Lub caij Hla / HNUB CHIV 3 / XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

HAUJ LWM 2 : 14-28.

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj tsa Yes Xus sawv rov los vim Tswv Ntuj tsis xav tso tus siab ntshiab raug kev tuag.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM

14 – Pob Zeb nrog Pab Kaum Ib leeg sawv ntsug, nws hais cov lus no nrov nrov tias :

« Cov Yus Das, thiab tas nej cov uas nyob hauv Yes Lus Xas Les, nej yuav tsum paub qhov no, nej tig ntsej los mloog kuv cov lus mog. 

22 – « Cov His Xas Lais, nej mloog cov lus no mog : Yes Xus Nas Xas Les yog tus uas Tswv Ntuj pom zoo kom nws ua hwj huam yees ntxwv,

ua cov dej num nto moo, thiab ua ib co cim nyob hauv nej. Yog Tswv Ntuj pub kom nws ua tau li ntawd. 

23 – Tus neeg ntawd, luag muab nws muag rau nej,  raws nraim li Tswv Ntuj tau teem tseg nyob hauv nws txoj kev paub yav tom ntej. 

Nej kom cov neeg tsis hwm txoj cai xuas lawv txhais tes mus tua nws, thiab muab nws ntsia saum ntoo cuam. 

24 -Tswv Ntuj tsa nws sawv rov los, thiab npo nws ntawm txoj kev mob hauv qhov tuag.  Vim tias kev tuag tsis muaj hwj huam tuav tau nws cia.  

25 -Das Vis twb hais txog nws tias : Kuv pom Huab Tais nyob ntawm kuv xub ntiag tsis tseg.  Huab Tais nyob ntawm kuv sab xis, kom kuv txhob qaij txhob qaug. 

26 -Yog vim li ntawd kuv lub plawv thiaj xyiv fab hlo, kuv tus nplaig hom khaj.  Kuv cev nqaij muaj sia nyob hauv txoj kev tso siab. 

27 – Vim koj yuav tsis tso kuv tus plig pov tseg rau hauv ntuj txias teb tsaus, koj yuav tsis cia koj tus Ntshiab lub cev lwj.  

28 -Koj ua kom kuv paub cov kev mus hauv txoj sia. Koj cia kuv pom koj lub ntsej muag kom kuv xyiv fab.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag:  HUAB TAIS QHIA TXOJ KEV MUAJ TXOJ SIA                    (NPN 16-2)

Txais: Huab Tais, koj qhia txoj kev mus txog txoj sia nyob mus li rau peb.

1 -Tswv Ntuj, thov koj txuag kuv vim kuv tuaj khaub zig koj. Kuv hais rau Huab Tais hais tias: “Koj yog kuv tus Huab Tais!”

Huab Tais, koj yog lub cuab tam kuv tau txais los, yog lub ntim tuav kuv txoj hmoov.

2 -Kuv cav lus zoo txog tus Huab Tais uas qhia kuv xav tswv yim, tab yog hmo ntuj los kuv siab ntsws tseem qhia kuv.

Kuv cia Huab Tais nyob ntawm kuv xub ntiag mus li vim nws nyob ntawm kuv sab xis, kuv tsis qaij tsis qaug.

3 -Kuv lub siab luag ntxhi, kuv tus plig hom khaj. Kuv cev nqaij nyob nyab xeeb vim koj tsis tso kuv pov tseg rau ntuj txias teb tsaus.

Koj tsis kheev tus ntseeg kom poob rau hauv kev tuag.

4 -Koj qhia txoj kev muaj txoj sia rau kuv. Kev zoo siab txhawv ntawm koj lub ntsej muag los.

Nyob ntawm koj sab xis muaj kev nplij siab mus ib sid.

ZAJ NYEEM OB

1 POB ZEB 1 : 18-21

LUB NTSIAB LUS: Yes Xus muab nws cov ntshav los txhiv peb, peb thiaj tso siab rau Tswv Ntuj tas ib sid

COV LUS NYOB HAUV POB ZEB THAWJ TSAB NTAWV

18 – Nej paub tias, tus txhiv nej ntawm tus yam ntxwv nej txais ntawm nej poj yawm txwv koob los,

mas nws tsis muab nyiaj, tsis muab kub, los muab tej yam txawj ploj los txhiv. 

19 -Tus nqi txhiv nej yog ib co ntshav muaj nqi loj. Yog tus yaj huv, tsis muaj chaw xyeej, tsis tsuas ib tee, yog Leej Pleev cov ntshav. 

20 -Thaum Ntuj tsis tau tsim, teb tsis tau raug, Tswv Ntuj twb xaiv Leej Pleev. Thaum txog lub zwj ceeb kawg, Tswv Ntuj tso Leej Pleev tawm los vim nej. 

21 – Yog nyob hauv Leej Pleev, mas nej thiaj tau kev ntseeg txog Tswv Ntuj, uas yog tus tsa Leej Pleev sawv hauv cov tuag los thiab tus muab hwj chim rau Leej Pleev.  Vim li ntawd, nej txoj kev ntseeg thiab kev tso siab thiaj nyob hauv Tswv Ntuj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO       

LUS KAS 24 : 13-35

LUB NTSIAB LUS : Yog thaum cov thwj tim sib sau ua cov txoos txi Ntuj, lawv thiaj to taub tias yuav tsum tuaj yeem raug kev tuag, thiaj tau txais txoj sia tshiab.

COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO

13 – Tib hnub ntawd, ob leeg hauv cov thwj tim taug kev mus rau ib lub zos hu ua Es Mas Ws, deb li rau caum ncuas kev ntawm Yes Lus Xas Les. 

14 – Nkawd sib tham txog txhua tsav yam xwm uas tau tshwm sim tuaj. 

15 – Thaum nkawd piav thiab sib tham txog tej ntawd, Yes Xus caum tau nkawd, nws nrog nkawd mus kev. 

16 – Tab sis nkawd qhov muag zeem tsis tau Yes Xus. 

17 – Ces Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb sib tham txog tej lus dab tsi taug kev ? » Ces nkawd nres, nkawd ntsej muag ntshaus tas. 

18 – Tus hu ua Khes Os Fas qhib ncauj hlo hais tias : « Tas cov neeg tuaj pem Yes Lus Xas Les, ntshai koj tib leeg xwb thiaj tsis paub txog qhov uas tau tshwm sim ob peb hnub no ! »  

19 – Yes Xus hais rau nkawd tias :  « Muaj dab tsi ? » Nkawd hais rau Yes Xus tias : « Tej xwm uas hais txog Yes Xus Nas Xas Les. 

Nws yog ib tug yaj saub ua tau tej hauj lwm thiab hais tau tej lus muaj hwj huam, nyob ntawm Tswv Ntuj thiab tsoom pej xeem xub ntiag.  

20 – Tab sis peb cov Thawj Leej Choj thiab peb cov nom tswv ntes nws rau luag, kom luag txiav lub txim tuag rau nws thiab muab nws dai saum ntoo cuam. 

21 – Peb mas peb vam tias nws yog tus yuav txhiv His Xas Lais. Tsis tag li ntawd, tej xwm no tshwm sim tau peb hnub, 

22 – ces  ob  peb  tug  poj niam uas yog peb cov neeg, tseem ua rau peb poob siab tas.  Tag kis no, lawv sawv ntxov mus tom ntxa, 

23 – lawv nrhiav tsis tau nws lub cev.  Lawv rov los hais rau peb tias ib cov Tshiab tawm los rau lawv pom.  Cov Tshiab hais tias Yes Xus muaj txoj sia nyob. 

24 – Cov nrog peb, ob peb leeg kuj tau mus txog tom lub ntxa, lawv pom txhua yam raws li cov poj niam hais, tab sis lawv kuj tsis pom nws lub cev thiab. »

25 – Ces Yes Xus hais rau nkawd tias : « Ua cas nej lub siab yuav ruam ua luaj, thiab yuav ntseeg qeeb ua luaj txog tas txhua yam uas cov Yaj Saub tau tshaj los ! 

26 – Tej ntawd tsis yog txoj kev tsim txom uas Leej Pleev yuav tsum raug tso, nws mam li mus hauv nws lub koob meej lod ? »

27 – Yes Xus txhais cov Ntawv uas sau txog nws, txij Mais Xes los txog cov Yaj Saub tas huv tib si rau nkawd.

28 – Thaum lawv tuaj yuav txog lub zos uas ob tug thwj tim mus, Yes Xus ua txuj yuav mus ntxiv. 

29 – Tab sis nkawd cheemYes Xus tias : « Nrog wb nyob mas ! Yuav tsaus ntuj, lub hnub twb yuav poob qho. »

Yes Xus thiaj chaws mus hauv tsev, nws nrog nkawd nyob. 

30 – Thaum nws nrog nkawd zaum ntawm rooj mov, nws tuav lub ncuav mov, nws hais zaj foom hmoov zoo,

nws muab lub ncuav mov ntais, nws cev rau nkawd. 

31 – Ces nkawd qhov muag qhib plho, nkawd zeem tau Yes Xus… Tab sis Yes Xus ploj ntais ntawm nkawd xub ntiag lawm. 

32 – Ces nkawd rov sib tham tias : « Thaum nws hais lus rau wb tom kev, thiab nws txhais Ntawv rau wb,

mas wb lub siab kub lug hauv nrog cev, puas yog ? »

33 – Ces nkawd sawv tsees tam sis ntawd, rov mus Yes Lus Xas Les.  Nkawd los pom Pab Kaum Ib nrog lawv cov npawg sib txoos ua ke.

34 – Lawv hais tias : « Huab Tais sawv rov los lawm tiag, nws tawm los rau Xis Moos pom ! » 

35 – Ces nkawd piav qhov uas tshwm tuaj nyob tom kev, thiab piav tias Huab Tais ua dab tsi,

nkawd thiaj zeem tau nws thaum nws ntais lub ncuav mov.

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG