Lub caij Hla / HNUB CHIV 5 / XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB      

 HAUJ LWM 6 : 1-7

LUB NTSIAB LUS : Lub zos twg los lub tsheej twg muaj ib pab neeg ntseeg lawv yuav sib pab ua ob yam hauj lwm. Yam li hauj lwm tshaj Ntuj Lus, thiab hauj lwm tsob hwb tsoom txheeb ze.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

1 – Lub caij ntawd, cov thwj tim huam vam coob zuj zus. Ces cov Hes Las yws yws cov Hes Nplaws. 

Lawv hais tias niaj hnub thaum faib mov mas tsis muaj neeg nco txog cov poj ntsuam Hes Las. 

2 – Pab Kaum Ob hu cov thwj tim tuaj sab laj, lawv hais tias :

« Tsis phim peb yuav tso Tswv Ntuj lo lus tseg, mus saib cov rooj noj mov. 

3 – Kwv tij, nej  nrhiav nyob hauv nej, xya leej txiv neej nto moo zoo, uas yog neeg thoob tsib,

thiab muaj Leej Ntuj Plig nyob puv hauv lawv.  Peb yuav tsa lawv tuav txoj hauj lwm ntawd. 

4 – Hos peb, mas peb yuav muab siab hlo npuab txoj kev teev ntuj thiab tsob hwb Lo Lus.”

5 – Cov lus no haum lub txoos siab, ces lawv xaiv Tes Fas Nos, uas nws yog ib tug neeg ntseeg ruaj, thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv nws. Fis Lis Pos, Plos Kos Los, Nis Kas Nos, Tis Moos, Pas Mes Nas thiab Nis Kos Las uas yog ib tug neeg ntseeg nyob As Nthias Kias tuaj. 

6 – Lawv coj cov neeg no los rau cov Hauv Paus Xa Lus.  Cov Hauv Paus Xa Lus thov ntuj tas, ces lawv tsa tes rau saum xya leej ntawd.

7 – Huab Tais lo lus hlob zuj zus.  Cov thwj tim huam vam coob kawg nyob Yes Lus Xas Les. 

Muaj ib co leej choj coob kawg los mloog txoj kev ntseeg.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj paj Nruag              PEB TSO SIAB RAU HUAB TAIS        

 (NPN 33-2)

Txais: Huab Tais, thov koj khuv leej peb mas! Peb tso siab rau koj.

1 – Cov neeg siab ncaj, nej hu nkauj ntsuag qees cav txog Huab Tais. Nej cov lus cav ntxim Tswv Ntuj siab.

Nej ntaus nkauj nog ncas ua Huab Tais tsaug cav txog nws.

2 – Huab Tais lo lus yog lus ncaj, nws cov dej num nyob ruaj nreb. Nws nyiam kev ncaj thiab kev haum pheej.

Huab Tais txoj kev hlub ntws puv lub ntiaj teb.

3 – Huab Tais zov cov neeg hwm nws. Nws zov cov neeg tso siab rau nws lub siab zoo.

Nws npo lawv dim ntawm kev tuag. Nws txuag lawv txoj sia thaum lub teb chaws raug kev tshaib kev nqhis.

ZAJ NYEEM OB         

1 POB ZEB 2 : 4-9

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog lub pob zeb txheem lub Koom Txoos, yog tus nres cov neeg ntseeg.

Peb yuav ib rau Yes Xus, peb thiaj yog Tswv Ntuj haiv neeg ntshiab.

COV LUS NYOB HAUV POB ZEB THAWJ TSAB NTAWV.

4 – Nej kav tsij txav los ze Huab Tais mog, nws yog lub pob zeb muaj txoj sia, uas zeej tsoom muab pov tseg, tab sis Tswv Ntuj xaiv nws, thiab saib nws muaj nqi kawg. 

5 – Nej kuj zoo li ib co pob zeb muaj sia, nej yeej meem rov sib txhim ua ib lub Tuam Tsev muaj sia cia rau txoj kev ua Leej Choj ntshiab, nej yuav cev ib co txim muaj txoj sia rau Ntuj, kom xis Tswv Ntuj lub siab, nyob hauv Yes Xus Pleev. 

6 – Vim muaj lo lus no nyob Ntawv Ntshiab :  “Nej ntsia ! kuv txawb lub pob zeb muaj nqis, uas kuv xaiv rau pem Xis Yoos,

yog lub pob zeb txheem tsev : leej twg tso siab rau lub pob zeb ntawd, mas nws yuav tsis poob ntsej muag.” 

7 – Vim li ntawd, nej cov ntseeg yuav muaj koob meej.  Hos cov tsis ntseeg, mas lub pob zeb uas yog lub txheem tsev 

8 – yuav ua chaw dawm lawv ko taw kom lawv ntog, vim cov txhim tsev muab lub pob zeb ntawd xyeeb pov tseg. 

Lawv dawm lub pob zeb, vim lawv tsis ntseeg txog Lo Lus.  Lawv raug txoj hmoov ntawd. 

9 – Tab sis nej yog tsav neeg Ntuj xaiv, yog tsoom Leej Choj ua vaj, yog haiv neeg ntshiab, yog tsoom pej xeem Ntuj txhiv,

kom nej tau tshaj lus txog tus hu nej ntawm qhov tsaus ntuj los nyob hauv nws qhov pom kev zoo saib. 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO          

ZAM 14 : 1-12

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg tsis pom Tswv Ntuj, lawv ua xyem xyav. Ces lawv vam txog Yes Xus, uas yog Tswv Ntuj tuaj nrog peb nyob. Peb lub zog nyob hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO

1 – Nej tsis txhob ntxhov siab mog. Nej ntseeg txog Tswv Ntuj, nej ntseeg txog kuv thiab mog. 

2 – Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. 

3 – Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg, nej nrog kuv nyob qhov ntawd. 

4 – Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus.

5 – Tos Mas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb tsis paub koj yuav mus qhov twg.  Peb yuav ua cas paub txoj kev ? » 

6 – Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, thiab yog Txoj Sia.  Tsis muaj leej twg mus cuag Leej Txiv tau, yog nws tsis los ntawm kuv. 

7 – Yog nej paub kuv, mas nej kuj paub kuv Txiv thiab.  Nyem no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm. » 

8 – Fis Lis Pos hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj pub peb pom Leej Txiv, mas peb thiaj txaus siab. » 

9 – Yes Xus hais rau Fis Lis Pos tias : « Fis Lis Pos, kuv nrog nej nyob ntev npaum no, koj tseem tsis paub kuv thiab lod ? 

Tus twg pom kuv, mas nws pom Leej Txiv. Ua cas koj thiaj hais tau tias : ‘Koj pub peb pom Leej Txiv’ ? 

10 – Koj tsis ntseeg tias kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv lod ? Cov lus uas kuv hais rau nej, tsis yog kuv hais kuv ;

yog Leej Txiv uas nyob txawm hauv kuv nws ua nws cov hauj lwm. 

11 – Nej ntseeg kuv mog : kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv.  Txawm li cas, los nej yuav tsum ntseeg, vim kuv cov hauj lwm.

12 – « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg txog kuv, nws kuj yuav ua cov hauj lwm kuv ua. 

Nws tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv.”

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG