Lus tshaj xo

Aumônerie catholique des Hmong de France
Mme Joanne Yang
142, avenue de Verdun
45800 Saint Jean de Braye
06.61.64.50.78
Joanne99@hotmail-fr


Lub hauv paus hmoob Fab Kis teb zoo siab sam fwm rau nej txog 2 txoj hauj lwm uas yog
Voos Xyooj pab neeg coj.

 • Npaj cov ntaub ntawv pov thawj los tsa ua leej ntshiab rau 4 tug leej choj xws li txiv
  plig Nyiaj Pov/ Yves Bertrais, txiv plig Neej Vaj / René Charrier, txiv plig Tshaj Sawm/
  Harry Thiel, txiv plig Txhiaj Foom / Daniel Taillez.
 • Npaj daim phiaj zeb sau zaj « Peb Txiv nyob saum Ntuj » ua lus hmoob.
  Vong Xyooj nrog nws pab neeg nyob tim As Mes Kas, lawv twb npaj cov ntaub ntawv pov
  thawj los tsa 4 tug leej choj no ua leej ntshiab, vim tias lawv yog cov leej choj tsim thiab coj
  tau peb lub koom txoos hmoob kas tos liv nyob thoob lub ntiaj teb.
  Lub luag hauj lwm no yog npaj kom tau cov ntawv tim khawv los ntawm txhua tus hmoob
  uas tau paub txog lawv 4 tug txiv plig. Los ntawm txhua tus uas tau nrog lawv nyob rau tim
  Nplog teb, tim Thaib teb, tim Fab kis teb, tim Nkws Yas teb, los puas rau tim As Mes Kas teb.
  Cov ntawv sau txog 4 tug txiv plig lawv lub neej yeej yuav muaj nrog rau cov ntaub ntawv pov
  thawj.
  Ib lo lus qhia kom peb nco ntsoov tias : cov tsheej tim khawv Ntshiab tau txais kev kaj lug tas,
  mas lawm mam li tau los ua ib cov « Leej Ntshiab ».
  Cov hauj lwm no yeej yuav siv sij hawm ntau xyoo los mus rau ntau puas xyoo mam li yuav
  tiav txog theem tsa ua leej ntshiab. Nyob rau ntawm peb ces peb tsua muaj txhawb siab
  thiab txhawb zog rau Vong Xyooj lawv pab neeg tuav cov hauj lwm no.
  Li no, peb thiaj li yuav pib txij hnub no mus thov ntuj tuav txog cov txiv plig no lawv lub npe
  saib puas yuav muaj tswm sim. Ntawm 4 tug leej choj no nej tuav ib tug lub npe thov xwb,
  kev tshwm sim thiab li yuav paub tseeb. Tsis txhob ua ib txhij thov 4 tug. Leej twg tau txais
  kev tshwm los ntawm tus leej choj uas nws tau thov ntawv, nws yuav tau sau cia thiaj qhia
  tuaj rau lub hauv paus aumonerie paub. Lub aumonerie mas ho li xa moo rau lawv pab tuav
  hauj lwm paub kom meej.
  Kuv sawv cev ntawm lub hauv paus aumonerie, kuv xav thov kom nej cov paub txog 4 tug
  txiv plig no zoo, xav kom nej los pab ua tim khawv txog lawv lub neej. Nej hais mus rau nej
  tus tiam lis xeev los hais tuaj rau hauv paus aumonerie yog nej xav tau kev pab los sau cov
  ntawv tim khawv. Peb paub tias cov neeg uas paub 4 tug txiv plig no yeej laus lawm, thiaj li
  xav kom sawv daws sib pab thiab kub siab sau cov ntawv tim khawv kom sai li sai tau. Yog
  vim li ntawv peb yuav tau tshaj cov lus no kom sai rau lawv paub.
  Vong Xyooj thiab nws pab neeg tuav hauj lwm tseem yuav xa moo txog ntawm daim phiaj
  zeb sau zaj « Peb Txiv nyob saum Ntuj » yuav coj mus rau tim Yes Lus Xas Les. Txoj hauj lwm
  no los yuav tau tos ntev xyoo yuav tau siv nyiaj txiag ze li 3000 mus rau 4000 euros. Thaum
  caij nyoog los txog peb mam li koom pab nyiaj. Lub luag hauj lwm no tseem ceeb los khaw
  cia kom muaj kev tsim nuj rau peb haiv hmoob keeb kwm rau yav tom ntej. Ua tsaug rau nej
  txoj kev xyuam xim thiab kub siab tshaj xo mus rau cov yim neeg nyob hauv nej lub tiam lis
  xeev. Peb thov caw nej nco ntsoov mus qhib saib xyuas lub site aumonerie des Hmong de
  France, nej thiaj li paub txog cov lus tshaj xo.
  Thov kom peb Txiv Tswv Ntuj pov hwm rau nej txhua leej txhua tus kom tsuas ntsib kev noj
  qab haus hu, nyob nyab xeeb mus li.  Joanne Yang, coordinatrice aumônerie hmong de France
Cécile YANG