hu ua Xis Moos.

Lawv kom nws kwv Yes Xus tus ntoo cuam. Lawv mus txog ntawm qhov chaw hu ua Nkos Nkos Tas, txhais hu ua Khauj Khaum Taub Hau.

Lawv muab ib co cawv xyaw tsib rau Yes Xus haus. Yes Xus saj me ntsis, nws tsis xav haus.

Thaum cov tub rog muab Yes Xus tsa saum ntoo cuam tas, lawv muab Yes Xus cov ris tsho los twv los sib faib.

Lawv zaum nyob ntawd, lawv zov Yes Xus. Nyob saum Yes Xus taub hau lawv sau ntawv piav txog Yes Xus lub txim tias :

“Tus no, yog Yes Xus. Yog cov Yus Das tus Vaj. Lawv tseem tsa ob tug tub sab nyob saum ntoo cuam,

nyob ntawm Yes Xus sab xis thiab sab laug. Cov neeg dua kev co hau tsawm Yes Xus tias :

Koj yog tus hais tias koj yuav rhuav lub tuam tsev teev Ntuj thiab koj ua peb hnub rov tsa tau li qub, koj rov cawm koj mas !

Koj yog Tswv Ntuj tus Tub tiag mas koj nqes saum too cuam los mas ! Cov Thawj Leej Choj cov Thoob Xwm Ntawv

thiab cov txwj laug lawv kuj hnyos Yes Xus tias : Nws cawm tau luag tej, nws cawm tsis tau nws.

Yog nws ua His Xas Lais tus Vaj tiag, Mas kom nws nqes saum ntoo cuam los, ces peb thiaj ntseeg txog nws.

Nws tso siab rau Tswv Ntuj. Yog Tswv Ntuj nyiam nws tiag, mas cia Tswv Ntuj tuaj cawm nws.

Nws twb hais tias : Kuv yog Tsvw Ntuj tus Tub. Ob tug tub sab nyob saum ntoo cuam zoo li Yes Xus,

Nkawd kuj cem Yes Xus li ntawd thiab Txij thaum tav su mus txog hnub qaij peb teev, tas ntiaj teb tsaus ntuj nti.

Thaum yuav txog peb teev, Yes Xus qw ib suab nrov nrov tias : Es Lis, Es Lis, Las Mas Xas Npas Tas Nis, yam li :

Kuv tus Huab Tais aib ! Kuv tus Huab Tais aib ! Ua cas koj tso kuv pov tseg ?

Nyob ntawd muaj qee leej hnov Yes Xus hais li ntawd, law hais tias : Nws hu tus Yaj Saub Es Lis.

Ces muaj ib tug khiav mus nqa ib co rwb los tub cawv qaub. Nws muab chob rau saum tus ntsis pas txhiav cev rau Yes Xus haus.

Tiam sis luag tej hais rau nws tias : Koj tos me ntsis saib Es Lis puas tuaj cawm nws !

Yes Xus tseem qw ib suab nrov nrov ntxiv, ces nws txoj sia tu nrho.

Ces thaum ntawd daim ntaub thais qhov rooj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj ntuag phua rhe ua ob daig.

Lub ntiaj teb qeeg. Pob tsuas tawg. Tej ntxa qhib plho, cov neeg ntshiab tuag muaj ntau leej lub cev rov sawv.

Thaum Yes Xus sawv rov qab los lawm, cov neeg rov sawv tawm ntawm ntxa los, lawv mus hauv lub Tsheej Ntshiab,

lawv tawm tuaj rau ntau leej pom. Tus lwm txheeb thiab cov neeg nrog nws zov Yes Xus

lawv pom lub ntiaj teb qeeg thiab pom tej xwm tshwm sim ntawd mas lawv ntshai kawg. Lawv hais tias :

Tus ntawd yog Tswv Ntuj tus Tub tiag ! Nyob ntawd, kuj muaj ntau tus poj niam nyob deb me ntsis ntsia.

Yog cov poj niam uas lawv nyob Nkas Lis Lais teb, lawv nrog Yes Xus, lawv tsob hwb Yes Xus.

Cov poj niam ntawd, ib tug yog Mab Liab uas nyob Mas Ntas Las. Ib tug yog Mab Liab, Yas Kos thiab Yos Xes nkawd niam.

Ib tug yog Ntxes Npes Dais ob tug tub nkawd niam. Thaum yuav tsaus ntuj, muaj ib tug neeg nplua nuj nyob As Lis Mas Tias tuaj,

nws hu ua Yos Xes. Nws kuj yog Yes Xus ib tug thwj tim thiab. Nws mus cuag Pis Las Tos, nws thov nqa Yes Xus lub cev.

Pis Las Tos qhia kom lawv muab Yes Xus lub cev rau Yos Xes. Yos Xes muab Yes Xus lub cev los qhwv nyob hauv ib daig ntaub huv.

Nws tso Yes Xus lub cev nyob hauv ib lub ntxa tshiab tshiab uas nws kom luag txaug rau nws, nyob ntawm phab tsua.

Yos Xes muab ib daig txiag zeb dav dav dov los kaw rooj ntxas, nws thiaj rov qab mus tsev.

Nyob ntawd, muaj Mab Liab Mas Ntas Las thiab lwm tus Mab Liab. Nkawd zaum nyob ncaj lub ntxa.

Tag kis los, yog hnub lawv npaj ua Hmoov Hla tas lawm. Cov Thawj Leej Choj thiab cov Fas Lis Xais lawv ua ib pab mus cuag Pis Las Tos,

lawv hais rau nws tias : Huab Tais, peb nco tias tus neeg dag ntawd, thaum nws tseem nyob, nws tau hais tias :

“Dhau peb hnub mas kuv yuav sawv rov qab los.”

Thov koj qhia kom muaj neeg mus zov lub ntxa mus txog hnub peb, kom nws cov thwj tim txhob tuaj nyiag nqa nws lub cev

thiab mus hais rau tsoom pej xeem tias nws sawv ntawm cov tub tuag rov los.

Yog lawv tau ua li ntawd mas tseem yuav muaj lus phem dua thawj zaug thiab !

Pis Las Tos teb rau lawv tias : Nej twb muaj nej ib pab tub zov keeb !

Nej rov mus ! Nej zov lub ntxa raws li nej pom zoo !

Laww thiaj mus. Lawv npaj txhia yam zoo nyob tom ntxa. Lawv muab daim txiag zeb cam. Lawv tso ib pab zov keeb nyob ntawd.

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG