Nruab xyoo -HWM PEB LEEG HUAB TAIS -Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Ua hmoov Leej Ntuj Plig nqes los tas, yog hnub chiv tom qab.

ZAJ NYEEM IB             

KEV TSIV 34 : 4-6, 8-9

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias Tswv Ntuj yog ib tug Huab Tais hlub neeg, nws tsis yog ib tug tswv qhia txoj cai nruj nruj.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV KEV TSIV

4 – Mais Xes sawv ntxov mus pem lub roob Xis Nais, raws li Tswv Ntuj qhia rau nws. Nws tuav ob daig txiag zeb.

5 – HUAB TAIS nyob hauv ib twv huab nqes los, HUAB TAIS los nrog Mais Xes sawv ua  ke. Mais Xes hu txog HUAB TAIS lub npe. 

6 – HUAB TAIS hla ntawm Mais Xes xub ntiag, ces Mais Xes qw nrov nrov tias: 

« HUAB TAIS, HUAB TAIS, tus Tswv Ntuj uas lub siab hlub mos nyoos, thiab khuv leej neeg, tus npau taws qeeb, tus pub paj tshab ntau,

tus tsis fav xeeb.       

8 – Thooj txhij ntawd, Mais Xes txhos caug ntua pe hauv av pe. 

9 – Ces nws hais tias : « Huab Tais, yog koj saib kuv tsim nyog, thov koj nrog nraim peb mus, txawm tias peb yog ib haiv neeg xwb qwb txhav,

los thov koj zam peb qhov yuam kev thiab zam txhaum rau peb, koj muab peb los ua koj tug. »

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag            PEB CAV LUS ZOO TXOG KOJ            

(Das Nias 3)

Txais: Lub koob meej thiab lo lus cav yog koj tug mus tas ib txhiab ib txhis.

1 – Huab Tais, peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj, koj muaj koob meej nto moo,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj tas ib txhiab ib txhis. Koj lub npe ntshiab nto moo lug,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj tas ib txhiab ib txhis.

2 – Koj muaj koob meej nto moo lug hauv lub tuam tsev uas koj lub hwj chim ntshiab nyob,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj lub koob meej tas ib txhiab ib txhis.

3 – Koj muaj koob meej nto moo lug saum lub theej kiab uas nyob hauv koj lub Ceeb Tsheej,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj tas ib txhiab ib txhis.

4 – Koj muaj koob meej nto moo lug. Koj zaum saum lub theej kiab uas cov Tshiab Kes Lus Npis zov.

Koj tsom pom puag hauv qab tiv txwv,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj tas ib txhiab ib txhis.

ZAJ NYEEM OB         

 2 KOS LIS NTHOS 13 : 11-13

LUB NTSIAB LUS : Peb yuav niaj hnub nyob kaj siab lug nyob hauv peb leeg Huab Tais.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

11 – Kwv tij sawv daws, qhov kawg no, thov kom nej tau nyob kaj siab lug.  Nej yeej meem muab siab rau ua neeg zoo txhij zoo txhua. 

Nej sib yaum ua siab loj. Nej koom ua ib lub siab ib lub ntsws mog.  Nej coj nej lub neej nyob hauv txoj kev thaj yeeb.

Ces tus Tswv Ntuj pub kev nyiam thiab kev thaj yeeb yuav nrog nej nyob. 

12 – Nej rov sib foom lus hmov tshua, nej sib nwj nyob hauv txoj kev ntshiab.  Tas tsoom ntshiab foom lus hmov tshua rau  nej.

13 – Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim, Tswv Ntuj txoj kev nyiam, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj kev sib haum xeeb nrog nej sawv daws nyob.

           Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO

ZAM 3 : 16-18

LUB NTSIAB LUS : Peb tus Tswv Ntuj yog ib tug Tswv hlub lub ntiaj teb neeg, nws tso nws leej Tub tuaj pab lub ntiaj teb neeg.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

16 – Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no : 

nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag,

tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li. 

17 – Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv lub qab ntuj kom nws muab txim rau lub qab ntuj neeg,

nws xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg. 

18 – Tus ntseeg txog Leej Tub, nws tsis raug txiav txim. Tus tsis ntseeg, nws twb raug txiav txim lawm,

vim nws tsis ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej lub npe. 

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG