Nruab xyoo – HWM YES XUS LUB SIAB – XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB             

PHAU TSIB 7 : 6-11

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj nyiam peb, tsis yog vim peb muaj nqes. Hos yog vim nws siab zoo. Nws xav pab ntiaj teb neeg xws li ib txwm nws cog lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV PHAU TSIB HAIS TIAS:

6 – Mais Xes hais rau tsoom His Xas Lais tias : “Cov His Xas Lais, nej yog ib haiv neeg rau nej tus Huab Tais Tswv Ntuj.

Nej yog haiv neeg uas nej tus Huab Tais xaiv nyob hauv tas txhia haiv neeg nyob ntiaj teb los ua nws haiv neeg, ua nws tug.

7 – Tswv Ntuj npuab nej thiab xaiv nej tsis yog vim nej coob dua lwm cov haiv neeg. Nej twb yog haiv neeg tsawg dua cov.

8 – Hos yog vim Tswv Ntuj hlub nej, thiab vim nws xav ua raws li nws tau nrog nej cov yawg koob cog lus,

nws thiaj tau coj nej tawm hauv lub teb chaws ua qhev los, nws npo nej ntawm tus Vaj Hais Nkws Tos Fas Loos lub peev xwm.

9 – Ua li, nej yuav paub tias nej tus Huab Tais Tswv Ntuj yog tus tseem ceeb tiag. Nws yog tus Tswv Ntuj tsis fav xeeb. Nws cog lus ruaj.

Nws hlub cov neeg nyiam nws thiab coj nws cov lus qhia. Nws hlub lawv mus txog txhiab niag tim puas xyoo.

10 – Tab sis Tswv Ntuj muab txim rau cov ntxub nws. Tswv Ntuj ua kom cov ntxub nws lawv tuag sai.

11 – Li ntawd, nej yuav coj tej lus qhia tej kev cai lij choj uas hnub no kuv ceeb toom rau nej.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag             HUAB TAIS HLUB COV NEEG HWM NWS               

(NPN 103-1)

Txais: Huab Tais lub siab hlub roos cov neeg hwm nws mus ib txhiab ib txhis.

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais. Kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais. Koj txhob mom nws txheej. Koj yuav nco ntsoov nws tej txiaj ntsim.

2 – Nws zam koj cov txhaum, nws kho koj tej mob nkeeg. Nws muab nws lub siab zoo thiab khuv leej neeg roos koj.

Nws cawm koj txoj sia ntawm kev puas tsuaj.

3 – Huab Tais siab zoo, nws khuv leej neeg tas nrho. Nws hlub neeg mus li, nws tsis npau taws sai.

Nws tsis nplua peb raws li peb cov txhaum. Nws tsis pauj kev phem rau tej txhaum peb tau ua.

ZAJ NYEEM OB           

1 ZAM 4 : 7-16

LUB NTSIAB LUS : Cov paub Tswv Ntuj yog cov nyiam Tswv Ntuj. Thiab thawj txoj kev xyaum nyiam Tswv Ntuj yog xyaum nyiam tsoom txheeb ze.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB

7 – Cov zoo nyiam, peb yuav sib nyiam sib hlub mog ! Vim  txoj kev nyiam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, ua li mas tus twg nyiam,

tus ntawd yug ntawm Tswv Ntuj los, thiab nws paub Tswv Ntuj. 

8 – Tus tsis txawj nyiam, mas nws tsis paub Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. 

9 – Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb tawm los rau qhov muag pom xyeem li no : Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Twm Zeej tuaj nyob ntiaj teb no,

kom peb ciaj nyob hauv nws Leej Tub. 

10 – Nws txoj kev nyiam yog zoo li no : tsis yog peb tau nyiam Tswv Ntuj, yog Tswv Ntuj tau nyiam peb,

thiab yog nws xa nws Leej Tub tuaj ua nqi txhiv peb ntawm peb cov txhaum. 

11 – Cov zoo nyiam, yog Tswv Ntuj nyiam peb npaum li ntawd, mas peb kuj yuav sib nyiam sib hlub thiab. 

12 – Tsis muaj leej twg tau ntsia ntsoov Tswv Ntuj ib zaug li. Yog peb sib nyiam sib hlub, mas Tswv Ntuj nyob hauv peb,

thiab nws txoj kev nyiam  uas zoo txhij zoo txhua hlob tiav nyob hauv peb. 

13 – Peb paub tias peb nyob hauv Tswv Ntuj, thiab nws nyob hauv peb vim qhov no : yog qhov nws pub nws Leej Ntuj Plig rau peb. 

14 – Ntawm peb, mas peb tau ntsia ntsoov, ces peb ua tim khawv zeem tias Leej Txiv tau xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg. 

15 – Tus lees tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, mas Tswv Ntuj nyob txawm hauv nws, thiab nws nyob hauv Tswv Ntuj. 

16 – Peb paub Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb lawm, ces peb ntseeg. Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam : tus twg nyob hauv txoj kev nyiam,

mas nws kuj nyob hauv Tswv Ntuj, thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws. 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO             

MAS TAIS 11 : 25-30

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg me yuav paub Tswv Ntuj lub siab kuj tau. Yog peb tuaj cuag Yes Xus, mas peb yuav paub Yes Xus lub siab.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO

25        Lub caij ntawd, Yes Xus hais tias :  

« Txiv, kuv cav lus zoo txog koj, Huab Tais kav lub ntuj lub teb,

vim koj zais tej yam ntawd rau cov neeg thoob tsib thiab cov neeg ntse,

koj ho qhib rau cov me nyuam yaus. 

26        Muaj tseeb tiag, Txiv, koj lub siab nyiam li ntawd. 

27        Kuv Txiv muab tas ib puas tsav yam rau kuv. 

Tsis muaj leej twg paub Leej Tub, tsuas kawg Leej Txiv thiaj paub. 

Kuj tsis muaj leej twg paub Leej Txiv, tsuas kawg Leej Tub thiaj paub,

thiab tus uas Leej Tub pom zoo qhia rau kom paub.

28        « Tas nej sawv daws uas nej  khwv, thiab ris nra hnyav, nej tuaj cuag kuv  mog !

Kuv yuav cia nej so los siav.       

29        Nej  txais kuv tus quab.  Nej kawm ntawm kuv mog, vim kuv siab zoo, kuv tsis muab hlob,

nej tus plig yuav nrhiav tau chaw so los siav. 

30        Vim kuv tus quab kwv yooj yim, thiab kuv lub nra sib.

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Cécile YANG