LUB CAIJ HLA HNUB CHIV OB – XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB  

LUB NTSIAB LUS : « Cov ntseeg txog Yes Xus lawv txawj muab lawv tej cuab yeej cuab tam los sib faib.

Yus paub Yes Xus sawv rov los lub siab npaum li cas, yus zoo siab nrog luag faib npaum li cas »

(Hauj lwm 2 : 42-47)

Cov lus nyob hauv ntawv hauj lwm

42 – Lawv nquag tuaj mloog cov Hauv Paus Xa Lus qhia lawv. Sawv daws koom siab ua ib pab kwv tij, ua kab ke lov ncuav mov thiab teev ntuj ua ke.

43 -Tas tsoom sid hwm, vim cov Hauv Paus Xa Lus ua ntau hom dej num zoo kawg thiab ua ib co cim ntau. 

44 – Cov ntseeg muab lawv lub cuab tam los tso ua ke. 

45 – Lawv muab lawv tej cuab yeej cuab tam muag, lawv muab tus nqi los faib rau sawv daws raws li nyias tej chaw siv. 

46 – Lawv niaj hnub koom ua ib lub siab, lawv nquag mus tom lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Lawv ua kab ke ntais ncuav mov nyob hauv lawv cov tsev, sawv daws noj luag ntxhwb ntxhi, nyob muaj siab kaj lug. 

47 – Lawv cav lus zoo txog Tswv Ntuj. Tsoom pej xeem pom lawv zoo.  Huab Tais niaj hnub coj cov neeg uas Ntuj cawm tau lawv los ntxiv rau lub txoos.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NKAUJ PAJ NRUAG        “HUAB TAIS SIAB ZOO” (NPN 118-2) (version chant)

Txais: Peb ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis.

1 -His Xas Lais, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis.” As Loos tsev neeg, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!” Tsoom neeg hwm Huab Tais, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!”

2 – Luag thawb kuv kom kuv ntog, tab sis Huab Tais pab kuv. Kuv lub zog, kuv rab peev xwm yog Huab Tais, nws yog tus cawm kuv.

Cov neeg ncaj qw suab zoo siab hauv lawv cov tsev tsam phooj vim lawv tau txais kev yeej.

3 – Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg txia ua lub pob zeb txheem tsev.

Yam hwj huam loj no yog Huab Tais ua. Nws ua hwj huam muaj koob meej nto moo rau peb qhov muag pom.

Hnub no yog hnub Huab Tais tau tsim los rau peb, peb zoo siab hom khaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NKAUJ PAJ NRUAG (NPN 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24)

Peb ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!

02 – Xav kom His Xas Lais rov hais tias: Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

03 – Xav kom As Loos tsev neeg rov hais tias: Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

04 – Xav kom cov neeg hwm HUAB TAIS rov hais tias: Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

13 – Koj siv zog phoom kuv, thawb kuv mus tua, tab sis HUAB TAIS pab kuv.

14 – Kuv lub zog, kuv lo lus hawv tsa rog, yog HUAB TAIS! Nws yog tus cawm kuv.

15 – Muaj suab zoo siab, suab yeej rog nrov ntsuag qees hauv tsoom neeg siab ncaj cov tsev tsam phooj:

22 – Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg, yog lub pob zeb txheem kaum tsev.

23 – Qhov ntawd yog tuaj ntawm HUAB TAIS tuaj yog yam zoo nkauj tshaj rau peb qhov muag pom!

24 – Hnub no yog hnub uas HUAB TAIS tsim los rau peb: peb zoo siab, peb lub siab kaj.

ZAJ NYEEM OB    

LUB NTSIAB LUS : “ Peb yug los tshiab, vim peb npuab Yes Xus sawv rov los. Tab sis, tas peb sid, peb pom, peb hnov ntau yam sim peb siab. Yog peb yeej tej ntawd mas peb ntseeg ruaj nreb” (1 POB ZEB 1: 3-9)

Cov lus nyob hauv pob zeb thawj tsab ntawv

03 – Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj, uas yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv. Leej Txiv lub siab khuv leej neeg kawg, nws thiaj ua kom peb rov yug los tshiab, thiab muaj chaw tso siab nyob hauv Yes Xus Pleev txoj kev sawv ntawm cov tub tuag rov los.  

04 – Tswv Ntuj xav pub lub cuab tam uas tsis txawj lwj, tsis tsuas, thiab tsis txawj nphob rau peb. Tswv Ntuj tshwj zias lub cuab tam ntawd rau peb nyob saum Ntuj.

05 – Yog vim nej ntseeg, mas Tswv Ntuj lub hwj huam thiaj txuag nej, kom nej tau txais txoj kev cawm neeg, uas yuav tawm tuaj hnub kawg. 

06 – Vim tej ntawd, mas tab nej txawm raug txom nyem, nej muaj kev tu siab, los nej raug sim siab ib ntus ntxiv, los nej tseem zoo siab luag ntxhwb ntxhi. 

07 – Ntuj sim nej txoj kev ntseeg zoo li luag sim tej kub txawj puas nyob hauv hluav taws. Nej txoj kev ntseeg muaj nqi dua kub, hnub Yes Xus Pleev yuav los, mas Ntuj yuav cav lus zoo txog nej, Ntuj yuav pub koob meej rau nej, thiab yuav muab hwj chim rau nej. 

08 – Nej tseem tsis tau pom Yes Xus Pleev, tsis kav nej twb nyiam nws. Nej tsis tau pom nws, tab sis nej ntseeg, mas nej yuav tau ib txog kev zoo siab uas piav tsis tau, ua li mas nej hom khaj mog, nej twb muaj koob meej, 

09 – vim nej txais kev ntseeg tus nqi, uas yog txoj kev cawm nej tus plig. 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO       

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg tias Yes Xus sawv rov los mas Yes Xus pub lawv nyob kaj lug. (ZAM 20 : 19-31)

Cov lus nyob hauv zam ntawv moo zoo.

19 – Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. » 

20 – Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg. 

21 – Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. » 

22 – Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : « Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab. 

23 – Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov txhaum yuav nyob. »

24 – Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, nws tseem hu ua Dis Dws Mos thiab. Thaum Yes Xus tawm los, mas nws tsis nrog cov thwj tim nyob. 

25 – Lwm cov thwj tim hais rau nws tias : « Peb pom Huab Tais lawm ! » 

Ces Tos Mas hais rau lawv tias : « Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes, yog kuv tsis muab kuv tus ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau, thiab yog kuv tsis muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg. »

26 – Yim hnub tom qab, cov thwj tim rov nyob hauv tsev dua. Tos Mas kuj nrog lawv nyob thiab. Cov qhov rooj puav leej kaw tas. Yes Xus tawm los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! » 

27 – Ces  Yes  Xus  hais rau Tos Mas tias : « Cev koj ntiv tes rau ntawm no, koj ntsia kuv ob txhais tes. Cev koj txhais tes los, muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog. » 

28 – Tos Mas teb rau Yes Xus tias : « Kuv tus Huab Tais, Kuv tus Tswv Ntuj. » 

29 – Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Vim koj pom kuv, mas koj thiaj ntseeg. Cov uas tsis tau pom tab sis lawv ntseeg, mas lawv txoj hmoov zoo. »

30 – Yes Xus tseem tau ua lwm cov cim ntau nyob ntawm cov thwj tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau rau hauv phau ntawv no. 

31 – Tau muab cov cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe.

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG