Lub Caij Hla          Hnub Chiv 4      Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :   HL2 :14a.36-41

Lub ntsiab lus : « Tswv Ntuj tsa nws ua Huab Tais thiab ua Leej Pleev. »

14 – Pob Zeb nrog Pab Kaum Ib leeg sawv ntsug, nws hais cov lus no nrov nrov tias :

36 – « Tsoom His Xas Lais, nej yuav paub meej tias : Tswv Ntuj tsa tus Yes Xus uas nej tau dai saum ntoo cuam, ua Huab Tais thiab ua Leej Pleev. »

37 – Cov lus ntawd raug sawv daws lub siab. Ces lawv hais rau Pob Zeb thiab rau cov Hauv Paus Xa Lus tias : « Kwv tij, peb yuav ua dab tsi ? »

38 – Pob Zeb teb rau lawv tias : Nej yuav thov txhaum, thiab nej txhia leej txhia tus yuav txais lub cim ntxuav nyob hauv Yes Xus Pleev lub npe kom Ntuj zam txhaum rau nej. Ces nej yuav txais Leej Ntuj Plig Ntshiab cov paj tshab.

39 – Vim thaum Ntuj cog lus, mas yog nws cog lus yuav muab rau nej, thiab rau nej cov me nyuam, rau cov neeg nyob deb, thiab rau tsoom neeg coob coob uas Huab Tais peb tus Tswv Ntuj yuav hu lawv los. »

40 – Pob Zeb tseem hais ntau lo lus qhuab qhia thiab ntuas lawv. Nws hais tias : « Nej khiav kom nej dim ntawm tiam neeg xib rau kev phem no. »

41 – Cov neeg ntawd mloog Pob Zeb cov lus, lawv txais lub cim ntxuav. Hnub ntawd, muaj ze ntawm peb txhiab leej los ntxiv cov thwj tim.

                           Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj paj nruag :  Tus zoo tswv zov yaj

Das Vis zaj nkauj paj nruag.

1 – HUAB TAIS yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

2 – Nws tso kuv nyob hauv tej tshav zaub mos; nws coj kuv mus nyob ze tus dej uas sawv daws so.

3 – Nws rov ntxiv siav rau kuv tus plig. Nws coj kuv mus taug tej kev ncaj, vim nws lub npe nto koob meej.

4 – Tab yog kuv taug kev mus hauv lub kwj ha dub tsaus nti, kuv tsis ntshai dab tsi phem, vim koj nrog kuv ua ke, koj rab qws, thiab koj rab pas nrig yog kuv chaw tso siab.

5 – Koj npaj ib roog qav rau ntawm kuv xub ntiag, nyob tom cov neeg ntxub kuv hauv ntej, koj muab roj tsw qab pleev kuv taub hau. Kuv lub khob phwj cawv.

6 – Muaj tseeb tiag ! Txhua hnub hauv kuv sim neej, kev kaj siab thiab kev hlub raws nraim kuv. Tas kuv sim neej, kuv yuav mus nyob tsheej hnub hauv HUAB TAIS tsev.

Zaj Nyeem 2 :      1P2 : 20b-25

Lub ntsiab lus : « Nej tig rov los cuag tus tswv zov yaj uas zov nej txoj sia. »

20 – Thaum yus ua zoo rau luag, tab sis yus tseem raug luag hiam thiab, mas qhov ntawd yog ib lub txiaj ntsim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.

21 – Ntuj hu nej kom nej ua li ntawd, vim Leej Pleev kuj tau raug txom nyem los pab nej : nws ua piv txwv rau nej taug.

22 – Nws tsis tau ua txhaum li. Tsis muaj ib lo lus nkhaus tawm hauv nws lub ncauj los.

23 – Luag cem nws, los nws tsis cem luag ; nws raug txom nyem, los nws tsis ua rau luag ntshai li. Nws tso siab rau tus txiav txim raws txoj kev ncaj.

24 – Nyob saum ntoo cuam, nws ris peb cov txhaum, kom peb lub siab nyiam ua txhaum tuag, ces peb thiaj muaj txoj sia nyob hauv txoj kev ncaj. Nws cov qhov txhab kho peb zoo hlo.

25 – Yav thaud, nej yog ib co yaj poob zoo, nyem no, nej tig rov los cuag tus tswv zov yaj uas zov nej txoj sia.

                        Yog Tswv Ntuj Lo Lus.        Nws lub txiaj ntsim

Ntawv Moo Zoo :   Z 10 : 1-10

Lub ntsiab lus : « kuv yog cov yaj lub qhov rooj »

1 – « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus tsis nkag ntawm qhov rooj mus hauv lub nkuaj yaj, hos nws nce lwm qhov chaw mus rau hauv, mas nws yog ib tug tub sab tuaj nyiag thiab tuaj lwg.

2 – Tus uas nkag ntawm qhov rooj mus yog ib tug tswv zov yaj.

3 – Tus zov rooj loog qhib qhov rooj rau nws, cov yaj mloog nws lub suab. Nws hu nws cov yaj, nws tuav lawv ib leeg zuj zus lub npe, nws coj lawv mus.

4 – Thaum nws coj cov yaj tawm tas lawm, nws mus ua ntej, cov yaj lawv nws qab, vim lawv paub nws lub suab.

5 – Cov yaj yuav tsis mus raws lwm tus, lawv yuav khiav ntawm lwm tus, vim lawv tsis paub luag tej lub suab. »

6 – Yes Xus hais zaj paj lug no rau lawv, tab sis lawv tsis paub tias nws hais txog dab tsi rau lawv.

7 – Yes Xus rov qab hais tias : « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej tias.

8 – Tas cov uas tuaj ua kuv ntej yog ib co tub sab tuaj nyiag thiab tuaj lwg, tab sis cov yaj kuj tsis mloog lawv.

9 – Kuv yog lub qhov rooj : tus twg nkag ntawm kuv mus, nws yuav txais kev cawm, nws yuav nkag tau rau hauv thiab tawm tau los, nws yuav nrhiav tau lub tshav zaub.

10 – Tus tub sab tsuas tuaj nyiag, tuaj lwg, thiab tuaj txo txoj sia xwb. Hos kuv, mas kuv tuaj ua kom lawv tau txoj sia, thiab kom lawv tau txoj sia loj zuj zus.

    Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG