Nruab Xyoo           Hnub Chiv 12       Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB            

Yes Les Mias 20 : 10-13

LUB NTSIAB LUS: « Tswv Ntuj tus Yaj Saub hnov sawv daws cem nws thiab thuam nws, vim nws qhuab qhia sawv daws. Tab sis nws tso siab tias Tswv Ntuj yuav pab nws kom nws yeej sawv daws. »

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

LUB NTSIAB LUS: « Tswv Ntuj tus Yaj Saub hnov sawv daws cem nws thiab thuam nws, vim nws qhuab qhia sawv daws. Tab sis nws tso siab tias Tswv Ntuj yuav pab nws kom nws yeej sawv daws. »

10 – Kuv hnov ntau leej hais tej yam ntais ntuj txog kuv tias : « Peb kav tsij tso hem thawj rau nws tsis tseg mas ! Peb mus koom nws rau cov nom ! » Cov uas thaud lawv yog kuv cov phooj ywg, lawv nyas saib kuv puas yuav ntog. Lawv hais tias : « Nyaj tej zaum, nws yuav mloog cov neeg ntxias. Ces peb yuav yeej nws, peb yuav tau kev rob caub. »

11 – Tab sis HUAB TAIS tsa kuv cai, HUAB TAIS yog zoo li ib tug peeb zeej zog nchav. Kuv cov yeeb ncuab yuav ntog, lawv yuav tsis yeej. Lawv yuav nco ntsoov ib txhiab ib txhis txog hnub lawv poob ntsej muag.

12 – HUAB TAIS, koj yog tus kav tsoom tub rog, koj tsom tau tus neeg siab ncaj, koj pom nyob hauv neeg nruab siab. Kuv vam tias kuv yuav pom koj rob caub rau lawv, vim kuv tso kuv rooj plaub rau hauv koj tes.

13 – Nej hu nkauj rau HUAB TAIS, nej cav lus zoo txog HUAB TAIS, vim nws npo tus neeg pluag tus plig ntawm cov neeg phem txhais tes los.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag 69                              

8 – Yog vim koj : Kuv thiaj raug luag tsawm, yog vim koj, kuv thiaj tau txaj muag.

9 – Kuv cov kwv tij saib kuv yog ib tug qhua, kuv niam cov tub tsis paub kuv yog leej twg.

10 – Vim kuv kub siab rau koj lub tsev, lawv tsawm koj, lawv tej lus tsawm poob los saum kuv.

14 – HUAB TAIS, kuv zaj teev Ntuj yog zoo li no ; txog zoo sij hawm lawm ; Tswv Ntuj, koj lub siab hlub loj tas nrho, thov koj teb kuv, vim koj yog txoj kev cawm tseem ceeb.

17 – HUAB TAIS, thov koj teb kuv, vim koj hlub thiab koj siab zoo. Thov koj zam rau kuv, koj tig ntsia kuv.

33 – Cov me neeg pom li ntawd, lawv zoo siab : « Nej cov uas nrhiav Tswv Ntuj, « thov kom nej ua neej ntev niaj ntau xyoo. »

34 – HUAB TAIS pub rau cov pluag raws li lawv thov, thaum nws cov neeg raug luag ntes nyob pej kum teb, nws tsis tso lawv pov tseg.

35 – Lub ntuj, lub teb, dej ntuj thiab tsoom tsiaj txhu mus los hauv hiav txwv, nej cav lus zoo rau nws.

ZAJ NYEEM OB   

Los Mas 5 : 12-15

LUB NTSIAB LUS : Ntuj lub txiaj ntsim muaj zog dua neeg cov txhaum. Yes Xus txoj kev them txim txhaum muaj zog dua tas sib zeej tsoom neeg cov txhaum.

12 – Yog vim tib tug neeg xwb, mas kev txhaum tau tshwm los nyob hauv lub ntiaj teb, ces kev txhaum coj kev tuag los. Txoj kev tuag thiaj raug tas zeej tsoom, vim sawv daws ua txhaum.

13 – Kev txhaum xub tshwm los nyob ntiaj teb ua ntej Txoj Cai, tab sis thaum tsis muaj Txoj Cai, mas yus tsis ris lub txim txhaum. Txij As Das los txog Mais Xes, kev tuag ua vaj kav sawv daws :

14 – tab yog cov neeg tsis tau ua tej yam txhaum zoo nkaus li As Das mas lawv kuj zwm rau kev tuag, vim As Das yog tus duab qhia txog tus yuav tuaj.

15 – Tab sis lub txiaj ntsim tsis zoo li kev txhaum. Vim ib tug xwb ua txhaum mas tas zeej tsoom tuag. Nyem no Tswv Ntuj lub txiaj ntsim thiab cov paj tshab uas Ntuj pub nyob hauv Yes Xus Pleev haj yam ntws los ntau rau zeej tsoom.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO

MAS TAIS 10 : 26-33

LUB NTSIAB LUS : Peb tsis txhob ntshai tshaj Ntuj lus vim Tswv Ntuj pov hwm peb. Yog yus ntshai zeem tseeb txog Yes Xus mas Yes Xus thiaj cev tsis tau yus rau nws Leej Txiv.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO:

26 – « Nej txhob ntshai luag hem ! Vim tsis muaj ib yam npog rawv uas yuav tsis qhib tawm, tsis muaj ib yam zais ntshis uas yuav tsis tawm los rau sawv daws paub. 

27 – Tej yam uas kuv hais rau nej hauv qhov tsaus ntuj, nej yuav hais tawm nruab hnub nrig. Hos yam nej hnov ntxhi rau hauv nej pob ntseg, mas nej yuav nce mus tshaj saum ruv tsev.

28 – « Nej txhob ntshai cov neeg tua nej lub cev, tab sis lawv tua tsis tau nej tus plig. Nej yuav ntshai tus muaj peev xwm rhuav nej lub cev thiab tus plig hauv hav hluav taws.

29 – Ob tug noog tsig txhuv, luag tsuas muag tau ib npib xwb. Tsis kav, tsis muaj ib tug poob hauv av tau, yog nej Txiv tsis tso lus. 

30 – Nej kuj ib yam li ntawd, tab yog nej cov plaub hau, nej Txiv yeej suav tas huv si lawm. 

31 – Nej tsis txhob ntshai dab tsi mog, nej muaj nqis tshaj tej pab tsig txhuv coob coob ua ke.

32 – « Leej twg lees rau sawv daws tias nws paub kuv, mas kuv kuj lees rau kuv Txiv nyob saum Ntuj tias kuv paub nws. 

33 – Hos tus tsis lees rau sawv daws tias nws paub kuv, kuv kuj yuav tsis lees rau kuv Txiv nyob saum ntuj tias kuv paub nws.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Cécile YANG